Vad är förskoleundervisning? 

Varje barn deltar i förskoleundervisningen året innan läroplikten börjar. Under året lär sig barnen sociala färdigheter genom att leka, röra på sig, utforska och göra konst, stärker sin självkänsla samt utforskar världarna av bokstäver, siffror, skog och stadsmiljö. I förskoleundervisningen beaktas barnets individuella behov och sätt att lära sig och agera.  

På den här sidan

Äventyr väntar i förskolan

Äventyr väntar i förskolan

Barnets lärstig går från småbarnspedagogiken via förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen. Det är därför barnets plats inom förskoleundervisningen ofta ligger i närheten av den framtida skolan. Samarbete med skolan sker redan under förskoleåret. Barnet lär känna sina framtida klasskamrater när barn som fortsätter till samma skola placeras i samma förskola. Det stöd som barnet behöver beaktas alltid vid valet av verksamhetsstället för förskoleundervisning.    

Förskoleundervisningen är kostnadsfri och ges fyra timmar per dag mellan kl. 8.30 och 13.30, i regel under skolterminerna. Varje verksamhetsställe inom förskoleundervisningen bestämmer vid vilken tidpunkt förskoleundervisningen ges. Förutom förskoleundervisningen har barnet möjlighet att delta i den avgiftsbelagda småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen tills barnet börjar skolan. Den kompletterande småbarnspedagogiken ordnas i barnets verksamhetsställe för förskoleundervisning.    

I Helsingfors ordnas kommunal förskoleundervisning på svenska, finska och nordsamiska. Kommunal förskoleundervisning finns också att välja som tvåspråkigt alternativ med finska som ett språk och engelska, franska, tyska och ryska som andra språk. I privata daghem ges förskoleundervisning även på andra språk än finska eller svenska. Mer information hittar du på sidan "Förskoleundervisning på olika språk. "

Läsåret 2023–2024

 • Höstterminen 10.8.2023 (tor) - 22.12.2023 (fre)
  • Höstlovet 16.10.2023 (mån) - 20.10.2023 (fre)
  • Jullovet 23.12.2023 (lör) - 7.1.2024 (sön)
 • Vårterminen 8.1.2024 (mån) - 31.5.2024 (fre)
  • Sportlovet 19.2.2024 (mån) - 23.2.2024 (fre)

Läsåret 2024–2025

 • Höstterminen 8.8.2024 (tor) - 20.12.2024 (fre)
  • Höstlovet 14.10.2024 (mån) - 18.10.2024 (fre)
  • Jullovet 21.12.2024 (lör) - 6.1.2025 (mån)
 • Vårterminen 7.1.2025 (tis) – 30.5.2025 (fre)
  • Sportlovet 17.2.2025 (mån) - 21.2.2025 (fre)

Helsingfors är indelat i elevupptagningsområden för förskoleundervisningen. Staden anvisar både barn inom den kommunala småbarnspedagogiken och barn som har anmälts till förskoleundervisningen en förskoleplats vid ett daghem i barnets eget förskoleområde.Anmälan gäller de barn som inte har deltagit i den kommunala småbarnspedagogiken i Helsingfors innan förskoleundervisningen börjar.   Förskoleplatserna anvisas på lika grunder och samtidigt både för barn inom den kommunala småbarnspedagogiken och utanför den. När en förskoleplats anvisas beaktas barnets hemadress, elevupptagningsområdet och närskolan enligt hemadressen samt språk. Ifall det finns flera förskolor inom det egna elevupptagningsområdet för förskoleundervisningen är förskoleplatsen inte nödvändigtvis vid samma verksamhetsställe som det där barnet fått småbarnspedagogik. 

Du kan kontrollera på Servicekartan (Länk leder till extern tjänst)eller i fostrans- och utbildningssektorns rådgivning vilka daghem som ordnar förskoleundervisning i ert område.  

 1. Gå till servicekartan med denna länk(Länk leder till extern tjänst)
 2. Välj ”Områden för offentliga tjänster” under adressfältet.
 3. Välj ”Förskoleundervisning” från listan som öppnas.
 4. En lista med svensk- och finskspråkiga områden öppnas, från vilka du kan välja de du vill ha. Välj antingen detta års 2022-2023 eller nästa års 2023-2024 information.
 5. Du kan även söka ditt eget förskoleundervisningsområde med att skriva din hemadress i fältet uppe till vänster.

Förskoleundervisningens elevupptagningsområden 2023–2024 (PDF, inte tillgänglig)   

Förskoleundervisningens elevupptagningsområden 2022-2023 (pdf, inte tillgänglig)

Både barn inom den kommunala småbarnspedagogiken och barn som har anmälts till förskoleundervisningen anvisas en förskoleplats. Anmälan gäller de barn som inte har deltagit i den kommunala småbarnspedagogiken innan förskoleundervisningen börjar. Platsen anvisas inom förskoleundervisningens elevupptagningsområde enligt barnets hemadress.  När förskoleplatsen anvisas beaktar man vilken skola barnet enligt hemadressen ska fortsätta till efter förskoleundervisningen.  

Om vårdnadshavaren inte tar emot den förskoleplats som barnet har anvisats förfaller den, och vårdnadshavaren ska ansöka om önskad plats under den fastställda ansökningstiden.  

Om barnet inte har deltagit i den kommunala småbarnspedagogiken före förskoleundervisningen, ska vårdnadshavaren också ansöka om förskoleplats. Vårdnadshavaren kan ange ett eller två önskemål i ansökan.  

Grunderna för förskoleundervisningens elevantagning fr.o.m. 1.1.2024 (PDF)  (Länk leder till extern tjänst)

Med elevvård avses främjande och upprätthållande av god inlärning, god psykisk och fysisk hälsa samt socialt välbefinnande hos barnet. Elevvården genomförs i första hand som förebyggande gemensam verksamhet som stöder hela förskolegruppen.     

Psykolog- och kuratorstjänsterna inom förskoleundervisningen är en del av elevvården.   

Psykologen är expert på psykiskt välbefinnande och inlärningspsykologi.   

Kuratorn är expert på socialsektorn samt på social interaktion och socialt välbefinnande.     

Målet med psykologens och kuratorns arbete är att lyfta fram fler perspektiv som en del av vårdnadshavarnas, barnets och förskolepersonalens förståelse av, kunskap om och övergripande uppfattning av en situation samt att vid behov hjälpa dem att planera stödåtgärder.     

Arbetet kan till exempel anknyta till:  

 • förskole- och skolvägarna,  

 • inlärningsförutsättningarna,  

 • kompisfärdigheterna och förmågan att vara i en grupp,  

 • levnadssättet och förmågan att få vardagen att fungera,  

 • hälsa och säkerhet,  

 • emotionella färdigheter 

 • eller familjesituationer.  

Kontakt med psykologen eller kuratorn kan tas direkt av vårdnadshavarna eller av förskolepersonalen och vårdnadshavarna gemensamt.

Kontaktuppgifter till psykologer och kuratorer inom förskoleundervisningens elevvård

Organiserings- och understödsprinciper för resor inom förskoleundervisningen

Resorna till och från förskolan för Helsingforsbarn som deltar i den förskoleundervisning på finska eller svenska som kommunen ordnar organiseras i enlighet med 32 § i lagen om grundläggande utbildning och understöd för barnets och ledsagarens resor ges i enlighet med samma paragraf.     

Om resor till och från förskoleundervisningen på basis av 32 § i lagen om grundläggande utbildning eller annan bestämmelse i lagen inte har organiserats eller understötts på annat sätt, beviljas Helsingforsbarn som deltar i förskoleundervisning på finska eller svenska som kommunen ordnar och barnets ledsagare en HRT-biljett som resebidrag eller ledsagningsbidrag på följande villkor:  

 • Barnets resa hemifrån till förskoleundervisningen eller från sådan småbarnspedagogik som avses i lagen om småbarnspedagogik är minst två kilometer. Rese- och ledsagningsbidrag beviljas för resor där barnet åker hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller åker hem direkt från förskoleundervisningen. Om barnet före eller efter förskoledagen deltar i kompletterande småbarnspedagogik på mindre än två kilometers avstånd från platsen för förskoleundervisningen, beviljas rese- och ledsagningsbidrag endast för resan i en riktning. Rese- och ledsagningsbidrag beviljas inte för de dagar som barnet både före och efter förskoledagen deltar i kompletterande småbarnspedagogik på mindre än två kilometers avstånd från platsen för förskoleundervisningen.  

Med resan avses den kortaste rutten som allmänt används av fotgängare, mätt från gränsen för gårdsområdet på barnets hemadress enligt befolkningsregistret till porten på gårdsområdet vid förskolan eller från porten på gårdsområdet vid platsen för småbarnspedagogiken till porten på gårdsområdet vid förskolan. Resebidrag och ledsagningsbidrag kan beviljas till endast en adress i befolkningsregistret.  

 • En förutsättning för resebidrag och ledsagningsbidrag är dessutom att barnet deltar i förskoleundervisning på en plats för förskoleundervisning enligt förskoleundervisningens elevupptagningsområde, på annan plats som barnet har anvisats, på ett verksamhetsställe som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning och så att barnet deltar i försöket eller i en språkbadsgrupp.  
 • Beviljande av resebidrag i form av en HRT-biljett är i Helsingfors det primära sättet att ordna avgiftsfria resor till och från förskolan. Resebidrag i form av en HRT-biljett beviljas även om resan till och från förskolan med beaktande av barnets ålder och de övriga förhållandena skulle bli för svår, betungande eller farlig för barnet, om inte resan till och från förskolan i dessa situationer har organiserats eller understötts på annat sätt med stöd av lag.  
 • Rätten till resebidrag och ledsagningsbidrag upphör om de ovannämnda villkoren för erhållande av bidrag inte längre uppfylls. Om till exempel barnets hemort enligt befolkningsregistret ändras efter att bidraget har beviljats upphör rätten till bidraget, om inte villkoren för resebidrag fortfarande uppfylls och hemorten fortfarande är Helsingfors.  

Områdeschefen för småbarnspedagogiken fattar beslut om beviljande av resebidrag och ledsagningsbidrag. Bidraget beviljas på ansökan när de ovannämnda villkoren uppfylls. Områdescheferna för en förteckning över de barn och vårdnadshavare som har fått biljetter.  

HRT-biljetten beviljas i form av ett resekort för skolelever, resekort eller innehavarresekort.  

Ansökan om resebidrag

Ansökan om resebidrag för förskoleundervisning görs på en blankett som vid behov kan fås på platsen för förskoleundervisningen. Resebidrag i form av en HRT-biljett beviljas av områdeschefen för småbarnspedagogiken. Ansökan om resebiljett för barnet och ledsagaren görs på samma blankett. Blanketten ska fyllas i omsorgsfullt, och personbeteckningen ska också uppges på den.  

Ett barn som har fyllt sju år och deltar i förskoleundervisning beviljas ett resekort för skolelever eller ett innehavarresekort om de ovannämnda förutsättningarna uppfylls. Ledsagaren beviljas ett resekort eller ett innehavarresekort om de ovannämnda förutsättningarna uppfylls.  

Resekortet för skolelever gäller under skolornas öppettider klockan 6–18 (resekortet gäller inte under lov, såsom höst-, jul- och vinterlovet eller andra lovdagar). Innehavarresekortet täcker den resa i en riktning där barnet åker hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller åker hem direkt från förskoleundervisningen.  

Handläggningstiden för ansökan är 1–3 veckor. En kopia av beslutet skickas hem till vårdnadshavaren samt till daghemmet, medan originalet blir kvar hos områdeschefen för arkivering. Efter att vårdnadshavarna har fått beslutet får de resebiljetten från daghemmet.  

Resebidrag inom förskoleundervisningen, ansökan och beslut (PDF)

Om resekortet tappas bort  

Om resekortet tappas bort, kan vårdnadshavaren hämta ett nytt kort på HRT:s serviceställe. Vårdnadshavaren måste dock själv betala eventuella kostnader för det nya kortet.  

Annat att beakta   

Resekortet och resekortet för skolelever är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Om kortet vid en biljettkontroll innehas av en annan person, förlorar den rätta kortinnehavaren rätten till resekortet.  

Resekortet ska returneras till daghemmet när rätten till kortet har upphört.