Flyttbara reklamstativ eller A-ställ

Om du vill placera ett flyttbart reklamstativ, dvs. ett så kallat A-ställ på trottoaren utanför din affärslokal, ska du följa anvisningarna för placering av flyttbara reklamstativ. Staden tar inte ut någon avgift för flyttbara reklamstativ.

På den här sidan

Anvisningarna för flyttbara reklamstativ har utarbetats för att säkerställa tillgängligheten och trafikens smidighet. Det ska finnas tillräckligt med fritt utrymme på trottoaren för bland annat barnvagnar och rullstolar. Du ska också se till att ditt reklamstativ inte medför fara för synskadade.

A-standin etäisyys autotiehen tulee olla vähintään 1,5 metriä. A-standi saa olla enintään 0,8 metriä leveä.

Anvisningar för flyttbara reklamstativ, dvs. A-ställ

  • Om din affärslokal ligger på första våningen, har du rätt att placera ett A-ställ på trottoaren utanför din affärslokal under dess öppettider. 
  • Ditt A-ställ får stå högst 80 cm från affärslokalens vägg. Det ska finnas minst 1,5 meter fritt utrymme för fotgängare på trottoaren.
  • Du får inte placera ett A-ställ i en park, såvida A-stället inte fast anknyter till verksamhet som utövas i parken, såsom en kiosk.
  • Du får inte fästa ett A-ställ på trafikmärken, träd, trädskydd eller annan utrustning på gatan.
  • Du får inte placera ett A-ställ på en cykelväg eller på körbanan. A-stället får inte äventyra trafiksäkerheten eller hindra sikten eller minska synligheten av trafikmärken, trafikljus eller vägmarkeringar.
  • A-stället får inte blockera servicetrafiken till fastigheter eller försvåra underhållet av gator.
  • I egenskap av ägare av reklamanordningen ansvarar du för att ersätta eventuella skador som A-stället orsakar.

Bra att veta om A-ställ

Polisen kan uppmana dig att avlägsna ditt A-ställ om det till exempel orsakar olägenheter för fotgängare eller annan användning av området. Efter uppmaningen har polisen enligt ordningslagen rätt att avlägsna A-stället. 

I brådskande fall har polisen rätt att utan att höra dig avlägsna A-stället om det är nödvändigt för att förhindra att den allmänna ordningen eller säkerheten äventyras. I detta fall ansvarar du för kostnaderna för avlägsnandet.

I stadsbildsmässigt viktiga områden kan staden ställa närmare villkor för eller begränsa placeringen av A-ställ.