Småbarnspedagogik på daghem

De kommunala daghemmen håller öppet mellan kl. 6.15-17.30. På den här sidan hittar du information om skiftvård och annan praktisk information om småbarnspedagogiken.

På den här sidan

Helsingfors erbjuder ditt barn en mångsidig lärmiljö samt möjligheter till upplevelsebaserad verksamhet och inlärning.

Kuvituskuva
Bild: Konsta Linkola

Information till vårdnadshavare

Innan barnet börjar på daghemmet, bjuder gruppens lärare in vårdnadshavarna till ett samtal. Under samtalet kan du berätta hurdant ditt barn är och vad du förväntar och önskar dig av daghemmet. Daghemspersonalen berättar även om barngruppens verksamhet, dagsrytm och exempelvis vilka kläder barnet behöver.

Du får komma överens med daghemmet om när barnet ska bekanta sig med gruppen. Mjuklandningsperioden är i allmänhet ungefär en vecka, men den kan också vara kortare eller längre enligt barnets individuella behov. Ditt barn bekantar sig först med gruppen tillsammans med vårdnadshavaren eller en annan närstående vuxen.

Om barnet flyttas från en grupp till en annan, får hen leka och bekanta sig med den nya gruppens barn och vuxna på förhand.

Daghemmen har öppet enligt familjernas behov vardagar klockan 6.15–17.30. För att säkra rätt personalmängd kommer man på förhand överens om ditt barns regelbundna vårdtider med dig. Oregelbundna tider eller avvikelser meddelas till småbarnspedagogikenheten en vecka i förväg.

Om du vill ändra längden på ditt barns dagliga vårdtid, ber vi dig meddela om detta senast två veckor i förväg. En förkortad vårdtid ska pågå under minst tre månader av närvaro. Om den förkortade vårdtiden pågår i mindre än tre månader, faktureras familjen retroaktivt för klientavgifter enligt den längre vårdtiden.

Ditt barns vårdtid förlängs omedelbart om det ökade vårdbehovet beror på vårdnadshavarens oförutsedda anställning, studier eller utbildning. Den förlängda vårdtiden kan tyvärr inte alltid erbjudas i en småbarnspedagogikenhet som barnet är bekant med.

Man får ha 4–12 regelbundna och kompenserade frånvarotillfällen per månad.

Läs mer om avgifterna för småbarnspedagogik

 

Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet har enligt lagen om småbarnspedagogik rätt till systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård. För att uppfylla detta ska en plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn på ett daghem eller i familjedagvård tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. I planen för småbarnspedagogik sätter man tillsammans upp mål för verksamheten som används för att främja barnets systematiska fostran, undervisning och vård.

En lärare inom småbarnspedagogik ansvarar för att upprätta och utvärdera planen. Förutom diskussion och anteckning innefattar planen även klarläggande och observation av barnets styrkor, behov och åsikter samt utvärdering av hur barnets tidigare plan har förverkligats. Hela fostrarteamet som arbetar med barnet deltar mångprofessionellt i utarbetandet, observationen, dokumentationen och utvärderingen av planen.

Alla barn som behöver stöd för utveckling och lärande ska få det.

Inom småbarnspedagogiken ser man till att alla barn känner sig accepterade som individer och ges möjlighet till att känna att de lyckas för att stärka deras positiva självbild.
Barnet får stöd kontinuerligt och konsekvent under tiden i småbarnspedagogiken samt när barnet börjar i förskoleundervisningen.

Observation av stödbehovet, planering och genomförande av stöd samt utvärdering utförs i samarbete med vårdnadshavarna och vid behov med andra professionella som arbetar tillsammans med barnet och familjen.

Om barnet har behov av stöd för utveckling och lärande, ber vi dig berätta om dem i ansökan om plats inom småbarnspedagogik.

Målet med samarbetet med vårdnadshavarna är att vårdnadshavarna och daghemspersonalen ska förbinda sig till att tillsammans främja att barnet växer, utvecklas och lär sig på ett sunt och tryggt sätt.

Vårdnadshavarens och personalens iakttagelser av och diskussioner om barnets dag skapar förutsättningarna för att trygga barnets välbefinnande som helhet. En viktig del av samarbetet är synliggörandet av verksamheten och innehållen. Dokumentation om småbarnspedagogikens verksamhet används som stöd för samarbetet.

Om vårdnadshavarna vill kan de grunda föräldrakommittéer, som stöder och kompletterar småbarnspedagogiken. Föräldrakommittén väljer en ordförande och en kassör bland vårdnadshavarna för barnen som deltar i småbarnspedagogiken.

I regel är Helsingfors stads daghem stängda på söckenhelger.

Eventuella söckenhelger som påverkar öppettiderna:

Nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, allhelgonadagen, självständighetsdagen, julafton, juldagen.

 

Mer information om söckenhelgarnas inverkan på öppettiderna finns på ditt barns daghem.

Familjens hemkommun ansvarar för att ordna en plats inom småbarnspedagogiken när platsen ansöks senast fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik är aktuellt.

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har ett avtal om ordnandet av småbarnspedagogiken när en familj med barn inom småbarnspedagogiken flyttar till någon av de andra avtalskommunerna. Barnets småbarnspedagogik kan ordnas i den tidigare hemkommunen högst fram till slutet av den hösttermin (–31 dec.) eller vårtermin (–31 juli) som följer efter flytten och högst fram till dess att barnet börjar i förskoleundervisningen. För dessa familjer upprättas ett nytt, tidsbestämt avtal om småbarnspedagogik.

Om du är missnöjd med daghemmets verksamhet kan du göra en anmärkning med blanketten Anmärkning på småbarnspedagogikens verksamhet, pdf (öppnas i ny flik). Anmärkningen kan också skrivas som ett fritt formulerat brev.

Det är viktigt att du beskriver det du är missnöjd med så detaljerat som möjligt. Det finns ingen tidsgräns för en anmärkning, men det är bra att göra den så snart som möjligt för att underlätta hanteringen av ärenden.

 Anmärkningen ska i första hand riktas till den som ansvarar för verksamhetsstället.

I regel behandlas anmärkningen inom en månad efter att den lämnats in, förutom under semesterperioder, då svarstiden kan vara längre. Om det tar längre tid att utreda ärendet, meddelar vi anmärkaren om den beräknade handläggningstiden.

Anmärkningen besvaras och i svaret motiveras hur anmärkningsärendet har utretts och vilka eventuella ytterligare åtgärder anmärkningen har lett till. Svaret på anmärkningen kan inte överklagas.

Daghemmets verksamhet

Allmän praxis på kommunala daghem.

Kom alltid på förhand överens med personalen om när och hur barnet hämtas. Om barnet bor på olika adresser, kommer personalen överens med vårdnadshavarna var för sig hur hämtningen ska ske.

Personalen bedömer hur säker hemvägen är utifrån den information som de har när barnet ska hem. Bedömningen av säkerheten påverkas bland annat av barnets ålder och färdigheter, hämtarens förmåga och möjligheter att ansvara för barnets säkerhet, hemvägens längd samt eventuella undantagssituationer.

Kontakt och vårdnadshavarnas kontaktuppgifter

Det är viktigt att vårdnadshavarnas kontaktuppgifter alltid är uppdaterade. Om ditt barn inte hämtas vid den överenskomna tiden, kontaktar daghemspersonalen vårdnadshavarna och den person som skulle ha hämtat barnet. Om personalen inte når dem, försöker de få tag på andra personer som getts lov att hämta barnet.

På daghemmet vistas ditt barn utomhus i alla slags väder. Förutom väderanpassade ytterkläder behöver ditt barn ha med sig inomhuskläder, inneskor och inomhusbyxor till daghemmet. Kläderna och utrustningen ska märkas med namn för att förhindra att de förväxlas eller försvinner. Under det inledande samtalet berättar personalen om vilka slags kläder barnet behöver.

Staden ansvarar inte för eventuell egendom som skadas eller försvinner. Personalen tar hand om barnens egna barnvagnar, cyklar och leksaker så gott de kan, men de kan dock inte förvaras i låsbara eller övervakade utrymmen.

Måltider och matfostran är en viktig del av barnets småbarnspedagogik. Kvalitativa, hälsosamma och mångsidiga måltider och mellanmål främjar barnens välbefinnande och hälsa. Måltiderna på daghemmet täcker 2/3 av barnets dagliga näringsintag, om barnet får småbarnspedagogik på heltid. 

Måltiderna i våra daghem följer myndigheternas måltidsrekommendation Mat ger hälsa och glädje. 

Menyerna och anvisningarna som styr måltidstjänsternas verksamhet planeras tillsammans med serviceproducenterna. Fyra olika serviceproducenter står för maten i våra daghem och gruppfamiljedaghem: Servicecentret Helsingfors, Compass Group, Palmia och Sodexo. 

Helsingfors vill även erbjuda barn som har en specialdiet en näringsmässigt fullgod och välsmakande mat. Ditt barn kan få specialkost av hälsomässiga skäl eller på grund av övertygelse. Du kan anmäla barnets specialdiet till daghemsföreståndaren med blanketten som är avsedd för det.

Om ditt barn lider av allvarlig födoämnesallergi ber vi dig lämna in ett läkarintyg om specialkost till daghemmet. Om barnet behöver en specialdiet ska du göra en anmälan om behovet tillsammans med daghemsföreståndaren till serviceproducenten.

Daghemmens och skiftdaghemmens matsedlar

Läs mer

Efter förmiddagens aktiviteter, utevistelse och lunchen är det dags för barnen att vila, lyssna på en saga eller på musik. Vilostundens rutiner hjälper barnet att lugna ner sig och vila på daghemmet. En del av barnen behöver dagssömn och för en del räcker det med en vilo-/sagostund. Personalen pratar om daghemmets rutiner med dig.

När barnet blir sjukt

Barnet får inte lämnas på daghem om hen är sjuk. Om barnet insjuknar under dagen, meddelar personalen genast detta till vårdnadshavaren och barnet ska hämtas från daghemmet så fort som möjligt. Om barnet insjuknar plötsligt med allvarliga symtom, för daghemspersonalen barnet till närmaste hälsostation eller sjukhuset poliklinik. Vårdnadshavare har ansvaret för barnets fortsatta vård.

Barnet kan komma tillbaka till daghemmet när hen orkar delta i verksamheten och det inte längre finns någon smittorisk.

Om ditt barn behöver medicinering under dagvården, ber vi dig lämna läkaranvisningar om medicineringen till daghemspersonalen. Barnets vårdnadshavare samt hälsovårdens och småbarnspedagogikens personal diskuterar vid behov om ordnandet av barnets medicinering (t.ex. diabetes- och astmamedicinering).

Akut insjuknade barn kan komma tillbaka till daghemmet eller familjedagvården medan läkemedelskuren fortfarande pågår, när barnet återhämtat sig tillräckligt länge. Personalen ger barnet medicin som försetts med barnets namn enligt läkarens doseringsanvisning. Homeopatiska preparat ges inte till barn på daghem.

Olycksfall

Vid olycksfall ger man barnet omedelbart första hjälpen och meddelar vårdnadshavarna om vad som har hänt så fort som möjligt. Om olycksfallet kräver ytterligare vård, tas barnet till närmaste hälsostation, tandklinik eller Jouren för barn och unga vid HUS beroende på olyckans karaktär.

Om barnet behöver hjälpmedel efter olycksfallet, bedömer chefen för enheten tillsammans med vårdnadshavarna barnets förutsättningar att delta i daghemmets verksamhet.

Helsingfors stad har försäkrat alla barn inom småbarnspedagogiken. Försäkringsbolaget ersätter eventuella vårdkostnader vid olycksfall enligt den offentliga hälsovårdens avgifter eller kostnader för privat vård som man remitterats till från den offentliga hälsovården.

Varken försäkringen eller Helsingfors stad ersätter eventuellt inkomstbortfall som orsakas av vård av barnet i hemmet.

Skiftvård

Ditt barn kan få småbarnspedagogik på kvällar, nätter och helger om alla vårdnadshavare i ert hushåll har regelbundet skiftarbete eller studerar regelbundet. 

Behovet anses regelbundet om ditt barn behöver småbarnspedagogik på kvällar, nätter eller veckoslut i medeltal fem dagar per månad under en period på tre månader. Om behovet är mindre än så ordnas småbarnspedagogiken på ett vanligt daghem eller som familjedagvård och skiftvården anordnas vid behov på ett skiftdaghem.

För att få en skiftvårdplats ska vårdnadshavaren eller båda vårdnadshavarna i samma hushåll ha regelbundet skiftarbete eller regelbundna kvällsstudier. Om du ansöker om en plats för ditt barn på ett skiftdaghem eller i en deltidsgrupp ska vårdnadshavare som bor i samma hushåll visa upp intyg om skiftarbete eller studier i samband med ansökan.

Om huvuddelen av barnets vårdtider förläggs till de normala öppettiderna finns det ingen grund för skiftvård. 

När behovet av skiftvård upphör eller minskar flyttas barnet till en grupp eller ett verksamhetsställe med normala öppettider. Reservvård erbjuds vid behov på skiftdaghem. 

Skiftdaghemmen har öppet dygnet runt alla veckodagar. Observera att det inte finns svenskspråkiga skiftdaghem som erbjuder småbarnspedgogik på nätter och helger.

Se skiftdaghemmen på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst) 

Daghem som är öppna på kvällarna har öppet vardagar (mån–fre) kl. 6.15–21.00 eller 6.15–22.00.

Se daghem öppna kvällstid på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst) 

Småbarnspedagogik på svenska på kvällar erbjuds i Daghemmet Nätholmen.

Barnet och vårdnadshavaren ska gärna bli bekanta med personalen, de andra barnen och verksamheten i skiftvården i minst en vecka innan skiftvården börjar.

Meddela barnets närvaro enligt föräldrarnas arbetsskiften eller studietider till daghemmet så tidigt som möjligt och senast kl. 16 på tisdagen veckan före. 

Om barnet inte övernattar i daghemmet, ska du hämta barnet med beaktande av barnets läggdags, senast kl. 22. Barnen lämnas för natten till daghemmet senast kl. 20.

Barnet kan vara i småbarnspedagogiken när föräldrarna arbetar och efter nattskiftet medan föräldern sover. Under föräldrarnas lediga dagar, semesterdagar och sjukledighet erbjuds ingen skiftvård. Då kan barnet delta i småbarnspedagogiken enligt separat överenskommelse från måndag till fredag under småbarnspedagogikens dagtida öppettider. Barnet ska ha minst åtta lediga dagar per månad.  

Det kan hända plötsliga, oförutsebara ändringar i vårdnadshavarens arbetsskift eller studietider, och vårdnadshavarens kan behöva ändra på de tidigare meddelade skiftesvårdsbehoven.

Förändringen i vårdbehovet är plötslig och ouförutsedd om den beror på en ändring i arbetsskift som bestäms av arbetsgivaren eller på studietider som bestäms av läroanstalten. Ändringen ska kunna bevisas.

Vårdnadshavaren ska kontakta skiftesdaghemmet och ta reda på om det går att ändra vårdtiderna med kort varsel. Om barnets eget daghem inte kan ordna vård utreder personalen möjligheten att ordna ersättande vård i ett annat daghem som ger skiftesvård eller kvällsvård. Observera att daghemmen inte alltid kan tillmötesgå plötsliga, oförutsedda förändringar i familjens behov av skiftesvård.  

Barnets behov av skiftvård inom småbarnspedagogik bestäms enligt de arbetsskift eller studietider som vårdnadshavarna i som bor i samma hushåll har meddelat staden. 

Behovet av småbarnspedagogik på kvällar, nätter eller veckoslut ska under tre månader vara över 15 dagar.   Om barnets behov av skiftvård på kvällar, nätter och veckoslut har varit färre än 5 gånger i månaden under de föregående tre månaderna anses behovet av småbarnspedagogik i skiftvård ha upphört.

Om behovet av småbarnspedagogik på kvällar, nätter och veckoslut upphör, minskar eller används mindre än familjen meddelat får barnet en plats inom småbarnspedagogik i en grupp, vid ett daghem eller inom familjedagvård, som håller öppet kl. 6.15–17.30. Vid behov ordnas fortfarande småbarnspedagogik för barnet i en enhet som har öppet på kvällar, nättar och veckoslut. Om barnet flyttar till en annan ort upphör rätten till skiftvård i Helsingfors från och med flyttdagen eller senast inom 2 veckor från flyttdagen.  

När det har konstaterats att behovet av skiftesvård upphör ska vårdnadshavaren göra en ansökan om intern förflyttningen till ett daghem som håller öppet kl. 6.15–17.30 eller till familjedagvård.  Ansökan görs i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst) (öppnas i ny flik). På önskemål om förflyttning tillämpar staden samma placeringsgrunder som på nya sökande. Vårdnadshavaren har 2 veckor på sig att lämna in ansökan om förflyttning.

Barnet beviljas en plats inom småbarnspedagogiken i mån av möjlighet enligt det huvudsakliga önskemålet i enlighet med grunderna för beviljandet av plats inom småbarnspedagogik. Om det huvudsakliga önskemålet inte kan uppfyllas på grund av att platserna inte räcker till, beviljas en plats inom småbarnspedagogik i den plats för småbarnspedagogik som ligger närmast till hemmet.

Om det finns flera sökande än platser, beviljas platserna i första hand till dem som har ett syskon i samma daghem i småbarnspedagogiken. Om flera sökande har samma startdatum och ett syskon i samma daghem, erbjuds den lediga platsen till det barn som enligt HRT:s reseplanerare bor närmast verksamhetsstället i fråga.   

Om vårdnadshavaren tackar nej till den anvisade platsen i e-tjänsten Asti upphör både barnets plats i skiftvården och ansökan om intern förflyttning att gälla.

Om barnet fortfarande behöver småbarnspedagogik ska du göra en ny ansökan i e-tjänsten Asti. Barnet har ingen plats inom småbarnspedagogik innan du har ansökt om en ny plats och tagit emot platsen.

Platsen inom skiftvården upphör två veckor efter barnet fått ny en plats inom småbarnspedagogiken, även om du inte tar emot den nya platsen.

Om du inte ansöker om förflyttning upphör barnets plats inom småbarnspedagogiken, eftersom platsen upphör att gälla när behovet för skiftvård upphör.

Ansök om förflyttning om barnet behöver småbarnspedagogik eller om behovet av skiftvård uppstår igen.

Platsen inom skiftvården upphör en månad efter att staden har konstaterat att behovet upphört.

 

Om ett barn i skiftvård i huvudstadsregionen flyttar till en annan kommun i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) kan barnet få skiftvård i sin före detta boendekommun till slutet av den därpå följande höst- eller vårterminen. Om barnet flyttar under höstterminen har hen rätt till skiftvård i sin före detta boendekommun till slutet av därpå följande vårtermin. Om barnet flyttar under vårterminen har hen rätt till skiftvård till slutet av därpå följande hösttermin. 

Rätten till skiftvård i den före detta boendekommunen tar alltid slut när barnet börjar förskolan. Barnet har ändå rätt att delta i förskoleundervisningen i sin före detta boendekommun till slutet av vårterminen.

Om ett barn flyttar till en kommun utanför huvudstadsregionen upphör rätten till skiftvård i Helsingfors genast.

Deltidsgrupper på daghemmen

Deltidsgruppens verksamhet passar ditt barn om familjen har yngre syskon hemma eller ditt arbete möjliggör en regelbundet kort vårddag för ditt barn. Verksamheten och gruppens storlek formas efter antalet barn och deras ålder. En lärare inom småbarnspedagogik ansvarar för gruppens pedagogiska verksamhet.

Gruppen deltar även i alla daghemmets gemensamma evenemang.

Tillfällig småbarnspedagogik

Tillfällig småbarnspedagogik innebär en vårdplats för tillfälligt behov. Ansök om tillfällig småbarnspedagogik med pappersblankett. Lämna in pappersansökan per post till adressen Servicerådgivningen för fostran och utbildning, Verkstadsgatan 8, PB 58300, 00099 Helsingfors stad.

Att familjen får hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd eller har en vårdplats i en annan kommun utgör inte ett hinder för att använda en tillfällig vårdplats. För tillfällig småbarnspedagogik tas en fast avgift ut.