Information till elever som börjar i årskurs 1

Som vårdnadshavare kan du välja om du vill anmäla ditt barn till närskolan eller ansöka om en plats i intensifierad undervisning eller undervisning på ett annat språk. Intensifierad undervisning och undervisning på annat språk erbjuds enbart i finskspråkiga skolor för barn i årskurs 1. Skolan börjar den 8.8.2024 för barn födda år 2017. Välkommen till skolan!

På den här sidan

Anmälan till närskolan

Du kan anmäla ditt barn till skolan elektroniskt eller genom att besöka skolan.

Du kan anmäla barnet till skolan elektroniskt genom e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst). Anvisningar för hur du anmäler barnet finns i e-tjänsten. Nedan hittar du också anvisningar som stöd för anmälan.

 1. Inloggning

 2. Välj önskat språk uppe i höger hörn

 3. Klicka på "Logga in"

 4. Identifiera dig med den identifieringsmetod du föredrar och fortsätt till tjänsten

 5. Välj svenskspråkig eller finskspråkig grundläggande utbildning

 6. Svenskspråkig grundläggande utbildning

  • Välj om barnets A1-språk ska vara A-finska eller modersmålsinriktad finska.
  • Meddela om ni ansöker om plats till en annan skola än närskolan.
 7. Finskspråkig grundläggande utbildning

  • Meddela vilket A1-språk du önskar att barnet ska läsa. Anmäl barnets språkönskemål också när du söker till någon annan skola än närskolan (om andra ansökningsönskemål inte uppfylls).
  • Du kan även välja att anmäla barnet till undervisning på två språk på finska–svenska eller undervisning på två språk på finska–nordsamiska. Det ordnas inget lämplighetstest till dessa undervisningsgrupper. Om det finns fler sökande än platser väljs eleverna ut genom lottning.
  • Meddela vid behov om du ansöker om plats till en annan skola än närskolan på grund av lämplighetstest, A1-språk eller av annan orsak.
 8. Försäkra dig vid behov om att du har alla vårdnadshavare samtycke

 9. Meddela vad barnets behov av stöd är

 10. Granska uppgifterna och sänd ansökan

Du kan även anmäla ditt barn på plats i skolan onsdagen den 24.1.2024 kl. 8.00–10.00. Även då sker anmälan i första hand elektroniskt via e-tjänsten Asti. Skolan hjälper dig med anmälan. Ta med meddelandet om läroplikt som sändes i början av januari och eventuella koder som behövs för identifikation (exempelvis bankkoder).

Anmäl barnet till skolan genom att besöka er närskola om:

 • barnet börjar skolan ett år senare än stadgat
 • du nu ansöker om ett beslut om att barnet ska få börja i grundskolan ett år tidigare eller senare än stadgat
 • barnet har beviljats förlängd läroplikt
 • du ansöker om förlängd läroplikt för barnet och han eller hon fortsätter ett andra år i förskolan på daghemmet, varvid ett beslut fattas om att barnet ska börja i grundskolan ett år senare än stadgat.

I följande fall ska du anmäla ditt barn till skolan genom att besöka önskad skola:

 • ditt barn vill studera ett A1-språk som den egna närskolan inte erbjuder
 • barnet vill av någon annan orsak gå i en annan skola än den egna närskolan (exempelvis en annan skola i närområdet)

Ansökan till intensifierad undervisning, undervisning på engelska och undervisning på två språk

Du kan ansöka om en plats i intensifierad, engelskspråkig eller tvåspråkig undervisning för ditt barn som ska börja skolan. Intensifierad, engelskspråkig och tvåspråkig undervisning erbjuds enbart i finskspråkiga skolor för elever i årskurs 1. Blivande förstaklassare bosatta i Helsingfors kan ansöka till de här alternativen i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst). Om du inte kan anmäla ditt barn i Asti, exempelvis för att barnet inte är bosatt i Helsingfors, ska du använda denna elektroniska blankett(Länk leder till extern tjänst).

Läs mer om de olika alternativen

Viktiga datum

Nedan finns information om tidtabellerna för anmälan till skolan till vårdnadshavare till barn födda 2017. 

 1. Oktober –november 2023

  Vi skickar broschyren Välkommen till skolan per post till elever födda 2017. Broschyren skickas ut under månadsskiftet oktober–november.

 2. 13.11.2023–15.1.2024

  Skolorna kan hålla informationsmöten. Skolspecifika tidtabeller publiceras under hösten på skolornas webbplatser.

 3. 8–28.1.2024

  Den elektroniska anmälan till skolan är öppen på adressen asti.hel.fi. Via e-tjänsten Asti kan du anmäla barnet till den egna närskolan eller ansöka om plats i en annan svensk- eller en finskspråkig skola. Meddelandet om att barnets läroplikt börjar skickas till hemmen från och med den 3.1.2024.

  Om barnet inte anmäls till undervisning som anordnas av Helsingfors stad (t.ex. om eleven söker till en privat skola eller deltar i hemundervisning) ska
  även detta anmälas i Asti. Denna information är viktig eftersom kommunen övervakar fullgörandet av läroplikten.

 4. 17.1–6.2.2024

  Rektorn kallar eleven och vårdnadshavare till ett hörande inför beslut om särskilt stöd, då det gäller särskilt stöd i allmän undervisning och särskilt stöd i specialklass.

 5. 24.1.2024 kl. 8–10

  Du kan också anmäla dig till skolan genom att besöka skolan onsdagen den 24.1.2024 kl. 8–10.

 6. 28.1.2024

  Anmälan till skolan stänger.

 7. Från och med den 29.1.2024

  Om er familj flyttar till Helsingfors efter att anmälan avslutats och du vill att ditt barn ska gå i närskolan, ska du kontakta närskolans rektor.

  Du hittar din närskola enligt ditt bostadsområde på Servicekartan. Om ni flyttar till Helsingfors efter anmälningstidens slut och vill ansöka om en plats för ert barn i engelskspråkig undervisning eller omfattande undervisning på två språ kan ni ta kontakt med en skola som ordnar sådan undervisning. 

 8. 8.3.2024

  Beslut om antagningen av elever skickas hem per post. Beslut om särskilt stöd skickas hem per post.

 9. 11.3–17.4.2024

  Ansökningstid för eftermiddagsverksamheten. Beslut om eftermiddagsverksamhet postas hem under sommaren 2024.

 10. 31.3.2024

  Tidsfristen för tilläggsanvisningar om ordnandet av undervisningen går ut.

 11. Våren 2024

  Skolorna har öppet hus för blivande förstaklassare.

 12. Augusti 2024

Wilma – för kontakten mellan hem och skola

Via webbtjänsten Wilma får du information om ditt barns undervisning och undervisningsarrangemang. Du kan kontakta lärarna och rektorn direkt via Wilma. 

Läs mer om Wilma

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Eleverna i våra grundskolor erbjuds olika typer av frivillig, ledd verksamhet före och efter skoldagen. Verksamheten erbjuder barnet meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö.

Läs mer om morgon- och eftermiddagsverksamhet

Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

Vårdnadshavaren kan ansöka om att barnet ska få börja skolan ett år senare eller tidigare. Ansökan ska göras i god tid innan barnet ska börja i grundskolan.

Läs mer om att börja skolan ett år senare eller tidigare

Förlängd läroplikt

Barnet har rätt till en förlängd läroplikt, om det inte är möjligt för hen att nå de fastställda målen inom nio år på grund av grav funktionsnedsättning eller svår sjukdom.

Läs mer om förlängd läroplikt

Pieni ekaluokkalainen oppitunnilla.
Bild: Jefunne Gimpel