Privat småbarnspedagogik

Om du vill kan du välja privat småbarnspedagogik för ditt barn.  

På den här sidan

Kuvituskuva
Bild: Jussi Hellsten

Småbarnspedagogik i privata daghem 

Du kan ansöka till ett privat daghem genom att kontakta det önskade daghemmet direkt.  

Det privata daghemmet beslutar om valet av barn och fastställer vårdavgiften. Serviceproducenten ingår ett skriftligt vårdavtal med vårdnadshavaren där vårdnadshavaren och serviceproducenten förbinder sig att följa det som man kommit överens om i avtalet, om till exempel vårdavgifter, verksamhetstid, semestrar, avgifter under semestertider samt uppsägningstid för platsen för småbarnspedagogik. 

Du kan ansöka om stöd för privat vård av barn för vårdavgiften från FPA. 

Alla privata svenskspråkiga daghem finns listade på sidan Lista över alla daghem områdesvis. Du kan även se privata daghem på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst)

Vid privata daghem ordnas småbarnspedagogik på många olika språk, till exempel på engelska, spanska, franska, svenska, tyska, ryska och estniska. Läs om alternativen på olika språk på sidan Småbarnspedagogik på olika språk

Sektorn för fostran och utbildning samarbetar med producenterna av privat småbarnspedagogik och styr, ger råd och övervakar de privata daghemmens verksamhet.  

För handledningen och övervakningen av den privata småbarnspedagogiken svarar: 

Områdeschef Riikka Reunanen, Tfn. 040 827 6926, riikka.reunanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

För den svenskspråkiga småbarnspedagogiken svarar Jenni Tirronen, Tfn. 050 362 4285, jenni.tirronen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Småbarnspedagogik inom privat familjedagvård  

Privat familjedagvård är småbarnspedagogik som sker i en privat familjedagvårdares hem. En familjedagvårdare kan samtidigt vårda högst fyra barn under grundskoleåldern och därtill ett barn i förskole-/skolåldern på deltid (25 h/v). Familjedagvårdaren är en självständig yrkesutövare som själv bestämmer över valet av barn. Det ingås alltid ett skriftligt avtal mellan vårdnadshavaren och den privata familjedagvårdaren. Den privata familjedagvårdaren fastställer också vårdavgiften.  

Ytterligare information om privata familjedagvårdares tjänster

Serviceansvarig Auli Stenberg 
Tfn 09 310 26396 
auli.stenberg@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)
PB 58300, 00099 HELSINGFORS STAD 

Stöd för privat vård och Helsingforstillägget

Om du väljer privat småbarnspedagogik kan du få stöd för privat vård av barn från FPA. Stödet kan betalas ut tidigast för den månad då barnet fyller nio månader.

Stödet för privat vård består av det lagstadgade stödet för privat vård av barn, ett inkomstrelaterat vårdtillägg och Helsingforstillägget. 

Stöd för privat vård av barn Lagstadgad vårdpenning Helsingfors-tillägg** Inkomstbundet vårdtillägg*  Helsingfors-tillägg till vårdtillägg*  Stöd sammanlagt

Småbarnspedagogik, 


barn under 3 år 

192,28 730,00 0-265,85 60,00 922,28–1248,13

Småbarnspedagogik,, 


barn över 3 år 

192,28 485,00 0-265,85 60,00 677,28–1003,13 

Familjedagvård, 


barn under 3 år 

192,28 360,00 0-265,85 60,00 552,28–878,13 

Familjedagvård, 


barn över 3 år 

192,28 210,00 0-265,85 60,00 402,28–728,13

Vårdare i arbetsavtalsförhållande, 


barn under 3 år 

192,28 500,00  0-265,85  60,00 692,28–1018,13 

Vårdare i arbetsavtalsförhållande, 


barn över 3 år 

192,28 160,00  0-265,85  60,00 352,28–678,13 
Småbarnspedagogik som komplement till förskoleundervisningen 70,75   165,00 0-132,93  60,00 235,75–428,68
Lagstadgade delar för stöd för privat vård samt Helsingforstillägg från och med 1.3.2024

* Vårdtillägget fastställs utifrån familjens inkomster. Om familjen får vårdtillägg får familjen det extra Helsingforstillägget på 60 euro. 

** Helsingforstillägget betalas för småbarnspedagogik på heltid då tiden för den avtalsenliga småbarnspedagogiken uppgår till mer än 25 timmar i veckan.  (Gäller ej småbarnspedagogik som komplement till förskoleundervisningen).

Ersättning för 5-åring 160,00
Syskonersättning 150,00
Ersättning för förskoleundervisning 520,00
Utöver stöd för privat vård av barn utbetalas på ansökan separata ersättningar från och med 1.8.2022

Ansökan om stöd för privat vård av barn 

Stöd för privat vård av barn och Helsingforstillägget ansöks hos FPA(Länk leder till extern tjänst). (öppnas i ny flik)

 

 

FPA betalar stödet för privat vård av barn direkt till det privata daghemmet, den privata familjedagvårdaren eller vårdaren i arbetsavtalsförhållande som arbetar i familjens hem. 

Stöd för privat vård av barn betalas inte om ditt barn har en plats i den kommunala småbarnspedagogiken. 

  1. Klienten lämnar anmärkningen på blanketten Anmärkning på småbarnspedagogikens verksamhet, pdf (öppnas i ny flik). Anmärkningen kan också skrivas som ett fritt formulerat brev.
  2. Det är viktigt att beskriva så detaljerat som möjligt det du är missnöjd med. Det finns ingen tidsgräns för en anmärkning, men det är bra att göra den så snart som möjligt för att underlätta hanteringen av ärenden.
  3.  Anmärkningen ska i första hand riktas till den som ansvarar för verksamhetsstället, det vill säga till daghemsföreståndaren i ett privat daghem.
  4. I regel behandlas anmärkningen inom en månad efter att den lämnats in, förutom under semesterperioder, då svarstiden kan vara längre. Om det tar längre tid att utreda ärendet, meddelas anmärkaren om den beräknade handläggningstiden.

Anmärkningen besvaras och i svaret motiveras hur anmärkningsärendet har utretts och vilka eventuella ytterligare åtgärder anmärkningen har lett till. Svaret på anmärkningen kan inte överklagas.
 

Information till serviceproducenter

Helsingfors stad styr och övervakar den privata småbarnspedagogiken samt ger anvisningar till serviceproducenter om att inrätta en enhet för småbarnspedagogik.  

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik. Om du vill grunda ett privat daghem ska du ansöka om tillstånd av regionförvaltningsverket. När tillståndet har beviljats kan du inleda verksamheten. Läs mer om att ansöka om tillstånd på Regionförvaltningsverkets sidor(Länk leder till extern tjänst). Kommunerna och regionförvaltningsverken ger de privata serviceproducenterna råd och vägledning redan i planeringsskedet av tjänsterna inom småbarnspedagogiken. Du kan kontakta Helsingfors stad redan när du börjar planera grundandet av ett privat daghem.

Anvisning för grundande av verksamhetsställe för privat småbarnspedagogik(Länk leder till extern tjänst), pdf

För den svenskspråkiga privata småbarnspedagogiken svarar områdeschef Jenni Tirronen, Tfn. 050 362 4285, jenni.tirronen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

För den finskspråkiga privata småbarnspedagogiken svarar områdeschef Riikka Reunanen, Tfn. 040 827 6926, riikka.reunanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Om du tänker börja arbeta som privat familjedagvårdare ska du höra av dig till Helsingfors stad i god tid. Före du börjar ska du även lämna in en skriftlig anmälan till Helsingfors stad. Mer information och blankett för anmälan få du av serviceansvarig Auli Stenberg, tfn 09 310 26396, 
auli.stenberg@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

Privata serviceproducenter måste göra upp en plan för egenkontroll för att säkerställa att den småbarnspedagogiska verksamheten är ändamålsenlig. Planen för egenkontroll är den främsta metoden för att övervaka tjänsternas kvalitet och innehåll. Valvira utfärdar mer exakta bestämmelser om innehållet i planen för egenkontroll samt om utarbetningen och uppföljningen av den.  

Allmän rådgivning och handledning om företagsverksamhet fås av Helsingfors stad.

Från augusti 2018 har småbarnspedagogiken för femåringar inom den kommunala småbarnspedagogiken varit avgiftsfri fyra timmar per dag och 20 timmar per vecka. Fostrans- och utbildningsnämnden har beslutat att betala en ersättning för femåringar även inom den privata småbarnspedagogiken. 

Ersättningen som betalas till privata serviceproducenter gör det möjligt att sänka avgiften för småbarnspedagogik för femåringar och att fortsätta vården inom den privata småbarnspedagogiken samt eventuellt även i förskoleundervisningen det följande året. 

Ersättningsbeloppet och ansökan om ersättningen 

En ersättning på 160 euro i månaden betalas för förskoleundervisningens verksamhetstid. Ersättningen kan inte vara högre än självriskandelen för barnets klientavgift. För utbetalning av ersättningen fyller den privata serviceproducenten i en ansökningsblankett. Till den första ansökan om ersättning bifogas en bilaga, med barnets vårdnadshavares och serviceproducentens underskrift.

Förpliktelse 

I ersättningsansökan förbinder sig den privata serviceproducenten att allokera ersättningen till en sänkning av avgiften för småbarnspedagogik för femåringar. 

Utbetalning av ersättningen 

Ersättningsansökan skickas in tidigast den 20:e innevarande månad och ersättningen utbetalas senast den 15:e nästföljande månad. De första ansökningarna skickas alltså tidigast den 20 augusti. 

Ansökningarna skickas till adressen 

Sektorn för fostran och utbildning 
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning 
Chefen för övervakning och styrning av privat småbarnspedagogik 
PB 58300, 00099 Helsingfors stad 

Fostrans- och utbildningsnämnden har beslutat att en privat tjänsteleverantör från och med augusti 2022 kan få syskonersättning från och med det andra barnet i familjen när fler än ett barn i familjen deltar i privat eller kommunal småbarnspedagogik.

Ersättningsbelopp och ansökan om ersättning

Ersättningsbeloppet är högst 150 euro i månaden. Ersättningen kan inte vara högre än självriskandelen för barnets klientavgift. 

För att ansöka om ersättning ska den privata serviceproducenten fylla i ett ansökningsformulär.   Till den första ansökan om ersättning bifogas en bilaga som undertecknats av barnets vårdnadshavare. Bilagan ska alltid lämnas in i början av det nya verksamhetsåret eller när situationen förändras. Ansökan om ersättning ska vara inkommen senast tre (3) månader efter att den månad som ansökan gäller har gått ut. 

Den serviceproducent som ansöker om ersättning beror på enheten eller enheterna där barnen i samma familj deltar i den privata småbarnspedagogiken och om några av dem deltar i den kommunala småbarnspedagogiken. 

Mer information och ansökningsblanketter får du vid behov av specialplaneraren Heidi Kiljunen, heidi.kiljunen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)tfn 09 310 56404.

Förbindelse

I ansökan om ersättning förbinder serviceproducenten sig att nedsätta barnets klientavgift med ett belopp som motsvarar ersättningen. 
 

Information om privatvårdsstöd på FPA:s webbplats under Privata producenter av småbarnspedagogik(Länk leder till extern tjänst) och under blanketter(Länk leder till extern tjänst).