Turismens nätverk och projekt

Helsingfors är med i många inhemska och utländska nätverk och projekt till vilka du också kan ansluta dig.

Samarbetsgrupper för främjande och utveckling av turismen i Helsingfors

Helsingfors rådgivande arbetsgrupp för turism

Helsingfors rådgivande arbetsgrupp för turism gör företagens röst hörd i främjandet och utvecklingen av turismen. Gruppen inrättades för åren 2024–2025 och dess medlemmar är viktiga aktörer inom turistnäringen exempelvis från transport-, restaurang-, inkvarterings-, upplevelse- och evenemangsbranscherna samt från högskolorna. Medlemmarnas styrka ligger i deras kompetens inom utvecklingen av turismens insatsområden, såsom digitalisering och hållbarhet. De viktigaste uppgifterna för Helsingfors rådgivande grupp för turism är att identifiera och prioritera tillsammans åtgärder som främjar konkurrenskraften och tillväxten för Helsingfors turism samt ge förslag till staden. Ordförande är landschef för Scandic Hotels i Finland Laura Tarkka. Gruppens medlemmar (på finska).

Stadskoncernens samarbetsgrupp för turismen

Målet för stadskoncernens samarbetsgrupp för turism som grundats för åren 2022–2025 är att smidigt och hållbart främja turismens konkurrenskraft, förnyelse och tillväxt i Helsingfors. Gruppens medlemmar är de mest centrala parterna inom turismen från stadskoncernens kommunikationsavdelning, strategiavdelningens internationella team och säkerhetsteam, stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn samt representanter för Helsingfors Hamn, Helsingfors evenemangsstiftelse, Helsingfors stadslokaler och Helsinki Partners. Stadskoncernens samarbetsgrupp för turismen har i uppgift bl.a. att identifiera och prioritera den åtgärder som främjar konkurrenskraften och tillväxten för turismen i Helsingfors. Ordförande är Helsingfors turismchef Nina Vesterinen.

Handlingsgrupp för hållbarhet inom turism- och evenemangsbranscherna

En stadsintern grupp där bland annat klimat-, jämställdhets-, tillgänglighets- och delaktighetexperter ingår.

Helsingfors forum för hållbar turism

En grupp bestående av aktörer utanför stadsorganisationen. I forumet medverkar bland annat Visit Finland, Finlands miljöcentral, Helsinki Pride, Invalidförbundet, Finlands Paralympiska Kommitté, Helsingfors universitet, Smal, Mara och Tapahtumateollisuus ry.

Ledningsgruppen för säkerhet inom turismen

En grupp bestående av representanter för staden, säkerhetsmyndigheter och företag.