Engelskspråkig undervisning

Grundläggande utbildning på engelska ordnas enbart i finskspråkiga skolor. Den engelskspråkiga undervisningen börjar i årskurs 1 eller årskurs 7. Eleven ansöker alltid genom ett språkprov. En elev som har deltagit i undervisning helt på engelska utomlands eller i en annan stad kan ansöka till andra årskurser genom kontinuerlig ansökan, om det finns plats.

Hurdan är undervisningen på engelska?

I grundläggande utbildning på engelska är undervisningsspråket engelska. Det enda undantaget är läroämnet finska och litteratur, som undervisas på finska. Den som ansöker till årskurs 1–7 ska ha goda kunskaper i engelska, men tidigare kunskaper i finska krävs inte. Grundläggande utbildning på engelska erbjuds enbart i finskspråkiga skolor.

Av sökande till årskurs 8–9 krävs även muntliga kunskaper i finska, det vill säga nivå A1 i muntlig kommunikation enligt den europeiska referensramen. Se självvärderingsverktyget för den europeiska referensramen, Europeiska rådet (pdf, på engelska) (Länk leder till extern tjänst)

Målen för lärandet och det centrala innehållet är desamma i grundläggande utbildning på engelska som i finskspråkig grundläggande utbildning. Ressun peruskoulus grundläggande utbildning på engelska följer referensramen för IB-undervisning (International Baccalaureate).

Grundläggande utbildning på engelska erbjuds i två finskspråkiga grundskolor i staden: I Ressun peruskoulu och Maunulan ala-aste. Dessutom finns den i några privata skolor som eleven kan söka till genom skolornas egna ansökningsprocesser. Grundläggande utbildning på engelska erbjuds inte i stadens svenskspråkiga grundskolor.

Ansökan till engelskspråkig undervisning

Grundläggande utbildning på engelska börjar i årskurs 1 eller årskurs 7, och man ansöker alltid genom ett språkprov. En elev som har deltagit i undervisning helt på engelska utomlands eller i en annan stad kan också ansöka till andra årskurser genom kontinuerlig ansökan, om det finns plats i klassen. Läs mer om olika sätt att ansöka nedan.

Ansökningstiden är i januari

Ansökan till grundläggande utbildning på engelska i årskurs är öppen 8–28.1.2024, då även andra barn som ska börja i årskurs 1 anmäler sig till den grundläggande utbildningen.

Anmälan till skolan sker elektroniskt i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst). Du kan också anmäla barnet genom att onsdagen den 24.1.2024 kl. 8–10 besöka den skola barnet i första hand söker till.

Endast barn födda år 2017 som är bosatta i Helsingfors kan anmäla sig via Asti. Om du inte kan anmäla ditt barn via Asti ska du använda denna elektronisk blankett(Länk leder till extern tjänst).

Barnet kan söka till sammanlagt fem olika undervisningsalternativ och skolor. Staden behandlar alternativen i den ordning vårdnadshavaren angivit, så att vi först behandlar ansökan på basis av urvalsprovet och därefter övriga alternativ. Om barnet får plats vid sitt första ansökningsalternativ erbjuder staden inte någon plats vid de övriga ansökningsalternativen. Efter ansökningstiden blir ansökningsvalen som eleven gjort bindande. Om barnet får plats vid något av ansökningsalternativen förbinder sig vårdnadshavaren att ta emot platsen som erbjuds. 

Lämplighetstest ordnas 31.1.2024. I undantagsfall är det möjligt att skriva om testet 7.2.2024.

Skolorna kan ordna informationstillfällen 13.11.2023–15.1.2024. Mer information finns på skolornas egna webbsidor.

Beslutet om elevantagning skickas hem till familjen per post 8.3.2024

Förutsättningar för ansökan till grundläggande utbildning på engelska i årskurs 1

 • Den sökande har kunskaper i engelska på modersmålsnivå eller nästan på modersmålsnivå.
 • Ett barn som ansöker till årskurs 1 behöver inte kunna läsa eller skriva.

Lämplighetstest

Lämplighetstest ordnas 31.1.2024. I undantagsfall kan eleven skriva om testet 7.2.2024. Mer information om lämplighetstestet hittar du på webbsidan för skolan ditt barn söker till.

Ett barn som ansöker till årskurs 1 behöver inte kunna läsa eller skriva när han eller hon deltar i inträdesprovet. I inträdesprovet utvärderas barnets språkkunskaper, och barnet behöver inte förbereda sig för det. 

Ansökningstiden är i november–december

Anmälnings- och ansökningstiden till engelskspråkig undervisning är i november och december.

Lämplighetstest ordnas 26.1.2024. I undantagsfall är det möjligt att ta om testet 7.2.2024.

Beslutet om elevantagning skickas hem till familjen per post 22.3.2024 

Om barnet går i årskurs 6 i någon av Helsingfors stads skolor

Elever som är inskrivna i årskurs 6 i någon av Helsingfors stads kommunala skolor och som ska börja i årskurs 7 i augusti följande år kan ansöka om en plats i en klass med grundläggande utbildning på engelska genom att fylla i formuläret för inträdesprovet i Wilma under ansökningstiden. Med samma Wilma-formulär kan man också ansöka om tvåspråkig undervisning och olika alternativ för intensifierad undervisning. Efter ansökningstiden ordnas inträdesprov, som alla sökande måste delta i. Tidtabellen för ansökan och viktiga datum klarnar under höstterminen före ansökan. Om ditt barn ska börja i årskurs 7 i augusti 2024, är ansökningstiden i slutet av 2023.

Sökande från en annan ort: ansök med pappersblankett

Om du är en sökande från en annan ort eller ditt barn inte är inskriven i en kommunal skola i Helsingfors, kan du ansöka om engelskspråkig undervisning i årskurs 7 med en pappersblankett. Blanketten publiceras i PDF-form på den här sidan när ansökningstiden börjar. Den kan bara lämnas in under ansökningstiden.

Du kan ansöka till fem olika skolor eller undervisningsformer. Du kan alltså ansöka även till tvåspråkig undervisning och olika alternativ för intensifierad undervisning med samma blankett.

Lämplighetstest

Alla som har lämnat in ansökningsblanketten under ansökningstiden kallas till ett inträdesprov, som vanligen ordnas kort efter ansökningstidens slut. Kallelsen till inträdesprovet skickas per brev till elevens hemadress.

Andra skolalternativ för engelskspråkig undervisning och tvåspråkig undervisning på finska och engelska i årskurs 7–9

Grundläggande utbildning på engelska och/eller tvåspråkig undervisning på finska och engelska för årskurs 7–9 ordnas också av följande skolor:

Dessa skolor är så kallade privata avtalsskolor, och är inte med i denna ansökan om lediga platser i Helsingfors stads skolor. Om du är intresserad av att ansöka till dessa skolor, ta kontakt med skolans koordinator eller rektor för att få information om lediga platser.

Från och med januari 2022 antas endast elever som flyttar till Helsingfors mitt under den grundläggande utbildningen och som tidigare har studerat i engelskspråkig undervisning i Finland eller utomlands till den engelskspråkiga undervisningen. Elevens årskurs bestäms enligt elevens födelseår.

Kriterier för ansökan

 • Eleven bor i Helsingfors. Vårdnadshavaren kan skicka in en ansökan innan ni flyttar till Helsingfors, men för att få en skolplats krävs att elevens adress är i Helsingfors enligt befolkningsdatasystemet senast på dagen för provet.
 • Eleven måste ha ett verkligt behov av en skolplats. Eleven får alltså ännu inte ha en skolplats i Helsingfors.
 • Under de senaste 12 månaderna har eleven studerat utomlands på engelska, och denna undervisning kan jämställas med grundläggande utbildning enligt den finländska lagen om grundläggande utbildning. Alternativt har eleven studerat i engelskspråkig undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning någon annanstans i Finland. Obs! Vi ber alla sökande om intyg på studier i grundläggande utbildning på engelska (undervisningen ska ha getts helt eller nästan helt på engelska). Vid behov kontrollerar vi uppgifterna med elevens tidigare skola. Det räcker inte att eleven har studerat engelska som ett läroämne.
 • Eleven har enligt språkprovet tillräckliga språkliga färdigheter för att delta i undervisning på engelska.
 • Elever som ansöker till årskurs 8 eller 9 behöver också ha muntliga kunskaper i finska på A1-nivå. En närmare beskrivningen finns i bilagan om den europeiska referensramen (PDF), i punkten om muntlig kommunikation.

Så här ansöker du till grundläggande utbildning på engelska mitt under året

 1. Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret

  Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret nedan. Bifoga ett färskt intyg eller studieprestationsutdrag över studier i grundläggande utbildning på engelska till ansökan.

  Vi ber alla sökande om intyg på studier i grundläggande utbildning på engelska (undervisningen ska ha getts helt eller nästan helt på engelska). Vid behov kontrollerar vi uppgifterna med elevens tidigare skola. Det räcker inte med att eleven har studerat engelska som ett läroämne.

  Elektroniskt ansökningsformulär: kontinuerlig ansökan till engelskspråkig undervisning(Länk leder till extern tjänst)(på finska)

  Om du inte kan ansöka med elektroniskt formulär kan du fylla i pdf-formuläret nedan, skriva ut det och underteckna det samt posta det tillsammans med bilagor till sektorn för fostran och utbildning enligt anvisningarna på formuläret. 

  Pdf-formulär, kontinuerlig ansökan till engelskspråkig grundläggande utbildning(Länk leder till extern tjänst)(på finska)

 2. Vänta på att bli kontaktad och få en inbjudan till språkprovet

  Utbildningskoordinatorn kontaktar dig inom två veckor efter att du fyllt i ansökningsformuläret. Under skolloven, exempelvis i juni och juli, kan det ta längre tid innan du blir kontaktad. Utbildningskoordinatorn ger anvisningar för deltagandet i språkprovet. Om ovan nämnda kriterier uppfylls får du en kallelse från skolan till ett språkprov där språkkunskaperna testas. 

 3. Ta barnet till språkprovet

  Skolorna ordnar testdagar en gång i månaden. Testet ordnas i Ressun peruskoulu eller Maunulan ala-asteen koulu. Skolan tar kontakt närmare dagen för provet och meddelar närmare uppgifter om datumet och tiden för provet. Observera att skolorna inte ordnar testdagar under sommarlovet i juni och juli. 

  Tidtabeller för språkprov 2024–2025, den kontinuerliga ansökan till grundläggande utbildning på engelska:

  • (lämplighetstest för barn som ansöker till första klass genom kontinuerlig ansökan: fredag 2.8)
  • tors. 5.9
  • tors. 3.10
  • tors. 7.11
  • tors. 5.12
 4. Vänta på resultatet av språkprovet och antagningsbeslutet

  Läroanstalterna fattar beslut utifrån resultatet av språkprovet så snart som möjligt efter provet. Om du får ett positivt beslut tar skolan kontakt för att berätta när skolan börjar. Skolplatsen ska tas emot genast. Vi önskar dig lycka och framgång på skolstigen!

Den här ansökan är endast för dem som ansöker till grundläggande utbildning på engelska i årskurs 1 som inleds 8.8.2024. Till övriga årskurser ansöker man genom genom kontinuerlig ansökan (se avsnittet Kontinuerlig ansökan året runt till årskurs 1–9). 

Ansökningstid 13.5–28.7.2024

Enbart blivande förstaklassare kan ansöka till engelskspråkig undervisning genom kompletterande ansökan. Kompletterande ansökan ordnas endast om det finns lediga platser kvar i undervisningsgrupperna. Om en plats blir ledig under sommaren kan den också sökas. Du kan alltså ansöka om plats även om det inte finns lediga platser på våren. Om det finns lediga platser i skolan och årskursen får du en inbjudan till lämplighetstestet.

Den kompletterande ansökan ordnas under våren och sommaren så att de elever som får plats kan börja skolan i sin nya klass i augusti 2024.

Ansökan till engelskspråkig undervisning sker alltid genom ett lämplighetsprov. Med samma formulär kan du också ansöka om lediga platser i tvåspråkig undervisning. Om du ansöker till flera skolor, placera dem i önskad ordning. Skolor med samma specialisering använder samma lämplighetsprov, så om du vill beaktas resultatet i alla dessa skolor. 

Sökande från Helsingfors har förtur i den kompletterande ansökan 

Om du är en sökande från Helsingfors kan du ansöka i den kompletterande ansökan till årskurs 1 i augusti endast om du flyttat till Helsingfors efter januari 2024. Även personer som inte bor i Helsingfors kan ansöka, men sökande från Helsingfors har förtur i elevantagningen. En utomsocknes elever kan inte delta den kompletterande ansökan om hen ansökt om plats tidigare under hösten 2023 eller våren 2024.

Den sökande ska ha en adress i Helsingfors när läsåret börjar. Om den sökande senare flyttar från Helsingfors får hen stanna i skolan i Helsingfors till slutet av terminen. Hen kan studera vidare i skolan längre än så enbart om det finns plats i skolan.

Ansök med det elektroniska ansökningsformuläret 

Ansökan göras genom ett elektroniskt ansökningsformulär. Formuläret öppnar måndag 13.5.2024 och stängs söndag 28.7.2024.

För att skicka det elektroniska formuläret behöver du en e-postadress. Ansökan kräver alla vårdnadshavares samtycke, men för att skicka ansökan räcker det med att en vårdnadshavare identifierar sig via e-post.

Fyll i formuläret här.(Länk leder till extern tjänst)

Du behöver inga inloggninsuppgifter till Wilma för att fylla i blanketten, men du behöver en fungerande e-postadress.

Mata först in din e-postadress i adressfältet och klicka på ”skicka bekräftelse”. Öppna sedan din egen e-post och klicka på länken som skickats. Via länken kommer du åt att fylla i anmälningsblanketten.

Efter att du fyllt i blanketten får du en mottagningsbekräftelse till din e-post (i meddelandet nämns inte ansökingsalternativen).

Ifall du har problem med att fylla i blanketten, granska följande saker:

 • Logga ut från Wilma, ifall du tidigare logga in med dina uppgifter.
 • Töm din sökhistorik.
 • Testa att byra språket i Wilma till samma språk som blanketten.
 • Om inte probleme löses med dessa åtgärder, försök på nytt senare.
 • Vid behov kontakta: eduguidance@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Lämplighetstest i augusti 2024

Lämplighetstestet för lediga platser inom engelskspråkig undervisning ordnas fredag 2.8.2024 i Maunual ala-asteen koulu. 

Om du har lämnat in ansökan inom ansökningstiden får du en kallelse till lämplighetstestet per e-post.  Närmare information om klockslaget och platsen för provet ges i kallelsen. Barnet behöver inte förbereda sig inför testet. Testet mäter barnest kunskaper i engleksa.

Lediga platser till engelskspråkig undervisning

Om en plats blir ledig under sommaren blir den möjlig att söka. Du kan alltså ansöka om plats även om det inte finns lediga platser på våren. Om det finns lediga platser i skolan och årskursen barnet söker till får ni en inbjudan till lämplighetstestet.

Skola Lediga platser till årskurs 1
Ressun peruskoulu 3
Maunulan ala-asteen koulu 11
Lediga platser till engelskspråkig undervisning, kompletterande ansökan

Information om antagningen

Skolorna skickar information till vårdnadshavarna om elevantagningen per e-post.

Ytterligare information

Engelskspråkiga och tvåspråkiga tjänster

Om du har frågor om kompletterande ansökan inom engelskspråkig och tvåspråkiga undervisning kontakta:

E-post: eduguidance@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post), tfn +358 9 310 76965

Vilka skolor erbjuder grundläggande utbildning på engelska?

Grundläggande utbildning på engelska ordnas i de skolor som nämns nedan. Läs mer om skolorna och deras grundläggande utbildning på engelska på skolornas webbplatser: