Valtillställningar och -reklam

Du behöver ett tillstånd av staden för att arrangera en valtillställning på en gata, ett torg eller i en park, om tillställningen begränsar den allmänna användningen av området. Kortvariga valtillställningar kan enligt vissa villkor ordnas utan särskilt tillstånd. Vi ställer upp ställ för valreklam och hyr ut platser för valreklam på broräcken. Det är förbjudet att sätta upp valreklam på andra platser på stadens mark.

På den här sidan

Valtillställningar som kräver tillstånd

Du ska ansöka om ett tillstånd av staden för att arrangera en valtillställning, om tillställningen begränsar den allmänna användningen av området. Du behöver ett tillstånd till exempel om du tänker arrangera tillställningen på en gata, ett torg eller i en park och placerar tälttak, bord, stolar, plattformar, stängsel eller andra konstruktioner på platsen. Du beviljas en avgiftsfri rätt att använda ett allmänt område för valtillställningen. Vid tillställningen ska man följa villkoren för användning av ett allmänt område vid valtillställningar samt de allmänna villkoren för utomhusevenemang (pdf, på finska).

Läs anvisningarna och ansök om tillstånd att använda området

Valtillställningar som inte kräver tillstånd

Du kan hålla en kortvarig valtillställning i centrum utan att ansöka om tillstånd på NarinkenTre smeders plats, del B av Stationsplatsen ochCentralgatans säsongsförsäljningsplatser.

Obs! Det finns ingen körförbindelse till Centralgatan.

Utanför centrum kan man hålla en kortvarig valtillställning på ett område som förvaltas av stadsmiljörektorns enhet för användning av områden utan skyldighet att ansöka om tillstånd. Se kartan över centrum (det övriga området är utanför centrum).

Valtillställningar som inte kräver tillstånd ska hållas under perioden 22.5–9.6.2024.

Beakta följande användningsbegränsningar:

 • Gräs- och andra mjuka ytor får inte användas.
 • Valtillställningen får vara i högst 4 timmar per område (med undantag för Narinken).
 • Vid valinformationstillställningen får man använda lätta konstruktioner på ca 10 m² eller ett fordon som fungerar som informationspunkt.
 • Vid tillställningen ska man följa villkoren för användning av ett allmänt område vid valtillställningar samt de allmänna villkoren för utomhusevenemang.

Bra att veta om valtillställningar

 • Du kan ordna en valtalstillställning i ett allmänt område klockan 6.00–21.00.
 • Du får spela upp ett inspelat talprogram endast om talaren själv är på plats. Talprogrammet får ta högst två timmar på varje plats.
 • Förstärk ljudet endast i den utsträckning som behövs i förhållande till mängden publik för att ljudet inte ska bära onödigt långt bort.
 • Lämna området du använt rent och ta bort allt skräp.
 • Du kan dela ut flygblad och ballonger vid en valtalstillställning. Du får använda en tv- eller videoskärm utan ljudeffekter och kommersiell reklam.
 • Arrangören av valtalstillställningen kan avgiftsfritt ha framme en roll up, ett A-ställ eller motsvarande rekvisita. Arrangören av tillställningen måste själv vara närvarande och området måste omedelbart tömmas då tillställningen avslutats.
 • Parkera inte ett fordon i en park, på en gräsmatta eller i något annat område med mjuk markyta.
 • Ordna inte valreklam på Senatstorget.
 • Marknadsför eller sälj inte produkter som inte anknyter till valet.
 • Placera valtalstillställningen så att den inte är synlig från ett förhandsröstnings- eller röstningsställe. Placera inte heller tillställningen nära sådana platser på ett sätt som kan anses påverka väljarnas valfrihet.
 • En valtalstillställning får inte störa eller orsaka olägenheter för andra evenemang i området.
 • Om flera personer ansöker om tillstånd för samma område och alla inte ryms i området, fattas beslutet genom lottning, om inte de som vill använda området kan komma överens om saken.
 • Trygga tillgängligheten i området kring valinformationstillställningen. Använd inte körbanan eller områden som är anvisade för cykling, och stör inte trafiken.
 • Följ också de allmänna villkoren för utomhusevenemang.

Användningstid för valinformationspunkter: 22.5–9.6.2024 (byggandet inleds 21.5.2024 och rivningen slutförs 10.6.2024).

Narinken är bokad för valinformationstillställningar och eventuella fasta valinformationspunkter. För fasta valinformationspunkter ska man ansöka om tillstånd med en ansökningsblankett (pdf). Skicka den ifyllda ansökan till ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) för att få ett beslut om hyrning senast den 16 maj 2024. Ange i ansökan valinformationspunktens typ och proportioner (t.ex. container eller husbil/uppskattad längd/bredd/höjd). Valinformationspunkternas exakta placering på Narinken avtalas mellan deltagarna på plats på Narinken den 17 maj 2024 kl. 14.00.

Användningsbegränsningar: Tillstånd för fasta valinformationspunkter (valstuga/husbil etc.) beviljas utan ersättning från en vecka innan förhandsröstningen börjar fram till valdagens kväll. I och utanför valinformationspunkterna får det finnas parti- och valmaterial, och valinformationspunktens närmaste omgivning ska städas dagligen. I övrigt ska man följa villkoren för användning av ett allmänt område vid valtillställningar. Man ska också följa de allmänna villkoren för utomhusevenemang (pdf). Tillståndet beviljas utan ersättning endast för användning av markområdet, tillståndshavaren ansvarar på egen bekostnad för eventuella kostnader för el, avfallshantering osv.

Fyll i blanketten för att ansöka om tillstånd för en fast valinformationspunkt (pdf)

Centralvalnämnden skickar information om praktiska arrangemang för valreklamställ till alla grupper och valmansföreningar som ställer upp kandidater efter att kandidatuppställningen har fastställts.

Stara ställer upp och underhåller valreklamställ. Varje grupp eller valmansförening som ställer upp kandidater har möjlighet att köpa en tjänst för uppsättning och underhåll av affischer av Stara. Läs mer på Staras webbplats(Länk leder till extern tjänst) under Valreklam på gatorna.

I frågor som gäller uppställandet av valreklamställ, skadade ställ eller andra motsvarande ärenden kan man kontakta Stara per telefon på 09 310 23040 eller per e-post på stara.vaalimainonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Stadsmiljösektorns enhet för användning och bevakning av områden har reserverat broreklamplatser för valreklam för grupper och valmansföreningar som ställer upp kandidater, och ordnar en uthyrningstillställning för broreklamplatserna efter att kandidatuppställningen har fastställts. Broreklamplatser hyrs av grupper eller valmansföreningar som ställer upp kandidater i valet, som i sin tur delar ut eller hyr ut dem vidare till kandidater som deltar i valet.

Reklamtid: 22.5–9.6.2024, uthyrningstillställning 14.5.2024 kl. 14.00, anmälan per e-post ulkoilma(a)hel.fi senast 13.5.2024 kl. 14.00

 • priset för en broreklamplats för tiden 22.5.–9.6.2024 (19 dagar) är 407,14 euro + moms 24 %

Uthyrningstillställningar ordnas på adressen Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors. En förhandsanmäld representant för varje grupp/valmansförening som ställer upp kandidater i valet är välkommen till tillställningen, och broreklamplatserna hyrs ut bland alla som är representerade vid tillställningen. Om alla broreklamplatser inte hyrs ut vid tillställningen kan de hyras ut till andra intresserade. Förfrågningar till ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Mer information om broreklamplatser, ändringar är möjliga. Som ett undantag från tilläggsvillkoren för broreklamplatser (rätt att sätta upp banderoller) får broreklam sättas upp tidigast från kl. 00.01 när hyrestiden börjar.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kan du kontrollera kontaktuppgifterna i PDF-filen och kontakta inspektörerna vid stadsmiljösektorns enhet för användning och övervakning av områden. De svarar på telefonförfrågningar vardagar klockan 10.00–11.30. Du kan också skicka e-post till ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Enheten för användning och bevakning av områden (pdf)

Kontaktuppgifter i karttjänsten(Länk leder till extern tjänst)