Avgifterna för eftermiddagsverksamheten

Eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd. Du kan ansöka om nedsättning av avgiften baserat på familjens inkomster.

På den här sidan

Undantag i månadsavgiften

 • I augusti är avgiften hälften av den normala månadsavgiften.
 • För verksamhetsdagarna i juni tas ingen avgift ut.
   

 • Skolornas höst-, jul- och sportlov påverkar inte månadsavgiften. För oktober, december, januari och februari tas den normala månadsavgiften ut.
   

 • Om ditt barn är frånvarande från eftermiddagsverksamheten elva dagar eller mer under en kalendermånad på grund av sjukdom, är avgiften hälften av månadsavgiften. 
 • Månadsavgiften faktureras inte alls om barnets frånvaro på grund av sjukdom varar hela kalendermånaden. 
 • Om ditt barn inte deltar i eftermiddagsverksamheten under en hel kalendermånad på grund av andra skäl än sjukdom, är avgiften halva månadsavgiften. Du som vårdnadshavare måste meddela barnets frånvaro till gruppens handledare i förväg.
 • Om du vill göra ändringar i verksamhetstiderna ska du kontakta tjänsteproducenten, det vill säga verksamhetsanordnaren, direkt.
 • Platsen ska sägas upp skriftligt minst en kalendermånad innan ändringen träder i kraft.

  Läs mer om uppsägning av plats

Om ett specialomsorgsprogram har upprättats för ditt barn som har en intellektuell funktionsnedsättning och som går i årskurs 3–9 och eftermiddags- och lovverksamheten ingår i programmet, är deltagandet i verksamheten kostnadsfritt.

Fakturering

När ditt barn deltar i eftermiddagsverksamheten får du en faktura varje månad. Fakturan skickas till den vårdnadshavare som identifierade sig elektroniskt i samband med ansökan eller vars kontaktuppgifter angavs på pappersblanketten.

Du kan kontakta verksamhetsanordnaren, vars uppgifter anges på fakturan. Verksamhetsanordnaren kan vara Helsingfors stad eller någon annan tjänsteproducent.

Eftermiddagsverksamhet som ordnas av Helsingfors stad
Ekonomiförvaltningstjänsten
Tfn 09 310 25300
talpa.asiakaspalvelu@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Om verksamhetsanordnaren, det vill säga tjänsteproducenten, är någon annan än Helsingfors stad
Kontakta verksamhetsanordnarens fakturering
 

Om månadsavgiften inte har betalats på förfallodagen kan dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen.  Kom ihåg att obetalda klientavgifter också kan skickas vidare till utsökning.

Om du har ansökt om nedsättning eller efterskänkning av avgiften kan du välja mellan följande alternativ:

 • Betala fakturan som vanligt och vänta på beslutet om nedsättning. Om du får ett positivt beslut återbetalas avgifterna till dig.
 • Begär att förfallodagen ändras. Kom ihåg att samtidigt informera tjänsteproducenten om att du har ansökt om nedsättning av avgiften från Helsingfors stad.  

Om du vill veta mer om avgiftsgrunden eller om nedsättning av avgiften för eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning kan du kontakta oss:

Helsingfors stad, Fostran och utbildning, klientavgifter och fakturering

E-postadress: kasko.iphuojennukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Telefonnummer: 09 310 43250
Telefontjänsten har öppet måndag–fredag kl. 9–11. 

Du kan ansöka om nedsättning av avgiften utifrån inkomster

Du kan ansöka om nedsättning av avgiften utifrån dina inkomster. Då är månadsavgiften är hälften av den normala avgiften. Om du ansöker om och beviljas efterskänkning av avgiften tas ingen avgift ut alls.

 • Nedsättning eller efterskänkning av avgifter ska ansökas årligen.
 • På hösten kan du ansöka om detta för hela läsåret och på våren endast för vårterminen.
 • Nedsättning eller efterskänkning av avgiften beviljas retroaktivt högst från början av terminen.
 • Avgiftsändringar för barn i samma familj behandlas barn för barn. 

Inkomstgränserna finns i tabellen nedan. Inkomstgränserna baserar sig på inkomstgränserna för småbarnspedagogikens klientavgifter.

Antalet personer i familjen Inkomstgräns för efterskänkning av avgiften, euro Inkomstgräns för halvering av avgiften, euro
2 3874 5251
3 4998 6375
4 5675 7052
5 6353 7730
6 7028 8405
Bruttoinkomstgränserna från 10.8.2023 till 31.7.2024

När familjestorleken överstiger sex personer år höjs minimiinkomstgränsen för familjen med 262 euro. Om det till exempel finns åtta personer i familjen, höjs inkomstgränsen med 2 x 262 euro, alltså 524 euro.

Bruttoinkomstgränserna från och med 1.8.2024 tills vidare

Antalet personer i familjen Inkomstgräns för efterskänkning av avgiften, euro Inkomstgräns för halvering av avgiften, euro
2 4066 5517
3 5245 6696
4 5956 7407
5 6667 8118
6 7376 8827

När familjestorleken överstiger sex personer år höjs minimiinkomstgränsen för familjen med 275 euro. Om det till exempel finns åtta personer i familjen, höjs inkomstgränsen med 2 x 275 euro, alltså 550 euro.

Så här ansöker du om nedsättning av avgiften

 1. Ansök tidigast i augusti

  Ansök om nedsättning av avgiften först efter att ditt barn har börjat i eftermiddagsverksamheten, tidigast i augusti. Observera att ansökningar som lämnas in före augusti inte handläggs, eftersom du måste bifoga aktuella inkomstuppgifter till ansökan.

  • Om du ansöker om nedsättning av avgiften för hela läsåret eller för höstterminen ska ansökan vara inkommen hos fostrans- och utbildningssektorns administration senast den 31 december. Om ansökan inkommer efter årsskiftet kommer den endast att behandlas för vårens del.
  • Om du ansöker om avgiftsnedsättning endast för vårterminen ska ansökan vara inkommen hos fostrans- och utbildningssektorn administration senast den 31 maj.
 2. Kontrollera de nödvändiga bilagorna till ansökan

  • Bifoga uppgifter om inkomster (lön, förmåner m.m.) och kopior av verifikat till ansökan.
  • Uppgifter om förmånerna som betalas av FPA får vi direkt från FPA. Du behöver inte bifoga kopior av FPA:s beslut.
  • I fråga om alla andra inkomster än FPA:s förmåner ska du bifoga kopior av verifikat. Observera att den tidigare möjligheten att ge oss tillstånd att kontrollera inkomstuppgifterna i Skatteförvaltningens inkomstregister upphör att gälla från och med 1.12.2023.
    
 3. Skicka in ansökningsblanketten och bilagorna med webblanketten

  • Var beredd att identifiera dig med stark autentisering. 
  • Identifieringen fungerar som en underskrift för ansökan.

  Gå till webblanketten för nedsättning av avgift(Länk leder till extern tjänst) 

  Om du inte har möjlighet att fylla i webblanketten, till exempel för att du inte har tillgång till stark autentisering, kan du göra ansökan med hjälp av pdf-blanketten nedan. Blanketten finns under rubriken "Alternativa sätt att lämna in ansökningsblanketten och bilagorna på".

 4. Vänta på beslutet

  Ansökningarna behandlas i ankomstordning. När besluten om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas, vidarebefordras uppgift om detta automatiskt till faktureringen hos den som ordnar eftermiddagsverksamheten.

  Vänligen meddela oss om familjens inkomster eller familjestorleken förändras under verksamhetsperioden.

  Angående avgiftsbeslut kan du kontakta oss via e-post på kasko.iphuojennukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Alternativa sätt att lämna in ansökningsblanketten och bilagorna på

Du kan också ansöka om nedsättning av avgiften för eftermiddagsverksamheten med en pappersblankett.

 • Som bilaga behöver du kopior av aktuella inkomstutredningar.
 • Uppgifter om förmånerna som betalas av FPA får vi direkt från FPA. Du behöver inte bifoga kopior av FPA:s beslut.
 • I ansökan kan du ge handläggaren tillstånd att kontrollera inkomstuppgifterna i inkomstregistret, där vi får uppgifterna om löneinkomster, pensioner och vissa förmåner.  

Avgifterna och ansökningsblanketten för eftermiddagsverksamheten läsåret 2024–2025 (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Du kan lämna in ansökan:

 • per post, genom att skicka ansökan jämte bilagor till Helsingfors stad, Fostran och utbildning, klientavgifter och fakturering eftermiddagsverksamheten för skolelever, PB 51301, 00099 Helsingfors stad. Kontrollera att brevet har tillräckligt med porto.
 • personligen till besöksadressen Verkstadsgatan 8, Fiskhamnen på vardagar mellan klockan 8.00 och 16.00.
 • genom att skicka säker e-post. Observera att detta kräver stark autentisering. Gå till säker e-post(Länk leder till extern tjänst)

Var beredd att identifiera dig med stark autentisering. Identifieringen fungerar som en underskrift på blanketten.

 1. Ladda ner ansökningsblanketten från den här webbplatsen och spara den på din dator.
 2. Spara bilagorna som pdf-, word- eller bildfiler på din dator. 
 3. Fyll i blanketten och spara den med elevens namn: efternamn_förnamn_klientavgift.
  Stäng blanketten och öppna den på nytt. Kontrollera att uppgifterna har sparats. Stäng blanketten. 
 4. Gå till webbplatsen för säker e-post och skicka blanketten med säker e-post(Länk leder till extern tjänst).
 5. Ange din e-postadress i avsändarfältet. Gå vidare till autentisering.
 6. Fortsätt framåt tills du kommer till vyn Nytt meddelande. Ange i rubrikfältet texten Klientavgift. Längst ner på sidan, vid Bilagor, ska du klicka på Välj filer. Hämta och välj din ifyllda blankett på din dator. Klicka på Lägg till. Lägg till bilagorna på samma sätt.
 7. Avsluta med att klicka på Skicka.

Kontaktuppgifter

Klientavgifter

E-postadress: kasko.iphuojennukset@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Telefonnummer: 09 310 43250 (mon-fri kl. 9-11)

Du kan lämna in läkarintyg som styrker barnets frånvaro samt ansökan (och bilagor) om nedsättning av eftermiddagsverksamhetens avgifter på följande sätt:

•    per post till adressen Helsingfors stad, Fostran och utbildning, klientavgifter och fakturering eftermiddagsverksamheten för skolelever, PB 51301, 00099 Helsingfors stad. Kontrollera att brevet har tillräckligt med porto.
•    personligen till besöksadressen Verkstadsgatan 8, Fiskhamnen på vardagar mellan klockan 8.00 och 16.00.
•    genom att skicka säker e-post. Anvisningar för hur du skickar säker e-post finns ovan. Observera att detta kräver stark autentisering.  Gå till säker e-post (Länk leder till extern tjänst)

oppilaita istumassa pöydän ääressä ryhmätyötä tehden
Bild: Jefunne Gimpel