Förpackningspåskrifter och information som måste uppges om livsmedel

Förpackningspåskrifterna är viktiga för att konsumenten ska få information om innehållet i ett livsmedel. Därför är de obligatoriska på livsmedelsförpackningar. Information måste uppges också för oförpackade livsmedel.

Det företag som ansvarar för ett livsmedel (bl.a. tillverkning, import, försäljning, servering) ansvarar också för påskrifterna. Den information som ges om ett livsmedel måste vara sanningsenlig och tillräcklig, och den får inte vilseleda konsumenten. Bestämmelserna om påskrifter gäller också livsmedel som säljs genom distansförsäljning.

I tvåspråkiga kommuner såsom Helsingfors ska påskrifterna på livsmedel till salu i regel göras på finska och svenska. Påskrifterna ska vara väl synliga, tydliga och begripliga.

Förpackade livsmedel

Förpackningspåskrifter ska göras på livsmedel som är avsedda att överlåtas som sådana till konsumenter eller storhushåll. Med färdigt förpackade livsmedel avses livsmedel som före försäljningen helt eller delvis har förpackats i en förpackning så att det inte går att ändra på förpackningens innehåll utan att öppna eller söndra förpackningen.

Oförpackade livsmedel

Med ”oförpackade livsmedel” avses livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter som sådana, och 

  • konsumenten förpackar själv
  • förpackas på konsumentens begäran på den plats där livsmedlet överlåts
  • förpackas i förväg på den plats där livsmedlet överlåts för direkt försäljning
  • serveras färdigt för förtäring till konsumenten på platsen där livsmedlet överlåts.

Med direkt försäljning avses försäljning av livsmedel, där produkten förpackats i förväg på den plats där livsmedlet överlåts för att försnabba och underlätta försäljningen, exempelvis bröd och take away-produkter.

Anvisningar för förpackningspåskrifter

Livsmedelsinformation på färdigförpackade livsmedel (på Livsmedelsverkets webbplats)(Länk leder till extern tjänst)

Livsmedelsverkets handbok om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Ursprungsmärkning av kött obligatorisk på restauranger och caféer (pdf)

Information som bör anges om livsmedel vid detaljhandelsförsäljning (pdf)

Information som bör ges angående livsmedel på serveringsplatser (pdf)

Namnge maten som innehåller skinka korrekt (pdf på finska)

Oiva tsekkauslista video av Ruokatietoyhdistys (till Youtube, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Elintarviketietoasetus: Miksi? video av Ruokatietoyhdistys (till Youtube, på finska)(Länk leder till extern tjänst)