Godkännande av livsmedelslokaler

Om animala livsmedel hanteras i din livsmedelslokal innan de levereras till detaljhandeln ska du ansöka om godkännande hos stadens livsmedelssäkerhetsenhet.

Om animala livsmedel hanteras i din livsmedelslokal innan de levereras till detaljhandeln ska du ansöka om godkännande hos stadens livsmedelssäkerhetsenhet. Kontakta livsmedelssäkerhetsenheten i god tid när du planerar att inleda anläggningsverksamhet. Verksamheten kan inte inledas innan den har godkänts. Livsmedelssäkerhetsenheten fattar beslut om godkännande av livsmedelslokalen inom 60 dagar efter det att ärendet har inletts, såvida inte ärendets omfattning, en bristfällig ansökan eller något annat särskilt skäl kräver en längre behandling av ärendet. Myndigheten kan i sitt beslut fastställa villkor för att förebygga faror.

Ansök om godkännande av livsmedelslokal

Fyll i ansökningsblanketten antingen som en Word-fil eller en pdf-fil och skicka den per e-post till helsinki.kirjaamo@hel.fi. Presentera din plan om ditt företags egenkontroll i samband med ansökan. Med egenkontroll avses systematisk och kontinuerlig övervakning av din verksamhet som du själv utför. På så vis säkerställs att livsmedlen är säkra och i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Läs mer om egenkontroll på Livsmedelsverkets webbplats.

Handläggningstid

Tid för handläggningen är 60 dygn.

Länkar