Engelskspråkig undervisning

Grundläggande utbildning på engelska ordnas enbart i finskspråkiga skolor. Den engelskspråkiga undervisningen börjar i årskurs 1 eller årskurs 7. Eleven ansöker alltid genom ett språkprov. En elev som har deltagit i undervisning helt på engelska utomlands eller i en annan stad kan ansöka till andra årskurser genom kontinuerlig ansökan, om det finns plats.

Hurdan är undervisningen på engelska?

I grundläggande utbildning på engelska är undervisningsspråket engelska. Det enda undantaget är läroämnet finska och litteratur, som undervisas på finska. Den som ansöker till årskurs 1–7 ska ha goda kunskaper i engelska, men tidigare kunskaper i finska krävs inte. Grundläggande utbildning på engelska erbjuds enbart i finskspråkiga skolor.

Av sökande till årskurs 8–9 krävs även muntliga kunskaper i finska, det vill säga nivå A1 i muntlig kommunikation enligt den europeiska referensramen. Se självvärderingsverktyget för den europeiska referensramen, Europeiska rådet (pdf, på engelska) (Länk leder till extern tjänst)

Målen för lärandet och det centrala innehållet är desamma i grundläggande utbildning på engelska som i finskspråkig grundläggande utbildning. Ressun peruskoulus grundläggande utbildning på engelska följer referensramen för IB-undervisning (International Baccalaureate).

Grundläggande utbildning på engelska erbjuds i två finskspråkiga grundskolor i staden: I Ressun peruskoulu och Maunulan ala-aste. Dessutom finns den i några privata skolor som eleven kan söka till genom skolornas egna ansökningsprocesser. Grundläggande utbildning på engelska erbjuds inte i stadens svenskspråkiga grundskolor.

Ansökan till engelskspråkig undervisning

Grundläggande utbildning på engelska börjar i årskurs 1 eller årskurs 7, och man ansöker alltid genom ett språkprov. En elev som har deltagit i undervisning helt på engelska utomlands eller i en annan stad kan också ansöka till andra årskurser genom kontinuerlig ansökan, om det finns plats i klassen. Läs mer om olika sätt att ansöka nedan.

Ansökningstiden är i januari

Ansökan till grundläggande utbildning på engelska i årskurs är öppen 8–28.1.2024, då även andra barn som ska börja i årskurs 1 anmäler sig till den grundläggande utbildningen.

Anmälan till skolan sker elektroniskt i e-tjänsten Asti. Du kan också anmäla barnet genom att onsdagen den 24.1.2024 kl. 8–10 besöka den skola barnet i första hand söker till.

Den elektroniska ansökningsformuläret publiceras på denna sidan när anmälan öppnar i januari.

Lämplighetstest ordnas 31.1.2024. I undantagsfall är det möjligt att skriva om testet 7.2.2024.

Skolorna kan ordna informationstillfällen 13.11.2023–15.1.2024. Mer information finns på skolornas egna webbsidor.

Beslutet om elevantagning skickas hem till familjen per post 8.3.2024

Ansökningsanvisningar

Barnet måste avlägga lämplighetsprovet med godkänt resultat för att få en plats. Man ansöker till årskurs 1 i engelskspråkig undervisning genom att anmäla sig till inträdesprovet med det elektroniska ansökningsformuläret eller med pappersblankett under ansökningstiden.

En länk till det elektroniska ansökningsformuläret finns på den här sidan när ansökningstiden börjar.

Om du inte har finländska nätbankskoder eller av någon annan orsak inte kan ansöka elektroniskt, fyll i anmälningsformuläret i PDF-format. Skriv ut det och lämna in det inom ansökningstiden till den skola som är ditt första val. En länk till ansökningsformuläret i PDF-form finns på den här sidan när ansökningstiden börjar.

Om barnet ansöker till engelskspråkig, tvåspråkig eller intensifierad undervisning, behöver vårdnadshavaren inte göra någonting i Asti-systemet.

Med samma formulär kan du också ansöka till intensifierad undervisning i musik och till olika alternativ för tvåspråkig undervisning. Ett barn kan ansöka till sammanlagt fem olika skol- och intensifieringsalternativ. Alternativen anges på blanketten i prioritetsordning. I antagningen av elever behandlas den sökandes alternativ i den ordning som vårdnadshavaren angett, och om barnet antas till sitt första alternativ erbjuds inte platser i de övriga alternativen. Valen är bindande efter anmälningstiden, och om barnet antas till undervisningen förbinder sig vårdnadshavaren till att ta emot en plats i den undervisning som erbjuds.

Förutsättningar för ansökan till grundläggande utbildning på engelska i årskurs 1

 • Den sökande har kunskaper i engelska på modersmålsnivå eller nästan på modersmålsnivå.
 • Ett barn som ansöker till årskurs 1 behöver inte kunna läsa eller skriva.

Inträdesprov

Inträdesproven ordnas när ansökningstiden löpt ut, i allmänhet i början av februari. Datumen för inträdesproven meddelas i slutet av föregående år.

Skolan kallar de barn som är behöriga att söka till inträdesprovet per post eller e-post.

Ett barn som ansöker till årskurs 1 behöver inte kunna läsa eller skriva när han eller hon deltar i inträdesprovet. I inträdesprovet utvärderas barnets språkkunskaper, och barnet behöver inte förbereda sig för det. 

Ansökningstiden är i november–december

Anmälnings- och ansökningstiden till engelskspråkig undervisning i årskurs sju är 20.11–3.12.2023.

Du anmäler ditt barn till undervisningen elektroniskt i Wilma eller med en skild blankett om den sökande kommer från en annan ort.

Lämplighetstest ordnas 26.1.2024. I undantagsfall är det möjligt att ta om testet 7.2.2024.

Skolorna kan ordna informationstillfällen 1–18.11.2023. Mer information finns på skolornas egna webbsidor.

Beslutet om elevantagning skickas hem till familjen per post 22.3.2024 

Om barnet går i årskurs 6 i någon av Helsingfors stads skolor

Elever som är inskrivna i årskurs 6 i någon av Helsingfors stads kommunala skolor och som ska börja i årskurs 7 i augusti följande år kan ansöka om en plats i en klass med grundläggande utbildning på engelska genom att fylla i formuläret för inträdesprovet i Wilma under ansökningstiden. Med samma Wilma-formulär kan man också ansöka om tvåspråkig undervisning och olika alternativ för intensifierad undervisning. Efter ansökningstiden ordnas inträdesprov, som alla sökande måste delta i. Tidtabellen för ansökan och viktiga datum klarnar under höstterminen före ansökan. Om ditt barn ska börja i årskurs 7 i augusti 2024, är ansökningstiden i slutet av 2023.

Sökande från en annan ort: ansök med pappersblankett

Om du är en sökande från en annan ort eller ditt barn inte är inskriven i en kommunal skola i Helsingfors, kan du ansöka om engelskspråkig undervisning i årskurs 7 med en pappersblankett. Blanketten publiceras i PDF-form på den här sidan när ansökningstiden börjar. Den kan bara lämnas in under ansökningstiden.

Du kan ansöka till fem olika skolor eller undervisningsformer. Du kan alltså ansöka även till tvåspråkig undervisning och olika alternativ för intensifierad undervisning med samma blankett.

Inträdesprov

Alla som har lämnat in ansökningsblanketten under ansökningstiden kallas till ett inträdesprov, som vanligen ordnas kort efter ansökningstidens slut. Kallelsen till inträdesprovet skickas per brev till elevens hemadress.

Andra skolalternativ för engelskspråkig undervisning och tvåspråkig undervisning på finska och engelska i årskurs 7–9

Grundläggande utbildning på engelska och/eller tvåspråkig undervisning på finska och engelska för årskurs 7–9 ordnas också av följande skolor:

 • Maunulan yhteiskoulu, grundläggande utbildning på engelska
 • Kulosaaren yhteiskoulu, grundläggande utbildning på engelska och tvåspråkig undervisning på finska och engelska

Dessa skolor är så kallade privata avtalsskolor, och är inte med i denna ansökan om lediga platser i Helsingfors stads skolor. Om du är intresserad av att ansöka till dessa skolor, ta kontakt med skolans koordinator eller rektor för att få information om lediga platser.

Från och med januari 2022 antas endast elever som flyttar till Helsingfors mitt under den grundläggande utbildningen och som tidigare har studerat i engelskspråkig undervisning i Finland eller utomlands till den engelskspråkiga undervisningen. Elevens årskurs bestäms enligt elevens födelseår.

Kriterier för ansökan

 • Eleven bor i Helsingfors Man kan skicka in en ansökan innan man flyttar till Helsingfors, men för att få en skolplats krävs att elevens adress är i Helsingfors enligt befolkningsdatasystemet senast på dagen för provet.
 • Eleven måste ha ett verkligt behov av en skolplats. Eleven får alltså inte ännu ha en skolplats i Helsingfors.
 • Eleven har studerat utomlands i undervisning helt och hållet på engelska, som kan jämställas med grundläggande utbildning enligt den finländska lagen om grundläggande utbildning, eller i engelskspråkig undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning någon annanstans i Finland. Obs! Vi ber alla sökande om intyg på studier i grundläggande utbildning på engelska (undervisningen ska ha getts helt eller nästan helt på engelska). Vid behov kontrollerar vi uppgifterna med elevens tidigare skola. Det räcker inte med att eleven har studerat engelska som ett läroämne.
 • Eleven har enligt språkprovet tillräckliga språkliga färdigheter för att delta i undervisning på engelska.
 • Elever som ansöker till årskurs 8 eller 9 behöver också ha muntliga kunskaper i finska på A1-nivå. En närmare beskrivningen finns i bilagan om den europeiska referensramen (PDF), i punkten om muntlig kommunikation.

Så här ansöker du till grundläggande utbildning på engelska mitt under året

 1. Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret

  Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret nedan. Bifoga ett färskt intyg eller studieprestationsutdrag över studier i grundläggande utbildning på engelska till ansökan.

  Vi ber alla sökande om intyg på studier i grundläggande utbildning på engelska (undervisningen ska ha getts helt eller nästan helt på engelska). Vid behov kontrollerar vi uppgifterna med elevens tidigare skola. Det räcker inte med att eleven har studerat engelska som ett läroämne.

  Elektroniskt ansökningsformulär: kontinuerlig ansökan till engelskspråkig undervisning(Länk leder till extern tjänst)(på finska)

  Om du inte kan ansöka med elektroniskt formulär kan du fylla i pdf-formuläret nedan, skriva ut det och underteckna det samt posta det tillsammans med bilagor till sektorn för fostran och utbildning enligt anvisningarna på formuläret. 

  Pdf-formulär, kontinuerlig ansökan till engelskspråkig grundläggande utbildning(Länk leder till extern tjänst)(på finska)

 2. Vänta på att bli kontaktad och få en inbjudan till språkprovet

  Utbildningskoordinatorn kontaktar dig inom två veckor efter att du fyllt i ansökningsformuläret. Under skolloven, exempelvis i juni och juli, kan det ta längre tid innan du blir kontaktad. Utbildningskoordinatorn ger anvisningar för deltagandet i språkprovet. Om ovan nämnda kriterier uppfylls får du en kallelse från skolan till ett språkprov där språkkunskaperna testas. 

 3. Ta barnet till språkprovet

  Skolorna ordnar testdagar en gång i månaden. Testet ordnas i Ressun peruskoulu eller Maunulan ala-asteen koulu. Skolan tar kontakt närmare dagen för provet och meddelar närmare uppgifter om datumet och tiden för provet. Observera att skolorna inte ordnar testdagar under sommarlovet i juni och juli. 

  Tidtabeller för språkprov 2023-2024, den kontinuerliga ansökan till grundläggande utbildning på engelska:

  Hösten 2023: tors. 2.11 och tors. 7.12

  Våren 2024: tors. 11.1, tors. 1.2, to 7.3, tors. 4.4 och tors. 2.5

 4. Vänta på resultatet av språkprovet och antagningsbeslutet

  Läroanstalterna fattar beslut utifrån resultatet av språkprovet så snart som möjligt efter provet. Om du får ett positivt beslut tar skolan kontakt för att berätta när skolan börjar. Skolplatsen ska tas emot genast. Vi önskar dig lycka och framgång på skolstigen!

Vilka skolor erbjuder grundläggande utbildning på engelska?

Grundläggande utbildning på engelska ordnas i de skolor som nämns nedan. Läs mer om skolorna och deras grundläggande utbildning på engelska på skolornas webbplatser: