Säkerhet inom turism och evenemang

En turist möter på sin kundstig flera olika tjänster, objekt och människor – och alla dessa påverkar hur turisten upplever säkerheten. Möjliggörande av en säker turism i Helsingfors är ett viktigt mål för staden och det har blivit allt viktigare till följd av coronakrisen.

Säkerhet är en del av tjänsternas kvalitet. I första hand följs alltid myndigheternas anvisningar och regler. Dessutom är målet att alla företag inom turistbranschen i Helsingfors följer samma verksamhetsmodeller vad gäller säkerheten. Gemensamma verksamhetsmodeller kan inkluderas i alla skeden under resan från planeringen till eftermarknadsföringen. När alla aktörer (logistik, restauranger, hotell, programtjänster, evenemang osv.) i turismkedjan kommunicerar på samma sätt, får kunden en säkrare upplevelse som helhet.

Satsning på säkerheten skapar ekonomiska fördelar, eftersom de ökar stadens attraktionskraft och lockar nya turister till området. Ökning av säkerheten sker ofta genom små gärningar och kräver inga stora satsningar. Säkerheten är ofta förmånligt men producerar mycket. Fördelarna för arbetet för säkerhet avspeglas direkt på antalet turister och turismens kvalitet.

Handboken för säkerhet inom turism och evenemang i Helsingfors, det vill säga Kompass (pdf, på engelska), erbjuder heltäckande säkerhetsinformation och anvisningar till aktörer inom turistbranschen. Handboken skapades tillsammans i projektet Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen. Projektet har avslutats.

Loggboken (pdf, på finska) i sin tur är ett digitalt verktyg för beaktande av säkerhetsaspekter i turistföretag. I verktyget har man på ett och samma ställe samlat de viktigaste säkerhetsåtgärderna som ett företag som arbetar inom turism måste beakta. Handboken färdigställdes våren 2023.

Vi rekommenderar att du som är företagare utnyttjar säkerhetsmaterialen som är avsedda för utveckling av säkerheten i företagsverksamheten genom att hämta materialunderlagen från materialbank av projektet Hållbart lyft för turistföretag: Södra Finland och använda dem.

Materialbank av projektet Hållbart lyft för turistföretag: Södra Finland (på finska)

Ledningsgruppen för Helsingfors turism- och evenemangssäkerhet 2023

I enlighet med Helsingfors plan för turism- och evenemangssäkerheten har vi samlat experter till ledningsgruppen. Ledningsgruppen tar hand om att utvecklingsplanen för turismsäkerheten och handboken uppdateras, utvecklingsplanen förankras, följs upp och dess uppföljningsmätare, förutsägs och att man gemensamt reagerar på krissituationer med betoning på förutseende samarbete. Denna grupp leds av turismchefen vid enheten för Helsingfors turism och destinationstjänster. Ledningsgruppen sammanträder två gånger per år eller vid behov.

 • Helsingfors turism och destinationstjänster, ordförande, Turismchef Nina Vesterinen
 • turismsäkerhetskoordinator Minna Ermala
 • Säkerhets- och beredskapsteamet vid Helsingfors stads strategiavdelning, Minna Liimatainen och Pertti Haapiainen
 • HUS, Eeva Ruotsalainen
 • Räddningsverket, Sami Mård
 • Helsinki Partners, Leena Lassila
 • Helsingfors stads miljö- och hälsovårdsenhet, Heidi Öjst
 • Helsingfors stads externa kommunikation, Pi Krogell-Magni
 • Helsingfors stads varumärkes- och evenemangsenhet, Päivi Munther
 • Tukes, Hannu Väärälä
 • Representation för turismnäringen, växlande, senaste: Scandic

Ledningsgruppen har dragit upp riktlinjer för minimikriterierna för ledningen av Helsingfors turism- och evenemangssäkerhet, enligt vilka koordineringen av ärenden årligen sker enligt nivån för turismdestinationen.

 1. Rollerna för turism- och evenemangssäkerhetsledningen har definierats tydligt
 2. Ledningsgruppens verksamhetssätt och mötestidtabell inom turism- och evenemangssäkerheten har överenskommits
 3. Turism- och evenemangssäkerhetsmaterialen har uppdaterats/är uppdaterade och de har förts i praktiken
 4. Företag informeras om turism- och evenemangssäkerheten bland annat via plattformen Helsingin tekijät Howspace och LinkedIn-sidan för Helsingfors turismsektor minst 4 gånger per år
 5. Ett säkerhetsforum eller motsvarande arrangeras årligen
 6. Årligen ordnas minst en verkstad där man koncentrerar sig på det säkerhetstema som utvecklas närmare.
 7. Uppföljningen och mätningen av turism- och evenemangssäkerhet har bearbetats
 8. Utvecklingsaspekter som framkommit i säkerhetsövervakningen tas under arbete
 9. Turismens och evenemangens särskilda behov har identifierats och beaktas i stadens gemensamma säkerhetsarbete
 10. Man deltar i evenemang kring turism- och evenemangssäkerhet

Uppföljningsindex för turism- och evenemangssäkerhet

Ledningsgruppen för turism- och händelsesäkerheten har våren 2023 valt följande 13 index med hjälp av vilka Helsingfors turismsäkerhet uppföljs tills vidare. Indexen har sammanställts på en gemensam plattform i databanken Datalokki(Länk leder till extern tjänst), som upprätthålls av Helsingfors stads turismenhet. Informationen uppdateras årligen i början på året på plattformen.

Finlands allmänna säkerhet

 • Global Terrorism Index : 0–10
 • Finland 's Nation brand – Safety: Hur riskfyllt är Finland: 0–100 %
 • LGBTQ-vänligaste länder: placering
 • World Happiest Country: placering

Helsingfors allmänna säkerhet

 • GDS Index: Personal Safety on the Social Progress Index: %
 • GDS Index: Beaktar stadens plan för krisledning turismen och evenemangen: Ja/nej
 • Störningsindex: Brott som begåtts i allmänna områden i förhållande till invånarantalet
 • Antal matepidemier: st./årsnivå
 • Befolkningsenkäten Sentimentti 2022: Trygghetskänslan i Helsingfors: 1–5

Besökarsäkerheten i Helsingfors

 • Besökarens upplevda trygghetskänsla under besöket: 1–5
 • Invånarnas trygghetskänsla i anslutning till turismen: 1–5
 • Negativa säkerhetsrelaterade omnämnanden i internationella medier: st.
 • Åtgärderna och evenemangen i utvecklingsplanen för turismsäkerheten har genomförts och materialen har uppdaterats: Ja/nej

Experten på turismens säkerhet