Helsingfors stads etiska principer

Helsingfors stads etiska principer förpliktar personalen och de förtroendevalda och styr deras verksamhet i hela stadskoncernen. Cheferna ansvarar för att de etiska principerna delges personalen i arbetsgemenskaperna.

Vi arbetar för invånarna

Vi främjar invånarnas och serviceanvändarnas välbefinnande och stadens livskraft. I all vår verksamhet är vi i ett serviceuppdrag. Vi förstår och förutser stadsbornas och serviceanvändarnas behov. Vårt mål är att invånare och användare ska ha en bra upplevelse. Vi gör allt hela tiden lite bättre för att helsingforsarna ska ha ett bättre liv.

Vår verksamhet bygger på öppenhet och transparens. Beslutsfattandet är öppet, offentligt och rättvist; beslutens konsekvenser bedöms på bästa möjliga sätt. Stadens kommunikation är öppen, aktuell, förutseende och sanningsenlig. Den ger stadsbor, medier, myndigheter och andra intressenter och samarbetspartner god information om tjänster och beslutsfattande.

I allt vårt arbete betonar vi ärlighet, rättvisa och likabehandling. Interaktion och delaktighet är viktigt för oss. Tillsammans med invånarna och olika gemenskaper bygger vi en stabil och säker livsmiljö.

Vi respekterar de olika befolkningsgruppernas rätt till eget språk och egen kultur samt alla stadsbors kulturella rättigheter. Vi tillåter inte rasism – helsingforsarna kan vara av många slag och alla är lika värda. Likvärdighet är en mänsklig rättighet och ett av samhällets grundläggande värden. Trygghet och stadsbornas ömsesidiga förtroende och en känsla av samhörighet är viktiga frågor. Staden finns till för alla.

Vi följer principerna om god förvaltning och bra ledarskap

I vår verksamhet följer vi alla bestämmelser som gäller staden. Varje arbetstagare och förtroendevald känner till den lagstiftning som gäller stadens verksamhet och det egna uppdraget samt stadens stadgor och anvisningar. Våra chefer ser till att personalen introduceras i arbetet och ansvarar för att kompetensen bibehålls inom stadens organisation. Den högsta ledningen och cheferna ska föregå med gott exempel genom sin verksamhet och vid behov ta itu med de missförhållanden som de upptäcker.

Vi behandlar information från stadsbor, kunder och intressenter omsorgsfullt i enlighet med de relevanta bestämmelserna och med respekt för integritetsskyddet. Vi skyddar systemen väl och hanterar stadens data på ett säkert sätt.

Vi behandlar våra intressenter med enhetliga principer och kräver att även de respekterar de etiska principerna som staden har antagit. Vi uppmanar inte en avtalspart eller en annan part att göra något sådant som vi inte får göra.

Vi tillåter varken korruption eller missbruk

I stadens verksamhet tillåter vi inte strävan efter eget intresse, missbruk eller kriminell verksamhet. Tips om sådan verksamhet kommer att granskas och vid behov vidtas rättsliga åtgärder.

Ett personligt eller närstående intresse får inte påverka beslutsfattandet eller beredningen av det på någon nivå. Var och en av oss handlar ärligt och uppriktigt. Vi kräver inte, tar inte emot eller godkänner en gåva eller annan förmån genom vilken någon påverkar, eller försöker påverka, eller som är ägnad att påverka vår verksamhet. Vi känner till stadens anvisningar om att ta emot resor och andra ekonomiska förmåner som bekostas av utomstående, och cheferna ser till att alla är förtrogna med dem.

Vi undviker aktiviteter eller bisysslor som kan stå i strid mot våra skyldigheter gentemot staden. I enlighet med stadens anvisningar informerar vi om våra eventuella bisysslor för att se till att det inte uppstår en konflikt mellan huvudsysslan och bisysslan.

Vi är ansvarsfulla vid upphandlingen och vi främjar inte bara de grundläggande normerna för det internationella arbetslivet, utan eftersträvar också att minska barnarbete. Vi bekämpar den grå ekonomin och förutsätter detsamma av våra avtalspartner. Vi främjar insyn i all verksamhet och ekonomisk förvaltning för att förhindra korruption och mutor.

Vi tryggar en hållbar tillväxt

Helsingfors är en internationell initiativtagare när det gäller att ta på sig det globala ansvaret på lokal nivå. Att säkra en övergripande ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet hör till de viktigaste principerna för vår växande stad.

Vi sköter stadens ekonomi ansvarsfullt, hållbart och produktivt, så att stadsbornas tjänster kan tryggas på lång sikt och för att staden också i framtiden ska vara en konkurrenskraftig plats för företag att etablera sig på. All verksamhet inom stadskoncernen stöder stadens sociala mål och organisation av tjänster.

Vårt mål är att i god tid ge hjälp och stöd och särskilt att hitta de mest sårbara grupperna av människor. Det är av avgörande betydelse att stävja segregationen mellan befolkningsgrupper och områden. I hela Helsingfors är det bra att leva och bo, från början av livet till livets slut.

I vårt arbete betonar vi hållbar utveckling och ekologiska värden och bekämpar klimatförändringen.

Helsingfors stad är en ansvarig arbetsgivare

Vi betonar som arbetsgivare i all vår verksamhet jämställdhet och likvärdighet samt mångfald i arbetslivet. Som arbetsgivare kräver vi en saklig och värderande inställning till alla kollegor och kunder.

Mångfalden är stadens styrka. För att utveckla verksamhetskulturen och servicen kan vi dra nytta av de fördelar som mångfalden ger upphov till. Var och en får vara sig själv. Ledarskapet och chefsarbetet är bra i staden. Vår verksamhetskultur är öppen, inspirerande och förtroendeingivande. Vi uppmuntrar personalen att vara delaktig och till ett självständigt verksamhetssätt. Som arbetsgivare ser vi till att förnyelse och kompetenser hela tiden utvecklas. Vi förutser förändringar i verksamhetsmiljön och utvecklar vår verksamhet tillsammans för stadsbornas bästa. Personalens och kundernas goda upplevelser påverkar varandra.

Stadens arbetsplatser är hälsosamma och trygga. Vi förutser arbetslivets olägenheter och risker med avseende på arbetsförmågan. På arbetsplatsen tillåter vi inte någon form av rasism, diskriminering, osakligt bemötande eller sexuella trakasserier. Vi främjar en kultur där man tar itu med, tar upp och agerar om någon avviker från de överenskomna verksamhetssätten. Varje medarbetare och chef ska veta hur man handlar ansvarsfullt och främjar en god atmosfär på arbetsplatsen.

Våra skyldigheter och rättigheter som arbetstagare och förtroendevalda

Vår verksamhet i Helsingfors stad bygger på öppenhet och förtroende. Vi har alla åtagit oss att följa stadens verksamhetsprinciper, regler och anvisningar. Vi bygger alla upp en etisk verksamhetskultur. Vår skyldighet är att bibehålla och utveckla vår kompetens. Vi anser att var och en är ansvarig för att upprätthålla och skapa ett uppmuntrande och öppet klimat. Var och en av oss har rätt till ett respekterande, gott och uppskattande bemötande.

Det är vår skyldighet att se på saker från flera synvinklar och med hänsyn till stadens intresse. Vi tar hand om stadens egendom och hanterar våra arbetsredskap på ett ändamålsenligt sätt. Vi äventyrar eller skadar inte stadens rykte genom våra handlingar.

Stadens etiska principer 10 i topp:

  • I all vår verksamhet är vi i ett serviceuppdrag. 
  • Vi gör hela tiden allting lite bättre. 
  • Vi betonar ärlighet, rättvisa och likabehandling.
  • Vi tillåter inte rasism, diskriminering, osaklig behandling eller sexuella trakasserier. 
  • Vi iakttar alla bestämmelser som gäller staden. 
  • Vi skyddar systemen ordentligt. 
  • Vi tillåter varken korruption eller missbruk. 
  • Vi erbjuder hjälp i god tid och stöttar de mest sårbara grupperna.
  • Vi betonar hållbar utveckling och bekämpar klimatförändringen. 
  • Vi bygger upp en etisk verksamhetskultur.

Helsingfors stads etiska principer är godkända av stadsstyrelsen den 28 oktober 2019.