Anmälningar och ansökningar om leverans av hushållsvatten

Att grunda ett vattenverk eller distribuera hushållsvatten kräver en ansökan eller anmälan i enlighet med hälsoskyddslagen.

På den här sidan

Att grunda ett vattenverk eller distribuera hushållsvatten, till exempel ett vattenandelslag eller vattendistribution med egna anordningar vid evenemang, kräver en ansökan eller anmälan i enlighet med hälsoskyddslagen.

Lämna en ansökan eller anmälan om vattendistribution

Anmälningar och ansökningar om vattendistribution eller vattenandelslag ska lämnas in till Helsingfors tillsyn över hushållsvatten via e-tjänsten Ilppa eller på en separat blankett. För handläggning av anmälan eller ansökan debiteras en avgift enligt prislistan.

Handläggningstid

Tid för handläggning är 30 dygn.

Ytterligare upplysningar

Om du inte kan fylla i ansökan i Ilppa-tjänsten, fyll i pdf- eller Word-blanketten och skicka den per e-post till tillsynen av hushållsvatten kymp.talousvesivalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).
Du kan också skriva ut blanketten och skicka den per post till adressen
Helsingfors stads registratorskontor / miljötjänster / livsmedelssäkerhetsenheten
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Elektronisk ärendehantering

Kräver identifiering.

Ska jag lämna in en ansökan eller en anmälan om vattendistribution?

Du ska ansöka om godkännande för en anläggning som levererar hushållsvatten minst tre månader innan verksamheten inleds. Anläggningen kan inte leverera hushållsvatten innan verksamheten har godkänts. 

En ansökan om väsentlig ändring ska inlämnas senast 30 dagar innan verksamheten ändras. Verksamheten får inte ändras innan ansökan har godkänts.

Ansök om distribution av hushållsvatten i följande fall:

  • Du har en anläggning som levererar hushållsvatten med egen vattenproduktion eller -behandling (även grossistvattenverk räknas).
  • Anläggningens verksamhet ändras väsentligt. Till exempel utvidgas eller ändras vattentäkten eller vattenbehandlingen väsentligt eller det sker väsentliga ändringar i vattendistributionen eller kvaliteten på vattnet.

Anmäl om distribution av hushållsvatten i följande fall:

  • Du har en anläggning som levererar hushållsvatten, till exempel ett vattenandelslag, som inte har någon egen vattentäkt eller behandling.
  • Du är en verksamhetsutövare som tar hushållsvatten med egen utrustning som en del av en offentlig eller kommersiell verksamhet. Du distribuerar till exempel hushållsvatten vid evenemang.
  • Du är ägare till en vattentäktsanläggning eller vattenbehållare som är i gemensam eller privat ägo. Till exempel en gemensam brunn eller ett vattenandelslag som producerar vatten för minst 50 personers behov eller minst 10 kubikmeter per dygn.