Försäljningstillstånd och anmälningar enligt tobaks- och läkemedelslagen

Du behöver ett tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror, nikotinvätskor och nikotinpreparat. Ett godkännande för försäljning av nikotinprodukter kan endast beviljas försäljningsställen som också har ett detaljförsäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor. Tills vidare förutsätter detaljhandel av tobakssurrogat liksom nikotinpåsar inte ett detaljhandelstillstånd.

På den här sidan

Du behöver ett tillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat. Detaljförsäljningstillståndet är specifikt för försäljningsstället och tillstånd för försäljningsställen i Helsingfors beviljas av stadsmiljösektorns miljötjänster. För grossistförsäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor ska du lämna in en anmälan.

Stadens miljötjänster övervakar försäljningen av tobaksprodukter, e-cigaretter och nikotinvätskor samt efterlevnaden av rökförbud och begränsningar. Även rökningsartiklar, tobakssurrogat och tobaksimitationer omfattas av tillsynen. Dessutom utövar miljötjänsterna tillsyn över försäljningen av nikotinpreparat enligt läkemedelslagen.

Ansök om försäljningstillstånd enligt tobakslagen

Ansök om försäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor samt anmäl om partihandel skriftligt till kommunen. Lämna ansökan elektroniskt på Tillsynsmyndigheten för välfärd och hälsas (Valvira) webbplats. Anmäl om ändring i tillståndsuppgifterna och om upphörande av försäljningen till den som beviljat tillståndet. Ändringar i tillståndsuppgifterna och upphörande av verksamheten kan anmälas fritt formulerat antingen per e-post till kymp.tupakkalupa@hel.fi eller per post till Helsingfors stads miljötjänster, PB 58235, 00099 HELSINGFORS STAD. Anmälan ska innehålla följande uppgifter: innehavaren av försäljningstillståndet, försäljningsstället, tillståndsnumret och datum för ändringen/upphörandet av försäljningen.

Ytterligare upplysningar

Om du inte kan göra anmälan i Valviras tjänst, fyll i pdf-blanketten och skicka den per e-post till kymp.tupakkalupa@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Uträtta ärenden på webben

Skicka post

Postadress

Helsingfors stad/ Miljötjänster, PB 58235, 00099 HELSINGFORS STAD

Checklista för ansökan om försäljningstillstånd

 1. Läs anvisningarna och fyll i ansökningsblanketten

  Du hittar anvisningar om ansökan om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter(Länk leder till extern tjänst) och anvisningar om anmälan om partihandel(Länk leder till extern tjänst) samt ansöknings- och anmälningsblanketter på webbplatsen för Tillsynsmyndigheten för välfärd och hälsa (Valvira).

 2. Lämna en ansökan till Valvira

  Du kan lämna ansökningar och anmälningar för ställen med detaljförsäljning av tobaksprodukter i Helsingfors via Valviras elektroniska system(Länk leder till extern tjänst).

 3. Ansök om de identifieringskoder som krävs för spårbarhetssystemet som gäller försäljningsställen för tobaksprodukter

 4. Vänta på att din ansökan handläggs

  Stadsmiljösektorns miljötjänster handlägger din ansökan med beaktande av hur brådskande den är innan din verksamhet inleds. Försäljning av tobaksprodukter får inte inledas innan kommunen har beviljat försäljningstillstånd.

 5. Betala handläggningsavgiften

  Vi uppbär en avgift för handläggningen av din ansökan, vars belopp du kan kontrollera i tabellen över avgifter (pdf). Dessutom betalar du en årlig tillsynsavgift.

 6. Kom ihåg att anmäla ändringar

  Om dina tillståndsuppgifter, till exempel antalet försäljningsställen eller namnet på försäljningsstället, ändras eller du upphör med försäljningen av tobaksprodukter, ska du anmäla det till kymp.tupakkalupa@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per post till adressen: 

  Helsingfors stad
  Miljötjänster
  PB 58235
  00099 HELSINGFORS STAD

Ansök om detaljförsäljningstillstånd för nikotinpreparat

Du behöver ett försäljningstillstånd i enlighet med läkemedelslagen för detaljhandel med nikotinpreparat. Stadsmiljösektorns miljötjänster beviljar tillstånd åt detaljaffärer, kiosker, bensinstationer och förplägnadsrörelser som säljer tobaksprodukter i Helsingfors. Vi kan endast bevilja tillstånd för sådana försäljningsställen som också har ett detaljförsäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor. Vi handlägger din ansökan med beaktande av hur brådskande den är innan din verksamhet inleds. Vi uppbär en avgift för handläggningen av din ansökan, och dessutom betalar du en årlig tillsynsavgift. Läs mer om avgifterna Miljöhälsovårdens taxa (pdf).

Fyll i ansökan (pdf) för detaljhandel av nikotinpreparat och skicka in den per e-post till helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per post till adressen

Helsingfors stad
Registratorskontoret / miljötjänster
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD 

Försäljning av nikotinvätskor

Om du redan har ett detaljförsäljningstillstånd för tobaksprodukter, gör en fritt formulerad anmälan om försäljning av nikotinvätskor till samma kommun som beviljade dig tillståndet. I Helsingfors kan du skicka in anmälan per e-post till kymp.tupakkalupa@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Om ditt detaljförsäljningstillstånd emellertid har beviljats före 15.8.2016, dvs. med stöd av den gamla tobakslagen, får du även sälja nikotinvätskor på samma försäljningsställe, då du har gjort en skriftlig anmälan om saken och inlämnat en uppdaterad plan för egenkontroll samt en utredning och antalet försäljningsställen och deras placering. I Helsingfors kan du skicka in anmälan jämte bilagor per e-post till kymp.tupakkalupa@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Innehavare av försäljningstillstånd enligt den gamla tobakslagen debiteras en avgift på 105 euro för handläggningen av anmälan. Försäljning av nikotinvätskor påverkar storleken på den årliga tillsynsavgiften.

Årliga tillsynsavgifter för detaljförsäljning

Den årliga tillsynsavgiften för detaljförsäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor i Helsingfors är i nuläget 

 • 500 euro per försäljningsställe då tobaksprodukter eller nikotinvätskor saluförs 
 • 1 000 euro per försäljningsställe då både tobaksprodukter och nikotinvätskor saluförs

Detta innebär att tillsynsavgiften för en kassa, dvs. ett försäljningsställe, i din butik är 500 eller 1 000 euro beroende på om både tobaksprodukter och nikotinvätskor säljs i butiken, eller om enbart den ena sorten säljs. Till exempel i en butik med fem kassor som säljer tobaksvaror är tillsynsavgiften 2 500 euro. 

Tillsynsavgiften fastställs enligt situationen den 1 januari och då faktureras du för alla gällande tillstånd. För det första året är dagen för fastställandet av avgiften den dag då försäljningstillståndet beviljades. Avgifter returneras inte.

Den årliga tillsynsavgiften för nikotinpreparat är 130 euro per försäljningsställe. Du faktureras för alla tillstånd som var i kraft den 1 januari då tillsynsavgiften fastställdes. För det första året är dagen för fastställandet av avgiften den dag då försäljningstillståndet beviljades. Avgifter returneras inte.

Anmälan om ändringar och upphörande av försäljningen

Ändringar i tillståndsuppgifterna rörande tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat samt avslutande av verksamheten ska anmälas i förväg. Om ditt företags FO-nummer eller adressen till ditt försäljningsställe ändras måste du ansöka om ett nytt tillstånd.

Ändringar i antalet försäljningsställen och produktgrupper som saluförs påverkar den årliga tillsynsavgiften för tobaksprodukter och nikotinvätskor. Tillsynsavgiften fastställs enligt situationen den 1 januari och då faktureras du för alla gällande tillstånd. Avgifter returneras inte och ställs inte i relation till verksamhetens varaktighet.

Ändringar i tillståndsuppgifterna och avslutande av verksamheten kan anmälas fritt formulerat. Anmälan ska innehålla följande uppgifter: innehavaren av försäljningstillståndet, försäljningsstället, tillståndsnumret och datum för ikraftträdandet av ändringen eller upphörandet av försäljningen.

Anmäl ändringar per e-post kymp.tupakkalupa@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per post på adressen: 

Helsingfors stad
Miljötjänster
PB 58235
00099 HELSINGFORS STAD