Hemundervisning

Barn som är stadigvarande bosatta i Finland är läropliktiga. I hemundervisning tar vårdnadshavaren på sig helhetsansvaret för att barnet fullgör sin läroplikt.

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven uppfyller målen för den grundläggande utbildningen i respektive årskurs i alla läroämnen. Eleven kan inte till exempel befrias från studier i något gemensamt ämne som hör till grundskolans lärokurs. Det är elevens vårdnadshavare som beslutar att eleven ska övergå till hemundervisning. Om barnet ska övergå till hemundervisning, gör en anmälan om övergång till hemundervisning med blanketten nedan. Den ifyllda blanketten ska lämnas in till närskolan enligt barnets adress.