Arbetsinriktade studiemetoder

Arbetsinriktade studiemetoder erbjuds som flexibel grundläggande utbildning i fem grundskolor, samt som arbetslivsbetonad grundläggande utbildning, TEPPO, som ordnas som valfritt ämne i några av våra finskspråkiga skolor.

Genom arbetsinriktade studiemetoder får eleven bekanta sig med arbetslivet i större utsträckning än i den grundläggande utbildningen i allmänhet. Orienteringen och verksamheten som sker på arbetsplatser hjälper eleven att uppfatta till vad man behöver det som man lär sig inom den grundläggande utbildningen. Samtidigt får hen visa upp sina kunskaper i en miljö som avviker från den traditionella klassundervisningen.

Genom arbetslivsinriktade studiemetoder ökar elevens arbetslivsfärdigheter, hen lär sig att identifiera sina styrkor och får en riktning för sina fortsatta studier. 

Flexibel grundläggande utbildning

Flexibel grundläggande utbildning, alltså flexklass, består av verksamhet i små grupper. Den flexibla grundläggande utbildningen är avsedd för elever i årskurs 7–9, för vilka aktiverande och arbetsinriktade studiemetoder kan förebygga en försvagad skolmotivation och bortfall från skolan.

Målet med flexklasser är att utveckla livshanteringsfärdigheter och studiefärdigheter samt stöda eleven i att avsluta grundskolan. Med hjälp av individuellt stöd främjar man dessutom övergången till andra stadiets utbildning och säkerställer en plats inom vidareutbildning. Eleven ska ha minst ett år kvar av grundskolan för att kunna ansöka till flexklass.

Flexibel grundläggande utbildning på svenska

Den svenskspråkiga flexklassen finns i Grundskolan Norsen.  

Eleverna studerar i små grupper med 10 elever. Gruppstorleken kan under läsåret ökas till 12 elever vid behov. För undervisningen ansvarar en specialklasslärare i samarbete med en skolgångshandledare. Undervisningen ordnas som närundervisning i skolan och i form av handledda studier på arbetsplatser och i andra lärmiljöer.

Ansökan till den svenskspråkiga flexklassen sker i regel på vårterminen, i mars, men elever kan tas in på lediga platser även under andra tider. Den sökande fyller i en ansökningsblankett som kräver en rekommendation från skolan som bilaga. Ansökan returneras till den egna skolan. 

Öppna blankett: Ansökan till flexibel grundläggande utbildning 

Den sökande och vårdnadshavaren kallas till intervju. Under intervjun diskuterar man bland annat om elevens motivation och om hur eleven skulle ha nytta av aktiverande arbetssätt och arbetsinriktade studiemetoder. Valet av elever görs baserat på ansökningarna, rekommendationerna och intervjuerna. Eleven anvisas även närmaste ändamålsenlig skolplats. 

Om eleven senare lämnar flexklassen, återvänder hen i första hand till sin egen närskola.

Flexibel grundläggande utbildning på finska

Finskspråkiga flexklasser, alltså Jopo-klasser, finns i följande skolor: Haagan peruskoulu, Käpylän peruskoulu, Porolahden peruskoulu, Vuoniityn peruskoulu.

Flexklasser består av verksamhet i små grupper, där inlärning i arbetet är en viktig del av studierna. Eleverna deltar i 4–6 perioder med inlärning i arbetet per år. Inlärning i arbetet består av sammanlagt 60–80 dagar. Studierna innefattar även studiebesök, utflykter och lägerskolor.

Eleverna studerar i små grupper med 10 elever. Gruppstorleken kan under läsåret ökas till 12 elever vid behov. För undervisningen ansvarar en specialklasslärare, som samarbetar med en ungdomsledare. Ungdomsledaren har en central roll i att handleda eleven i arbetslivet under verksamheten inom den flexibla grundläggande utbildningen. 

Ansökan till en flexgrupp sker i regel på vårterminen, före mitten av april, men elever kan tas in på lediga platser även under andra tider. 

Du kan ansöka om en plats i flexgrupp i Wilma. Fyll i ansökningsblanketten som finns i Wilma under ”Ansökningar och beslut”. Du kan bifoga bilagor till ansökan, till exempel prao-intyg eller annan arbetserfarenhet.

Mer information om hur du ansöker och tidtabeller får du från elevens egen skola.
 

Arbetslivsbetonad grundläggande utbildning, TEPPO

Inom den arbetslivsbetonade grundläggande utbildningen TEPPO studerar eleven arbetslivsfärdigheter både i skolan och på arbetsplatser under arbetslivsperioderna. Eleven behöver inte byta skola eller klass för att delta i TEPPO-undervisningen. 

TEPPO ordnas som valfritt ämne. Det ordnas endast i en del av våra finskspråkiga grundskolor. Om TEPPO-verksamhet ordnas i skolan, kan alla skolans elever i årskurs 7–9 söka till den. Mer information om ansökan till TEPPO får du av skolans studiehandledare. 

TEPPO omfattar 4–6 arbetslivsperioder på en vecka var per läsår. Skolans TEPPO-handledare hjälper eleverna med att hitta platser för inlärning i arbetet och besöker arbetsplatserna när eleverna har sina arbetslivsperioder.