Export och import av livsmedel

Du ska skriftligen meddela Helsingfors stads miljötjänster om att export och import av livsmedel har inletts och avslutats.

På den här sidan

Kraven på import och export är huvudsakligen uppdelade enligt två faktorer: om det är fråga om en EU-medlemsstat eller ett land utanför EU och vad som importeras eller exporteras.

Inom EU:s inre marknad rör sig livsmedel i allmänhet fritt, men det finns vissa undantag, särskilt för livsmedel av animaliskt ursprung. Handel från den inre marknaden avser import eller export mellan ett annat EU-land, Norge eller Schweiz. Den faktiska import- och exporthandeln sker med länder utanför EU.

Om du planerar att börja importera livsmedel av animaliskt ursprung från den inre marknaden, ändra eller avsluta verksamheten, lämna då in en anmälan till Helsingfors stads miljötjänster.

Du behöver ett certifikat när du exporterar djur, produkter av animaliskt ursprung och växtprodukter utanför EU. Helsingfors miljötjänsters veterinärer utfärdar exportintyg för livsmedel och andra animaliska och vegetabiliska produkter.

Lämna in en anmälan om inledande av eller ändring av import av livsmedel av animaliskt ursprung från den inre marknaden

Import från den inre marknaden avser import från andra EU-länder. Anmälan om inledande, ändring och avslutande av import av livsmedel med animaliskt ursprung från den inre marknaden lämnas till Helsingfors stads livsmedelssäkerhetsenhet via e-tjänsten Ilppa eller på en separat blankett.

I samband med att importverksamheten inleds ska du också lämna en anmälan om inledande eller väsentlig ändring av anläggningsverksamhet.

Ytterligare upplysningar

Om du inte kan lämna anmälan i Ilppa-tjänsten, fyll i pdf- eller Word-blanketten och skicka den per e-post till kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Uträtta ärenden på webben

Elektronisk ärendehantering

Kräver identifiering.

Anmälan om import av livsmedel av animaliskt ursprung inom EU

Du ska lämna en månadsanmälan till Livsmedelsverket om livsmedel av animaliskt ursprung som importeras från EU.

En sammandragsanmälan om försändelser av livsmedel av animaliskt ursprung ska lämnas in minst fyra gånger per år med den blankett för månadsanmälan som finns på Livsmedelsverkets webbplats. Om du gör anmälan till Livsmedelsverket på annat sätt, förmedla din anmälan också till kommunala övervakningsmyndigheten.

Du kan läsa mer om kraven som gäller import av livsmedel av animaliskt ursprung från den inre marknaden i Livsmedelssäkerhetsenhetens anvisningar om import av livsmedel av animaliskt ursprung till Finland från andra EU-länder (PDF på finska).

Blankett för månadsanmälan för importörer på den inre marknaden (Livsmedelsverket)(Länk leder till extern tjänst)

Import av livsmedel från länder utanför EU

Du kan importera livsmedel från länder utanför EU om de uppfyller EU:s och Finlands krav och inte är föremål för ett importförbud. Tullen övervakar importen av icke-animaliska livsmedel från länder utanför EU. Import av livsmedel av animaliskt ursprung, såsom kött, fisk eller mjölk, från länder utanför EU övervakas av Livsmedelsverket. Mer information fås från Tullens(Länk leder till extern tjänst) och Livsmedelsverkets(Länk leder till extern tjänst) tjänster.

Livsmedelsexport

Om du exporterar livsmedel tillverkade i Finland till ett annat EU-land behöver du vanligtvis inga certifikat för export eller andra tillstånd. Observera dock att till exempel när det gäller märkning av förpackningar måste du säkerställa att de görs i enlighet med det mottagande landets krav.

Export till länder utanför EU kräver att produkterna uppfyller exportlandets krav. Aktören ansvarar för att reda ut exportkraven. Livsmedelsverkets webbplats(Länk leder till extern tjänst) innehåller rikligt med landsspecifik information om exportkrav.

Certifikat för livsmedelsexport

Du behöver ett certifikat när du exporterar djur, produkter av animaliskt ursprung och växtprodukter utanför EU. Veterinärerna vid Helsingfors miljötjänster utfärdar certifikat för export av livsmedel och andra animaliska och vegetabiliska produkter. Om du behöver ett exportcertifikat kan du skicka ett e-postmeddelande till Livsmedelssäkerhetsverket på kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ytterligare information om export av livsmedel och andra animaliska och vegetabiliska produkter finns på Livsmedelsverkets webbplats(Länk leder till extern tjänst).