Intern förflyttning, uppsägning, avbrott och föräldraledighet

På den här sidan hittar du information om hur du ansöker om intern förflyttning och avbrott och hur du säger upp en plats inom småbarnspedagogiken. På den här sidan kan du även läsa mer om småbarnspedagogik och föräldraledighet.

På den här sidan

Intern förflyttning inom småbarnspedagogiken

Om du vill flytta ditt barn till ett annat verksamhetsställe eller serviceform ska du lämna in en ansökan om intern förflyttning via e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst) (öppnas i ny flik). När du tagit emot en plats inom småbarnpedagogik kan du därefter efter c. 1–2 veckor göra en ansökan om intern förflyttning i Asti. Men ibland kan det vara möjligt att göra ansökan tidigare.

Önskemål om förflyttning omfattas av samma placeringsgrunder som nya sökande.

Din ansökan om intern förflyttning upphör att gälla om du säger upp barnets plats inom småbarnspedagogiken. Beslut om intern förflyttning upphör också att gälla om du säger upp barnets plats. Säg inte upp barnets plats inom småbarnspedagogiken om du vill att ansökan eller beslutet om intern förflyttning ska vara i kraft.  Avgiften börjar alltid vid startdatumet för småbarnspedagogiken, också fast du inte skulle använda den mottagna platsen. 

Uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

Om du vill säga upp barnets plats inom småbarnpedagogiken ska du meddela om det skriftligen till daghemsföreståndaren så fort som möjligt. Detta gör det möjligt att bevilja den lediga platsen till följande.

Avbrott i småbarnspedagogiken

Du kan avbryta småbarnspedagogiken tillfälligt för ditt barn efter en termin eller efter en period på cirka fyra månader. Anmäl avbrottet och längden på det senast en månad i förväg till daghemsföreståndaren. Avbrottet ska pågå i minst fyra månader och kan pågå upp till två år + juni–juli.

Efter avbrottet kan barnet fortsätta på samma verksamhetsstället om det är möjligt med hänsyn till antalet barn och personal. Det är viktigt att du meddelar slutdatumet för avbrottet minst två månader innan barnet återgår till småbarnspedagogiken. Om du vill förlänga avbrottet ska du meddela oss minst två månader innan avbrottet upphör.

Att återgå till småbarnspedagogiken tidigare än väntat är endast möjligt av välgrundade skäl.

Under avbrottet kan ditt barn delta i den kommunala klubbverksamheten. Barn under 3 år har rätt till hemvårdsstöd och barn under skolåldern har rätt till syskonförhöjning av grunddelen.

Föräldraledighet

Om barnet är fött efter den 4.9.2022 har barnets vårdnadshavare rätt till föräldraledighet.

Ett barn kan beviljas en plats inom småbarnspedagogiken tidigast från början av den kalendermånad då barnet fyller nio månader. Barnets start inom småbarnspedagogiken är inte bunden till att vårdnadshavaren har använt föräldrapenningdagarna. Vårdnadshavare kan använda föräldrapenningen under de perioder de önskar fram tills barnet fyller två år.

Om barnet har en plats inom småbarnspedagogiken behåller barnet rätten till platsen under högst 13 veckors oavbruten frånvaro på grund av föräldraledighet. Småbarnspedagogik ordnas också för den tid en vårdnadshavare får partiell föräldrapenning betalas på grund av deltidsarbete. Om vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna har en dag av partiell föräldraledighet, förbrukas endast en halv föräldrapenningdag av föräldraledigheten. 

Vårdnadshavaren ska anmäla frånvaro som varar längre än fem dagar senast en månad före den planerade startdagen för frånvaron.

Mer information 

Föräldraledighet på FPA:s webbplats    (Länk leder till extern tjänst) 

Faderskapsledighet

Om barnet är fött före 4.9.2022 har barnets vårdnadshavare möjlighet till faderskapsledighet. Om barnet är fött efter 4.9.2022, se föräldraledighet.

Under faderskapsledigheten har barnet inte rätt till småbarnspedagogik, men platsen finns kvar. Anmäl faderskapsledigheten till verksamhetsstället där barnet får småbarnspedagogiken senast två veckor före den dag då ledigheten inleds. Vi önskar att du meddelar oss om faderskapsledigheten samtidigt som du meddelar arbetsgivaren. Så kan vi bäst ordna tjänsterna inom småbarnspedagogiken enligt behov. 

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar (inklusive lördagar) och den tas när barnet är under två år gammalt. Du kan dela upp faderskapsledigheten i 1–18 vardagar i högst fyra delar. Faderskapsledigheten efter föräldrapenningperioden kan delas upp i högst två delar.

Om du tar faderskapsledighet omedelbart efter föräldrapenningperioden, är det bäst att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken först från när det faktisk uppstår ett behov för småbarnspedagogik. Startdagen för en tidigare inlämnad ansökan kan även skjutas upp på grund av faderskapsledigheten.

Anmälan om faderskapsledighet till arbetsgivaren ska göras senast en månad innan ledigheten börjar, om det handlar om en högst 12 vardagar lång ledighet. En faderskapsledighet som är längre än 12 dagar ska anmälas senast två månader i förväg.

När ett barn som redan har börjat i småbarnspedagogiken stannar hemma för tiden för faderskapsledigheten, kvarstår rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken och månadsavgiften sänks i enlighet med barnets frånvarodagar. För att erhålla en avgiftsfri period inom småbarnspedagogiken ska föräldrarna ge chefen för enheten för småbarnspedagogik FPA:s beslut om faderskapspenningsperioden. Dokumentet återlämnas till familjen eller förstörs på ett datasäkert sätt.

Vårdnadshavaren ska anmäla frånvaro som varar längre än fem dagar senast en månad före den planerade startdagen för frånvaron.

Mer information
Faderskapsledighet på FPA:s webbplats (öppnas i en ny flik) (Länk leder till extern tjänst)

Anmälan om frånvaro under föräldra- eller faderskapsledighet

Vårdnadshavaren ska anmäla frånvaro som varar längre än fem dagar senast en månad före den planerade startdagen för frånvaron. Frånvaro som varar längre än fem dagar kan vara av engångskaraktär, sammanhängande eller återkommande. För frånvarotid betalas ingen avgift för småbarnspedagogik. 

Vårdnadshavaren ska anmäla återkommande frånvaro som varar i 1–5 dagar en vecka före den planerade startdagen för den första frånvaron. Eftersom det är fråga om kontinuerlig och regelbunden praxis räcker det med att vårdnadshavaren anmäler frånvaro en vecka före den första frånvaron. För frånvarotid betalas ingen avgift för småbarnspedagogik.

För frånvaro av engångskaraktär under högst 5 dagar finns ingen anmälningsskyldighet och de är inte avgiftsfria på det sätt som avses i klientavgiftslagen.

Regelbunden och på förhand överenskommen frånvaro gör det möjligt att planmässigt genomföra småbarnspedagogiken för både barn, barngrupp och personal.