Förskoleundervisning på olika språk

På den här sidan

I Helsingfors har familjerna mångsidiga möjligheter att få förskoleundervisning på svenska och finska, men också på andra språk. Läs mer om förskoleundervisning på olika språk på sidorna för de olika språkalternativen.  

Helsingfors stad ordnar förskoleundervisning som språkbad på svenska samt som tvåspråkig verksamhet av olika typer. Det inhemska språket som används i den tvåspråkiga förskoleundervisningen är finska. I den tvåspråkiga förskoleundervisningen finns olika alternativ vad gäller andelen av det främmande språket och språkutbudet. Syftet med den tvåspråkiga förskoleundervisningen är att utveckla barnets språkkunskaper i finska och det nya främmande språket. I förskoleåldern sker språkinlärningen smidigt som en del av all verksamhet, såsom lek, sånger och spel.  

Observera att den tvåspråkiga och engelskspråkiga lärstigen inte automatiskt fortsätter i den grundläggande utbildningen. Om du vill ansöka om en plats i tvåspråkig eller engelskspråkig kommunal grundläggande utbildning kan du läsa mer på webbsidan Intensifierad undervisning och grundläggande utbildning på olika språk.

Förutom de alternativ som staden erbjuder, erbjuder också privata daghem och skolor förskoleundervisning på bland annat engelska, spanska, franska, svenska, tyska, ryska och estniska.  

 

Förskoleundervisning på svenska 

Helsingfors stad ordnar språkbadsförskoleundervisning på svenska och språkberikad förskoleundervisning på svenska, där barnet lär sig svenska som ett nytt språk. Förutom stadens förskoleundervisning finns några alternativ tillgängliga i privata daghem. 

Du kan ansöka till helt svenskspråkig förskoleundervisning genom de svenskspråkiga tjänsterna inom fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors.  

Språkbadsstigarna i Helsingfors börjar i småbarnspedagogik, och ett barn som har påbörjat språkbad i daghemmet får automatiskt en plats i en förskolegrupp enligt språkbadsstigen som hen har påbörjat. Om det finns plats i språkbadsgrupperna, kan nya barn tas in i dem i början av förskoleundervisningen. Det rekommenderas dock att barnet påbörjar språkbadsprogrammet före förskoleåldern.  

Mer information om språkbadsstigar och språkbadsprogrammet finns på sidan Småbarnspedagogik på svenska.

Språkbadsdaghem som erbjuder förskoleundervisning  

Så här ansöker du till språkbadet inom förskoleundervisningen  

De barn som har en plats inom småbarnspedagogik på ett språkbadsdaghem fortsätter automatiskt till en förskolegrupp enligt sin språkbadsstig.  

Om du vill söka en språkbadsplats för ditt barn först i förskoleundervisningen:

 • Ansök till språkbad genom att fylla i en ansökan om förskoleundervisning, pdf. 
 • I din ansökan väljer du det språkbadsdaghem (eller de språkbadsdaghem) som du önskar. Du hittar daghemmen på servicekartan(Länk leder till extern tjänst)
 • Efter språkbadsdaghemmets namn, skriv att du ansöker en språkbadsplats.
 • Ansökningstiden för verksamhetsåret 2024–2025 är 14–29.2.2024.
 • Returnera pappersblanketten med säker e-post eller per post till adressen Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.
 • Familjerna får beslut senast i slutet av mars. 

Man kan söka till språkbad även utanför ansökningstiden och barnet kan få en plats i språkbadsundervisning om det finns lediga platser i språkbadsgruppen.  

Det svenska språket bör vara ett nytt språk för barnet, och ett av de språk som används hemma bör vara finska. Dessutom är det viktigt att familjen vill binda sig till språkbadsstigen fram till den nionde klassen i grundskolan.  

De barn vars syskon är i årsklasserna 1–2 i språkbad prioriteras då de ansöker till en språkbadsgrupp. Om det finns mer sökande än platser i språkbadsgruppen sker valet genom utlottning.  

Språkberikad förskoleundervisning är undervisning på två språk där 10–25 % av verksamheten arrangeras på svenska och resten av förskoleundervisningen på finska. I språkberikad förskoleundervisning används svenskan vid sidan av finskan genom att leka, sjunga och använda funktionella metoder. Målet med den språkberikande förskoleundervisningen är att bekanta sig med det svenska språket och att skapa en positiv attityd gentemot inlärningen av ett nytt språk. Språkberikad förskoleundervisning arrangeras för tillfället på ett daghem i Helsingfors stad.  

Daghemmet som erbjuder språkberikad förskoleundervisning på svenska  

 • Daghemmet Satama, Hertonäs

Så här ansöker du till den språkberikande förskoleundervisningen  

 • Platser till den språkberikade förskoleundervisningen erbjuds i första hand för de barn som bor i elevupptagningsområden för förskoleundervisning för daghemmen i fråga.
 • Du kan ansöka om en plats inom språkberikad förskoleundervisning på samma sätt som till andra verksamhetsställen som ordnar förskoleundervisning genom att fylla i förskoleansökan under ansökningstiden 14-29.2.2024. Välj det önskade verksamhetsstället som önskemål. 
 • Språkberikad förskoleundervisning ordnas förutsatt att det finns personal med den språkkunskap som krävs. Språkberikad undervisning ordnas nödvändigtvis inte i alla förskolegrupper på verksamhetsstället.
 • Om ditt barn har fått en förskoleplats på ett verksamhetsställe som erbjuder språkberikad förskoleundervisning och du vill ha mer information om barnets grupp ska du höra av dig till daghemsföreståndaren vid verksamhetsstället i fråga. 

I Helsingfors finns ett privat daghem som erbjuder förskoleundervisning på svenska. Bekanta dig närmare med daghemmet på dess egna webbsidor via länken nedan.  

Till privata daghem ansöker man genom att direkt kontakta daghemmet.  

Svenskspråkig förskoleundervisning i privata daghem  

Förskoleundervisning på nordsamiska 

Daghemmet Susanna ger förskoleundervisning på nordsamiska i grundskolan Pasilan peruskoulus lokaler. Förskoleundervisningen på nordsamiska är baserad på de samiska värdena som är språk, släkt, gemenskap, stark identitet, natur, traditionella näringar, jämlikhet och mänsklighet, kulturell mångfald, fred och försonlighet. Syftet med den nordsamiska förskoleundervisningen är att fostra barnet till en självständig, ansvarsfull och social individ och att stödja utvecklingen av hens språkkunskaper.  

Alla barn är välkomna till förskoleundervisningen på nordsamiska. Du kan ansöka om en plats även om barnet inte har tidigare språkkunskaper i nordsamiska.

Så här ansöker du om en plats inom förskoleundervisning på nordsamiska  

 • Ansökan till förskoleundervisning på nordsamiska görs i Asti(Länk leder till extern tjänst) under ansökningstiden 14–29.2.2024. Det är möjligt att lämna in ansökan också efter ansökningstiden.
 • Ange som önskemål daghemmet Päiväkoti Susanna.
 • Lämna in ansökan under ansökningstiden och meddela därefter till småbarnspedagogikens servicehandledning att du önskar få ditt barn i en nordsamiskspråkig grupp.

Förskoleundervisning på engelska 

Helsingfors stad ordnar tvåspråkig förskoleundervisning på finska och engelska samt språkberikad förskoleundervisning på engelska.

Verksamhetsformerna skiljer sig åt på så vis att inom den tvåspråkiga förskoleundervisningen är engelskans andel 25–50 procent och i den språkberikade förskoleundervisningen 10–25 procent.

Vid sidan av stadens förskoleundervisning erbjuder också privata daghem och skolor förskoleundervisning på engelska. Bekanta dig med kommunala och privata alternativ nedan.  

Observera att den engelskspråkiga lärstigen inte automatiskt fortsätter i den grundläggande utbildningen. Om du vill ansöka om en plats i tvåspråkig eller engelskspråkig kommunal grundläggande utbildning kan du läsa mer på webbsidan Intensifierad undervisning och grundläggande utbildning på olika språk.

 

Följande kommunala daghem erbjuder tvåspråkig förskoleundervisning på finska och engelska.

Nordöstra Helsingfors  

Östra Helsingfors  

Västra Helsingfors  

Så här ansöker du om en plats inom tvåspråkig förskoleundervisning på finska och engelska  

 • Platserna inom den tvåspråkiga förskoleundervisningen på finska och engelska är i första hand avsedda för de barn som bor i elevantagningsområdet för förskoleundervisningen för de aktuella daghemmen.  
 • Också barn som bor i andra elevantagningsområden för förskoleundervisningen kan ansöka om och få en plats i en grupp om det finns lediga platser i gruppen.  
 • Ansök om en plats för ditt barn genom att fylla i en ansökan om förskoleundervisning i Asti(Länk leder till extern tjänst) under ansökningstiden 14-29.2.2024. Det är möjligt att lämna in ansökan också efter ansökningstiden.
 • Välj som önskemål det daghem där ni vill ansöka om en plats för barnet.  
 • Lämna in ansökan under ansökningstiden och meddela därefter till småbarnspedagogikens servicehandledning att du önskar få ditt barn i en tvåspråkig finsk-engelsk grupp.
 • Om ditt barn fått en förskoleplats på ett verksamhetsställe som erbjuder tvåspråkig förskoleundervisning på finska och engelska och du vill ha mer information om barnets grupp ska du höra av dig till daghemsföreståndaren vid verksamhetstället i fråga. 

Följande kommunala daghem erbjuder språkberikad förskoleundervisning på engelska. Daghemmen är listade efter område och stadsdel i e-tjänsten.  

Norra område

Nordöstra området

Sydöstra området

Östra området

Södra området

Västra området

Mellersta området

Så här ansöker du om en plats inom språkberikad förskoleundervisning på finska och engelska 

 • Platserna inom den språkberikade förskoleundervisningen på finska och engelska är i första hand avsedda för de barn som bor i elevantagningsområdet för förskoleundervisningen för de aktuella daghemmen.
 • Du kan ansöka om en plats inom språkberikad förskoleundervisning på samma sätt som till andra verksamhetsställe som ordnar förskoleundervisning genom att fylla i förskoleansökan under ansökningstiden 14-29.2.2024. Välj det önskade verksamhetsstället som önskemål. 
 • Språkberikad förskoleundervisning ordnas förutsatt att det finns personal med den språkkunskap som krävs. Språkberikad undervisning ordnas nödvändigtvis inte i alla förskolegrupper på verksamhetsstället.
 • Om ditt barn fått en förskoleplats på ett verksamhetsställe som erbjuder tvåspråkig förskoleundervisning på finska och engelska och du vill ha mer information om barnets grupp ska du höra av dig till daghemsföreståndaren vid verksamhetstället i fråga. 

Vissa privata daghem och skolor ger förskoleundervisning som tvåspråkig undervisning på finska och engelska och vid andra daghem är hela undervisningen på engelska.  Ansök om en plats inom förskoleundervisningen i privata daghem eller skola genom att kontakta daghemmet direkt.  

Privata daghem som erbjuder förskoleundervisning helt på engelska under verksamhetsåret 2023–2024

Under verksamhetsåret 2023–2024 erbjuder följande daghem och skolor förskoleundervisning helt på engelska i Helsingfors. Bekanta dig med alternativen via länkarna:   

Tvåspråkig förskoleundervisning i privata daghem och skolor under verksamhetsåret 2023–2024  

Följande privata daghem och skolor erbjuder tvåspråkig förskoleundervisning på både finska och engelska. Bekanta dig med daghemmet via länken:   

Förskoleundervisning på andra språk 

Helsingfors har gott om alternativ för förskoleundervisning på många olika språk. Förskoleundervisning på olika språk ordnas både i Helsingfors stads daghem och i privata daghem och skolor.  

Observera att lärstigen på olika språk inte automatiskt fortsätter i den grundläggande utbildningen. Om du vill ansöka om en plats i tvåspråkig eller engelskspråkig kommunal grundläggande utbildning kan du läsa mer på webbsidan Intensifierad undervisning och grundläggande utbildning på olika språk.

Helsingfors stad ordnar språkberikad förskoleundervisning på många olika språk. Inom språkberikad förskoleundervisning används målspråket 10–25 procent av verksamhetstiden, medan resten av verksamheten sker på finska. Målspråket används parallellt med finskan i lek och sång samt aktivitetsbetonade metoder.

Språkalternativen för den språkberikade förskoleundervisningen i Helsingfors är engelska, franska, svenska och ryska.  

Observera att lärstigen på olika språk inte automatiskt fortsätter i den grundläggande utbildningen. Om du vill ansöka om en plats i tvåspråkig eller engelskspråkig kommunal grundläggande utbildning kan du läsa mer på webbsidan Intensifierad undervisning och grundläggande utbildning på olika språk.

Språkberikad förskoleundervisning på franska :

Norra området

Nordöstra området

Språkberikad förskoleundervisning på ryska:

Östra området

Så här ansöker du om en plats inom språkberikad förskoleundervisning  

 • Platserna inom den språkberikade förskoleundervisningen är i första hand avsedda för de barn som bor i förskoleundervisningens elevantagningsområde för de aktuella daghemmen.
 • Också barn som bor i andra elevantagningsområden för förskoleundervisningen kan ansöka om och få en plats i en grupp om det finns lediga platser i gruppen.  
 • Fyll i en ansökan i Asti(Länk leder till extern tjänst) under ansökningstiden 14-29.2.2024. Det är möjligt att lämna in ansökan också efter ansökningstiden. 
 • Välj som önskemål de daghem där ni vill ansöka om en plats för barnet. 
 • Lämna in ansökan under ansökningstiden och meddela därefter till småbarnspedagogikens servicehandledning att du önskar få ditt barn i en språkberikad grupp.
 • Om ditt barn har fått en förskoleplats på ett verksamhetsställe som erbjuder språkberikad förskoleundervisning och du vill ha mer information om barnets grupp ska du höra av dig till daghemsföreståndaren vid verksamhetsstället i fråga. 

Privata daghem och skolor erbjuder förskoleundervisning på olika språk, antingen på två språk eller helt på målspråket. Bekanta dig närmare med språkalternativen i listan nedan.  

Ansök om en förskoleplats vid privata daghem eller skola genom att kontakta daghemmet eller skolan direkt.  

Förskoleundervisning på olika språk i privata daghem och skolor (2023–2024)  

Spanska: 

Franska: 

Tyska: 

Deutsche Schule(Länk leder till extern tjänst) ordnar förskoleundervisning på följande ställen:

Ryska:

Estniska: