Socialt ansvar

På denna sida finns information om delområdena i socialt ansvar. På sidan finns också Kompassen för socialt ansvar som du kan använda för att granska och utveckla förverkligandet av socialt ansvar vid ditt evenemang.

Kompass för socialt ansvar vid evenemang

Gå till kompassen för socialt ansvar här (pdf)(Länk leder till extern tjänst)


Det förväntas att socialt ansvar beaktas vid evenemang

Vi har tagit fram ett verktyg som du kan använda för att granska ditt evenemangs sociala ansvar och utveckla det. Verktyget omfattar många åtgärder på olika nivåer som hjälper dig med att komma igång: du behöver inte kunna eller göra allt på en gång. Viktigast är att du vill utveckla dig och sätta igång.

Det är viktigt att såväl kunderna, personalen som partnerna fullföljer socialt ansvar, och dess beaktande säkerställer att alla får en god och trygg upplevelse. När man satsar på socialt ansvar bygger man samtidigt upp evenemangets konkurrensfördel och varumärke. Att fullfölja socialt ansvar är inte svårt och kräver inte mycket tid eller resurser. Små insatser räcker långt. 

Anvädning av dokumentet

Du kan skriva ut kompassen eller ladda ner pdf-dokumentet och fylla i det på din enhet. I slutet av varje avsnitt finns ett öppet fält där du kan anteckna viktiga mål för evenemanget, saker som ska beaktas och utvecklingsidéer.

Åtgärderna i kompassen finns också i textform nedan.

Före evenemanget

 • En plan för socialt ansvar för evenemanget har uppgjorts där tillgängligheten, likabehandlingen, mångfalden och säkerheten beaktas.
 • För organisationen har i mån av möjlighet gjorts upp en jämställdhetsplan, och förverkligandet av jämställdheten och likabehandlingen följs upp.
 • Planerna innehåller åtminstone följande synpunkter: 
  •    anvisningar för kundkontakter som respekterar och beaktar besökarna 
  •    personalens välbefinnande i arbetet
  •    beaktande av den lokala gemenskapen och områdets invånare
  •    tillgängliga lokaler och färdleder
  •    upplevelse av säkerhet och ett tryggt rum
  •    programutbud
  •    kommunikation och marknadsföring
 • Planen har gjorts upp genom att i mån av möjlighet deltaktiggöra personalen, besökarna, närområdets invånare och till exempel experter på tillgänglighet och likabehandling.
   

 • En ansvarig person eller personer för socialt ansvar har utsetts för evenemanget. 
 • Mångfalden har beaktats vid rekrytering av olika yrkesgrupper och val av frivilliga.
 • Samtliga personer som tillhör personalen har jämlika möjligheter att avancera i arbetet.
 • Som arbetsgivare följer organisationen lag, behandlar de anställda likvärdigt och garanterar goda arbetsförhållanden.
 • Evenemangsarrangören sörjer för tillräcklig arbetsintroduktion, arbetshälsa och säkerhet.
 • Evenemangsarrangörer uppmuntras att i mån av möjlighet sysselsätta unga, äldre, studerande och svårsysselsatta och/eller sådana människogrupper som är underrepresenterade till exempel i föreningar och evenemang.

 • Personalen (inklusive partneraktörerna, restaurang- och säkerhetspersonalen) har fått utbildning i och förbundit sig att sörja för ett tryggt rum och en trygg atmosfär för alla samt att beakta besökarnas olika behov. Personalen har förmåga att bemöta besökare i olika ådrar, av olika kön, som tillhör minoriteter och som representerar olika kulturer och språk hänsynsfullt och respektfullt.
 • Personalen har fått utbildning i att vägleda personer med rörelse- eller funktionsnedsättning.
   

 • Vid planering av evenemanget har man säkerställt att lokalerna, evenemangsplatserna och färdlederna är tillgängliga och trygga. 
 • För personer som använder rullstol planeras tillgängliga och om möjligt förhöjda platser med rum för sällskapet och ledsagarna. En laddningspunkt för elrullstol och en teleslinga för personer med hörselnedsättning är också rekommenderade.
 • För att säkerställa tillgängligheten samarbetar man i mån av möjlighet med till exempel handikapporganisationer eller andra experter på ämnet.

 • För evenemanget har gjorts upp en säkerhets- och räddningsplan som även beaktar personer med funktionsnedsättning, såsom personer med syn- eller hörselnedsättning, och säkerställer tillgängliga utrymningsvägar.
 • För evenemanget har skapats Code of Conduct- eller Tryggt rum-anvisningar som instruerar såväl personalen, artisterna som besökarna att handla respektfullt mot andra. (Länk här)
 • Alla anställda och besökare vet hur och var man kan ta upp sina bekymmer på ett tryggt sätt och med låg tröskel.

 • Kommunikation och marknadsföring lyfter fram att evenemanget har förbundit sig till socialt ansvar samt kommunicerar för besökarna och partnerna redan före evenemanget hur tillgängligheten, likabehandlingen, mångfalden och säkerheten har beaktats vid evenemanget.
 • Vid planering av kommunikationen och vägledningen beaktar man lättläsligheten, flerspråkigheten och personer med syn- eller hörselnedsättning. Information ges mångsidigt i olika kanaler.
 • Kommunikationsmaterialet innehåller kontaktuppgifter till personer som ger mer information om evenemangets tillgänglighet och sociala ansvar.
   

 • Syftet är att programutbudet beaktar och främjar mångfalden.
 • Programutbudet arbetar aktivt mot att förstärka fördomar och stereotyper som anknyter till exempelvis minoriteter.
 • Vid planering och genomförande av programutbudet samarbetar man i mån av möjlighet med olika befolkningsgrupper, såsom kultur- och språkminoriteter, representanter för personer med funktionsnedsättning samt sexuella och könsminoriteter.
 • Könsaspekten och normmedvetenheten har beaktats i all verksamhet. Artisterna och talarna representerar i bästa fall exempelvis jämlikt olika kön, könsidentiteter och människogrupper. Man undviker könsrelaterat språkbruk, till exempel ”mina damer och herrar”, och använder i stället till exempel ”bästa festpublik”.

 • Kundservicen har förmåga att svara på frågor om evenemangets tillgänglighet och sociala ansvar.
 • I evenemanget strävar man efter att ge ekonomiskt utsatta personer möjlighet att delta, till exempel i form av graderade biljettpriser eller gratisbiljetter. 
 • Assistenter och tolkar till personer med rörelse- eller funktionsnedsättning har alltid fritt inträde.
 • Biljettförsäljningens tillgänglighet har beaktats genom att erbjuda olika alternativ, såsom telefon- och webbförsäljning och tillgängliga fysiska försäljningsställen.

Under evenemanget

 • Man kan anlända till evenemangsområdet på olika sätt, såsom med kollektivtrafik, taxi, personbil och cykel. I närheten av ingången till evenemangsområdet finns om möjligt tillgängliga och avgiftsfria bilplatser som är försedda med behöriga beteckningar. Vägen från bilplatserna till evenemangsområdet är tillgänglig.
 • Skyltarna, inredningarna och strukturerna i evenemangsområdet och i dess närhet har placerats vid sidan av den tillgängliga vägen, så att det inte finns en risk för snubbling, kollision eller fall.
 • Infostället, biljettförsäljningen, inredningarna på restaurangerna, såsom borden, har planerats med beaktande av tillgänglighet. 
 • Det finns könsneutrala och tillgängliga wc-utrymmen och omklädningsrum för personalen och besökarna.
 • Ståplatsläktarna har om möjligt en förhöjd plats med ramp för kunder som använder rullstol eller rollator och läktarna tillgängliga rullstolsplatser. Det är också bra att förse platserna med en laddningspunkt för elrullstol. Framför läktaren finns också rum och en teleslinga för personer med syn- eller hörselnedsättning. De tillgängliga platserna bör också har rum för ledsagare, sällskap och ledar- och assistanshundar. Ledar- och assistanshundar behöver ett tyst övervakat utrymme om det inte finns plats för dem vid den tillgängliga läktarplatsen. 
 • Det finns också tyst utrymme utan sensorisk retning på evenemangsområdet.

 • I säkerhetsplanen säkerställer man tillgängliga färdleder och beaktar även personer med funktionsnedsättning, såsom syn- och hörselskadade. Det finns teleslingor tillgängliga, säkerhetsmeddelandena har textning och förutom högtalarutrop används infoskärmar.
 • Under evenemanget reagerar man på eventuella överträdelser av Tryggt rum- eller Code of Conduct-anvisningarna.

 • Evenemanget har i mån av möjlighet tidpunkter eller programinnehåll med fritt tillträde för alla.
 • Om föreställningen har hög ljudnivå, blinkande ljus, rök eller starka dofter informerar man om dem på förhand.
 • Teaterföreställningar, konserter, filmer eller andra uppträdanden har i mån av möjlighet skrivtolkning, teckenspråkstolkning, syntolkning och intralingval textning. 

 • Kommunikationen och vägledningen sker i flera olika kanaler och är om möjligt lättillgängliga, flerspråkiga och genomförda med beaktande av visuell och auditiv tillgänglighet, dvs. behoven hos personer med syn- eller hörselnedsättning.
 • I skyltarna bör man använda symbolbilder som är lätta att läsa både stående och sittande.
 • Om möjligt finns innehållet i högtalarutropen tillgängligt även i textform, till exempel på skärmar. I högtalarutropen används olika språk.
 • I kommunikationen och vägledningen lyfter man fram de tillgängliga lokalerna och rutterna, såsom wc-utrymmena, läktarplatserna och färdlederna.
 • I kommunikationen uppmuntrar man såväl personalen, artisterna som besökarna att handla hänsynsfullt mot andra samt informerar om kontaktuppgifterna till de ansvariga för evenemangets sociala ansvar, tillgänglighet och säkerhet. I kommunikationen och på evenemangsplatsen lyfter man aktivt fram att var och en är välkommen och att man inte tillåter diskriminering, trakasserier och rasism.

 • Kundservicen har förmåga att svara på frågor om tillgänglighet och socialt ansvar.
 • Personalen är medveten och kan berätta om tillgänglighetslösningarna för evenemangsområdet och -lokalerna samt om tjänsterna som främjar evenemangets tillgänglighet.
 • De anställda är medvetna om den eventuella teleslingan eller de eventuella andra hörhjälpmedlen i läktaren på så sätt att de vid behov kan erbjuda kunden den bästa möjliga platsen med tanke på hörselmiljön.
 • Menyerna på restaurangerna och kaféerna har tydlig information om drycker och specialdieter.
 • Restaurangerna och kaféerna har ett mångsidigt utbud av olika alternativ, även vegetariska. Laktosintoleranta, mjölkallergiker och celiakipatienter beaktas.

Efter evenemanget

 • De frivilliga tackas för deras tid och insats. 
 • Arbetsintygen sänds till personalen i tid. I bästa fall främjar man både de anställdas och de frivilligas sysselsättning på evenemangsbranschen i framtiden, till exempel genom nätverk, referenser och kontakter.
 • Författningarna om användning av data och om integritetsskydd följs i fråga om besökarna, personalen och partnerna även efter evenemanget.

 • Respons om arrangemangens smidighet och effekter samlas in från deltagare i evenemanget, partner, områdets invånare och anställda. Det är bra att samla in en del respons redan under evenemanget.
 • Förverkligandet av planerna för socialt ansvar och uppnåendet av mål som eventuellt följs upp mäts och utvärderas med olika metoder.

 • På basis av den insamlade responsen skapar man en sammanfattning som man går igenom med de ansvariga personerna. I sammanfattningen kan man se vilka saker som var lyckade och vilka som ska utvecklas samt förslag till utvecklingssätt. Utvecklingsarbetet ska inledas i god tid före det följande evenemanget genom att utnyttja kundernas, personalens och partnernas syner.
 • Lärdomarna, förslagen till åtgärder och påvisade goda praxis delas med andra evenemang och staden så att sakerna i fråga kan beaktas bättre i framtiden.

Bekanta dig med nyckelorden i samband med socialt ansvar

”Hur skapar man ett evenemang, en verksamhetskultur eller en arbetsmiljö där alla kan delta och där var och en kan blomstra som sig själv?”

Inkludering innebär att man får delta och vara med. I inkluderande verksamhet beaktar man människornas mångfald; ingen blir diskriminerad, marginaliserad eller utesluten. Ett inkluderande evenemang, det vill säga ett evenemang där alla kan delta, ger varje deltagare en upplevelse av att hen är respekterad, hens behov beaktas och att var och en är en uppskattad del av gemenskapen (till exempel en arbetsgemenskap eller ett evenemang).

I inkluderande verksamhet är upplevelserna och tjänsterna jämlikt tillgängliga för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religion, språk, kultur, fysiska egenskaper, särskilda behov eller socio-ekonomisk ställning.

”Hur säkerställer man att varje kund och anställd blir bemött och beaktad på ett jämställt och jämnvärdigt sätt?”
 

Med jämställdhet avses lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor, män och andra könsidentiteter och könsuttryck i fråga om att delta i samhällelig verksamhet och förverkliga sig själv fri från stereotyper och samhällets fördomar.

Likabehandling betyder att alla människor har lika värde oavsett deras egenskaper, utgångspunkter och bakgrund och att alla ska bemötas rättvist.

”Hur beaktar man mångfalden i evenemanget, till exempel vid rekrytering av anställda och val av artister?”

Begreppet mångfald är inte begränsat till kön, hudfärg eller etnisk bakgrund. Det är viktigt att även beakta olika åldersgrupper, religiösa bakgrunder, människors fysiska och psykiska särskilda behov, sexuella och könsminoriteter (HLBTIQ+) och till exempel olika utbildningsbakgrunder.

Mångfald är en styrka och resurs för såväl organisationens verksamhet och kunnande som ökningen av kundgrupperna.

”Hur säkerställer man att evenemanget är tillgängligt för alla och att var och en kan njuta av erfarenheten på bästa möjliga sätt?”

Begreppet tillgänglighet omfattar social, fysisk, ekonomisk och digital tillgänglighet.

Du kan granska tillgängligheten ur olika perspektiv: tillgänglighet i inställningar, tillgänglighet med olika sinnen, kunskapsmässig tillgänglighet, informationens tillgänglighet, kulturell tillgänglighet, ekonomisk tillgänglighet och tillgänglighet i beslutsfattandet.

”Hur planerar och upprätthåller man evenemangsmiljöns tillgänglighet?”

Tillgänglighet innebär att människornas mångfald beaktas vid planering, genomförande och underhåll av den byggda miljön. Tillgängliga miljöer tillsammans med tillgängliga tjänster, hjälpmedel och begriplig information gör det möjligt att förverkliga jämlikt deltagande.

Helsingfors stad förutsätter att alla ska ha möjlighet att delta i evenemang så tillgängligt som möjligt.

”Hur främjar man en trygg känsla för alla och hur ska man agera om det händer någonting oväntat eller otrevligt?”

”I Helsingfors innebär trygghet alltid att de som besöker evenemang och som jobbar med evenemang ska känna sig trygga.” (Helsingfors handlingsprogram för turism och evenemang, på engelska).

Känslan av trygghet uppstår från att man litar på att det inte görs avkall på någons hälsa och välbefinnande. Målet är att skapa ett tryggt rum och en trygg atmosfär för såväl kunderna som de anställda. Med tryggt rum avses ett rum som är fritt från bland annat diskriminering, rasism, sexism, trakasserier och kroppskommentarer.