Registrering av livsmedelsverksamhet

Gör anmälan om livsmedelsverksamhet när du inleder din restaurang- eller butiksverksamhet, gör väsentliga ändringar i din verksamhet, avbryter eller lägger ner din verksamhet. Anmälan ska även göras vid byte av aktör. Gör anmälan senast fyra veckor innan verksamheten inleds.

På den här sidan

Vilka aktörer (företagare) gäller registreringen av livsmedelsverksamhet?
- livsmedelsaffärer - kiosker - restauranger - pubar och barer - caféer - bagerier - handelskök - livsmedelslager - regelbunden utomhusförsäljning, bland annat torghandel och mobila livsmedelslokaler - förmedling, import och uppdragstillverkning av livsmedel eller dylik verksamhet - försäljning, förmedling och import av kosttillskott eller dylik verksamhet

Vilka aktörer gäller registreringen av livsmedelsverksamhet?

 • livsmedelsaffärer
 • kiosker
 • restauranger
 • pubar och barer
 • caféer
 • bagerier
 • handelskök
 • lager
 • regelbunden utomhusförsäljning, bland annat torghandel och mobila livsmedelslokaler
 • förmedling, import och uppdragstillverkning av livsmedel eller dylik verksamhet
 • försäljning, förmedling och import av kosttillskott eller dylik verksamhet

Vilka aktörer gäller godkännandet av livsmedelsverksamhet?

Om livsmedel av animaliskt ursprung behandlas i din livsmedelslokal innan de levereras till detaljhandeln, ska du ansöka om godkännande av din lokal eller anläggning hos stadens enhet för livsmedelstillsyn. Mer information om godkännandet finns på Livsmedelsverkets webbplats . Du kan ansöka om godkännande med blanketterna nedan.

Ansökan om godkännande av anläggningsverksamhet (word)

Ansökan om godkännande av anläggningsverksamhet (pdf)

Hur ska jag göra en anmälan?

 1. Se till att de bilagor och andra ärenden som behövs för anmälan är i ordning

  För att din anmälan ska kunna handläggas ska du ha:

  • Suomi.fi-fullmakt för det företag som anmälan gäller.
  • Uppgifter om din verksamhets läge, art och omfattning.
  • Beroende på verksamheten kan även andra bilagor begäras av dig.

  Läs närmare anvisningar om Suomi.fi-fullmakten på Livsmedelsverkets webbplats.(Länk leder till extern tjänst)

  Läs mer om de nödvändiga bilagorna.(Länk leder till extern tjänst)

 2. Gör en anmälan om livsmedelsverksamhet

  Gör anmälan på elektronisk väg i Ilppa-tjänsten på ilppa.fi.

  • Om du inte kan göra anmälan i Ilppa-tjänsten kan du fylla i word- eller pdf-blanketten.
  • Bifoga till anmälan en planritning över livsmedelslokalen.

  Word-blankett

  Pdf-blankett

 3. Vänta på att anmälan handläggs

  Enheten för livsmedelssäkerhet handlägger din anmälan: kontrollerar de uppgifter som du angett och begär tilläggsuppgifter vid behov.

  • Vi försöker handlägga din anmälan inom sju dagar.
  • Vid behov begär vi ytterligare uppgifter av dig.
  • Efter att anmälan har handlagts visas uppgifterna om det anmälda verksamhetsstället och ändringarna i det i Ilppa-tjänsten.
  • Efter att vi har handlagt anmälan sänder vi dig ett intyg.

  Läs mer om kontroller och avgifter (pdf)

 4. Bedriv egenkontroll

  Du har skyldighet att ha egenkontroll, som gäller alla aktörer från livsmedelsindustrin till kioskföretagare. Med egenkontroll avses en systematisk och kontinuerlig övervakning som du själv bedriver. På så sätt säkerställs att livsmedlen är säkra och överensstämmer med lagstiftningen om livsmedel.

  Läs mer om egenkontrollen på Livsmedelsverkets webbplats.(Länk leder till extern tjänst)

  Modeller för egenkontroll:
  Restaurang (word)
  Livsmedelsaffär (word)
  Utomhusförsäljning (word, på finska)
  Pub eller annan restaurang som endast serverar drycker (word, på finska)

Vanliga frågor

Anmälan ska göras i god tid, senast fyra veckor innan verksamheten inleds.

Kontrollera att användningssyftet med lokalen lämpar sig för den planerade verksamheten (detta framgår av bygglovet eller dess bilagor). Förutom Ilppa-anmälan behöver man ofta även andra tillstånd, såsom utskänkningstillstånd och hygienpass för personalen.
Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats och stadens livsmedelsrådgivning.

Livsmedelsverkets webbplats(Länk leder till extern tjänst)

E-post för livsmedelsrådgivningen: elintarviketurvallisuus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Yrkesmässig tillverkning av livsmedel i hemmet är möjlig, om verksamheten kan ordnas på ett hygieniskt sätt och om boendet inte medför någon risk för de livsmedel som behandlas. Hemmet kan emellertid aldrig vara en anläggning för tillverkning av livsmedel med animaliskt ursprung, såsom en korvfabrik eller ett fiskrökeri.

Pop up-verksamhet, det vill säga tillredning av mat för försäljning högst tolv gånger om året, kräver inte registrering som livsmedelslokal. Tillredning av bullar eller andra icke-lättfördärvliga bageriprodukter som tillreds genom upphettning i hemmet eller försäljning av dessa produkter på ett torg eller ett sommarcafé kräver inte heller en anmälan, då försäljningen är inte över 15 000 euro per år.

Sörj för hygienen, kylförvaringen, egenkontrollen och förpackningspåskrifterna

Boende får inte medföra en risk för de livsmedel som tillverkas i hemmet. Den egna maten ska förvaras avskild från den mat som är avsedd för försäljning. Sällskapsdjur får inte låtas komma in i köket. Vid verksamheten ska man också se till att familjemedlemmarnas eventuella sjukdomsfall inte medför en livsmedelshygienisk fara.

Om produktsortimentet omfattar produkter som kräver kylförvaring, ska man se till att det finns tillräckligt med utrymme för förvaringen. Vid tillverkningen ska man iaktta principerna för god hygien. Innan man inleder verksamheten ska man planera egenkontrollen och göra en riskbedömning för verksamheten.

I fråga om produkter som är avsedda för försäljning ska man se till att förpackningspåskrifterna uppfyller kraven enligt lagstiftningen. Mer information om förpackningspåskrifter finns på Livsmedelsverkets webbplats.(Länk leder till extern tjänst)
 

Om verksamheten är yrkesmässig och regelbunden ska hemköket registreras som en livsmedelslokal. Handläggningen av anmälan är avgiftsbelagd. Anmälan ska göras till enheten för livsmedelssäkerhet senast fyra veckor innan verksamheten inleds. En livsmedelslokal som är belägen i ett hem övervakas på samma sätt som alla andra livsmedelslokaler, och kontroller utförs regelbundet på basis av en riskbedömning.

När en boende planerar att registrera sitt hem som en livsmedelslokal ska hen kontrollera att verksamheten inte möter något hinder från fastighetens ägares eller dennes företrädares sida (husbolagets disponent, styrelseordföranden, hyresvärden). Verksamheten som bedrivs i bostaden får inte medföra olägenhet (t.ex. buller, lukt) för grannarna.

Mer information finns i anvisningen för hemmaaktörer (pdf)

Med mobil livsmedelslokal avses en flyttbar eller tillfällig (hopfällbar och demonterbar, mobil) plats eller utrustning för försäljning, servering eller hantering av mat, såsom en försäljningsbil, tälttak, säljhjul eller stånd. Mobil livsmedelsverksamhet ska registreras genom att göra en anmälan om inledande av verksamhet på ilppa.fi på samma sätt som permanent livsmedelsverksamhet (se anvisningarna ovan).

Livsmedelstillsynens kontroller utförs också i mobila livsmedelslokaler, liksom i permanenta livsmedelslokaler. Privatpersoner får bedriva livsmedelsverksamhet i form av pop up-verksamhet under tolv dagar per kalenderår utan att behöva göra en anmälan om verksamheten till tillsynsmyndigheten. Mer information om pop up-verksamheten finns på Livsmedelsverkets webbplats.(Länk leder till extern tjänst)

Meddelande om försäljning från en mobil livsmedelslokal

Försäljning och servering av livsmedel på torg, mässor och stora evenemang för allmänheten ska meddelas till enheten för livsmedelssäkerhet senast fyra vardagar före försäljningen. Försäljningen anmäls genom blanketten.(Länk leder till extern tjänst)

Privatpersoner och organisationer behöver inte lämna ett meddelande om livsmedelsverksamhet med låg risk till exempel i samband med försäljning i skolor, församlingars kaffebjudningar eller idrottsföreningars evenemang. I sådana tillställningar ska man dock iaktta god hygien och se till att livsmedlen förvaras vid rätt temperatur.

Kontrollörer vid enheten för livsmedelssäkerhet kontrollerar enligt tillsynsplanen på försäljnings- och serveringsplatser av livsmedel.
Frågor om mobila livsmedelslokaler och utomhusförsäljning kan skickas till ulkomyynti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
 

Du kan göra anmälan med hjälp av en pdf- eller word-blankett, som finns under Hur ska jag göra en anmälan på denna sida. (punkt 2).

Kunder får ta med sig sällskapsdjur till serveringslokalen i en livsmedelslokal om du ger tillstånd till det. Du ska informera om samtycket vid ingången till serveringslokalen.

Ledarhundar för synskadade, assistanshundar för rörelsehindrade personer och hörselhundar för hörselskadade får alltid komma in i livsmedelslokalers serveringslokaler.

Ibland kan fåglar komma in i din livsmedelslokal. Tröskeln för bortskaffande av fåglar och deras bon är mycket hög redan enbart för att du behöver ansöka om tillstånd för åtgärderna antingen av NTM-centralen i Nyland (fredade fåglar) eller av Finlands viltcentral (icke fredade fåglar).

Det åligger fastighetsägaren eller den som utför bortskaffandet att skaffa tillstånd. Om du för ansökan om tillstånd behöver ett utlåtande om att förfarandet är nödvändigt kan du begära det av livsmedelsinspektören. Varje fall behandlas separat i tillståndsansökan.