Turismens verksamhetsmiljö

Stadens turisminfrastruktur, det vill säga verksamhetsmiljö, är en viktig del av stadens serviceförmåga. Utvecklingsobjekt är bland annat t.ex. besöksupplevelse på destinationsnivå, transportmedel och tjänster som krävs i urban infrastruktur. Vi utvecklar en smidigare besöksupplevelse och ökar Helsingfors attraktionskraft i enlighet med handlingsprogrammet för turism och evenemang för åren 2022–2026.

Helsingfors börjar leda besöksupplevelsen med hjälp av en ny ledningsmodell

Helsingfors börjar leda besöksupplevelsen mer systematiskt och målinriktat än hittills för att besöket i Helsingfors ska bli en positiv upplevelse för turister och evenemangsgäster som besöker staden. Konceptet för ledning av besöksupplevelsen har tagits fram av Digitalist Finland Oy, som arbetade under ledning av en styrgrupp som bildats inom enheten för turism och destinationstjänster. I utvecklingsarbetet inkluderades ett stort antal intressegrupper och aktörer från turist- och evenemangsbranscherna. Arbetet för att utveckla ledningsmodellen för besöksupplevelsen inleddes i november 2022 och konceptet färdigställdes i april 2023. Insamlingen av data från besökarna avses inledas i början av juli 2023.

Med besöksupplevelsen avses hela den upplevelse som uppstår för besökaren i destinationen. På den inverkar flera faktorer, såsom besöksmålen, kulturutbudet, matkulturen, inkvarteringsmöjligheterna samt hur lätt och tryggt det är att röra sig i destinationen. Med ledningsmodellen för besöksupplevelsen vill Helsingfors stad lägga en grund för hur staden kan fokusera på åtgärder som förbättrar besöksupplevelsen både genom ett sektorsövergripande arbete och tillsammans med den privata sektorn. Ledningen av besöksupplevelsen ses i Helsingfors som en central faktor i främjandet av turism och evenemang och i byggandet av stadens varumärke.

Den strategiska planen för utveckling av besöksupplevelsen grundar sig på stadens handlingsprogram för turism och evenemang för åren 2022–2026. Besökarlöftena härleddes ur detta program när ledningsmodellen togs fram. Dessa löften beskriver visionen av den upplevelse som staden vill erbjuda besökarna.

Utvecklingsprocessen hjälper staden att hålla sig uppdaterad om hur både besökarnas behov och deras förväntningar utvecklas. Modellen för samarbetet med intressegrupper främjar samarbetet mellan staden och dess externa intressegrupper och bidrar till att säkerställa att samtliga parter anstränger sig för att uppnå de gemensamma målen.

Läs meddelandet om Helsingfors ledningsmodell för besöksupplevelsen (pdf, på finska).

Bekanta dig med slutrapporten om ledningsmodellen för besöksupplevelsen (pdf, på finska).

Turistbusstrafik

Mängden turistbusstrafik har under de senaste åren ökat i takt med turismens tillväxt. För Helsingfors turistbusstrafik har det upprättats en egen Utvecklingsplan för turistbusstrafiken (pdf, på finska), där turistbusstrafikens nuläge har granskats samt utvecklingsbehov och lösningsförslag identifierats till exempel genom att utnyttja internationell kartläggning. Utvecklingens mål är att turisterna erbjuds också lätta alternativ att bekanta sig med staden och att det genom turistbusstrafiken kan smidigt betjänas just de målgrupper för vilka den är det mest ändamålsenliga sättet att se staden.

Se också hållplatser och parkeringsplatser för Helsingfors turisttrafik (pdf, på finska).

Offentliga toaletter

Behovet av nya offentliga toaletter har identifierats och fler offentliga toaletter har redan öppnats och kommer att öppnas. Till exempel har det i Sibeliusparken öppnats en ny allmän toalett utöver den gamla, och under sommarsäsongen har städningen i Sibeliusparken ökats på grund av flitig användning. Mer information om utvecklingen av offentliga toaletter i Jukka Punamäkis bloggtext Matkailu ja vessat 2020(Länk leder till extern tjänst) [på finska].

Guidningar

I projektet Opastamisen ekosysteemi utvecklade Helsingfors, Tammerfors och Åbo sin guidning tillsammans med företag och intressegrupper genom en delad innovationsplattform. Resultatet för projektet som slutfördes 2019 var ett koncept för smart stadsguidning och 6Aika-städernas gemensamma handbok för stadsguidning. Det nya projektet Älykäs kaupunkiopastaminen Helsingissä inleddes 2021.