Stöd för vård av barn i hemmet

I stället för kommunal eller privat småbarnspedagogik kan barnomsorgen även ordnas i hemmet. För barnomsorg i hemmet kan du söka antingen stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd) eller stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd).

På den här sidan

Kuvituskuva
Bild: Maija Astikainen

Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet

Hemvårdsstöd kan ansökas av familjer som tar hand om sitt under 3-åriga barn i hemmet. Vårdaren kan vara vårdnadshavaren eller någon annan person som tar hand om barnet, till exempel en släkting. Barnet kan inte samtidigt ta del av den kommunala småbarnspedagogiken. 

I hemvårdsstödet ingår

 • vårdpenning
 • ett inkomstrelaterat vårdtillägg
 • Helsingforstillägget.

Hemvårdsstödets vårdpenning bestäms enligt barnets ålder. Vårdtillägget bestäms utifrån familjens bruttoinkomster och familjestorleken och betalas endast för ett barn. Helsingforstillägget betalas endast för familjens yngsta barn, för vilket FPA betalar ut hemvårdsstöd.

Hemvårdsstöd Vårdpenning * Vårdtillägg** Helsingfors-

tillägg***
Stöd

sammanlagt
När familjen har barn under 1 år 377,68 0-2023,12 264 641,68-843,80
För barn som fyllt 1 år men är

under 3 år
377,68 0-2023,12 0

377,68-579,80

* För familjens övriga barn under 3 år som inte heller deltar i kommunal småbarnspedagogik utbetalas 113,07 euro/barn. För barn över 3 år men under skolåldern som inte heller deltar i kommunal småbarnspedagogik utbetalas 72,66 euro/barn.

** Vårdtillägget fastställs enligt familjens bruttoinkomster och storlek och utbetalas bara för ett barn.

*** Helsingforstillägget betalas endast för det yngsta barnet i familjen som familjen får hemvårdsstöd för.

FPA ger ett beslut om hemvårdsstöd från och med 1.8.2022 och skilt ett beslut om Helsingforstilläggets storlek efter vecka 29.

Du kan ansöka om hemvårdsstöd och det tillhörande Helsingforstillägget vid FPA. Läs mer om ansökan på FPA:s webbplats(Länk leder till extern tjänst) (öppnas i nytt fönster).

Som Helsingforstillägg för ett adoptivbarn betalas 264 euro i månaden för ett barn som fyllt ett år, som bor i Helsingfors och för vilket FPA betalar ut hemvårdsstöd. Helsingforstillägget betalas fram till dess att det har gått ett år sedan föräldrapenningperioden började. Utbetalningen av Helsingforstillägget avslutas dock senast när adoptivbarnet börjar i skolan eller när rätten till hemvårdsstöd annars upphör.

Ansökan

Du kan ansöka om hemvårdsstödets Helsingforstillägg för ett adoptivbarn vid Helsingfors stad. Gör så här:

 • Ansök om Helsingforstillägget senast 18 månader efter att föräldrapenningperioden började.
 • Fyll i ansökan om kommuntillägg för adoptivbarn Ansökan om kommuntillägg för adoptivbarn till Helsingfors stad (PDF) (öppnas i nytt fönster). Ansökan ska göras av den vårdnadshavare som huvudsakligen sköter barnet.
 • Bifoga till ansökan en kopia av FPA:s beslut om hemvårdsstöd och föräldrapenning samt skattekortet. Skattekortet ska beställas skilt årligen.
 • Lämna in ansökan till adressen:  Helsingfors stads registratorskontor

  PB 10

  Norra Esplanaden 11–13

  00099 Helsingfors stad

Kom också ihåg att meddela staden om ändringar i hemvårdsstödet eller att utbetalningen av hemvårdsstödet upphör.

Stödet för flerlingsfamiljer är avsett för familjer som fått eller adopterat flera barn på en gång. Familjen kan hos Helsingfors stad ansöka om skillnaden mellan totalbeloppet för det kalkylmässiga hemvårdsstödet och den föräldrapenning som FPA betalar ut för den förlängda föräldrapenningperioden i form av stöd för flerlingsfamiljer. Förutsättningen för att få stödet för flerlingsfamiljer är föräldrapenningen under den förlängda föräldrapenningperioden är mindre än vad hemvårdsstödet för motsvarande period skulle vara.

Stödet för flerlingsfamiljer ansöks med en separat blankett till vilken FPA:s beslut om föräldrapenning och skattekortet för förmånen bifogas. Stödet utbetalas retroaktivt när de extra dagarna har gått.

Ansökan om flerlingsstöd, pdf (öppnas i ny flik)

Lämna in ansökan om stöd för flerlingsfamiljer jämte bilagor till adressen:

Helsingfors stads registratorskontor

PB 10

Norra esplanaden 11–13

00099 Helsingfors stad

Mer information:

Specialplanerare Piia Nevala, tfn 040 718 2858.

Anställning av en privat vårdare i hemmet med privatvårdsstödet

Privatvårdsstöd kan ansökas av familjer som vill anställa en privat vårdare i hemmet för att ta hand om ett barn under skolåldern. Staden ska godkänna vårdaren som producent av småbarnspedagogik och vårdaren ska ha fyllt 18 år och bo på en annan adress än familjen.

I privatvårdsstödet ingår

 • vårdpenning
 • vårdtillägg
 • Helsingforstillägget.

Vårdpenningen är lagstadgad. Vårdtillägget bestäms enligt familjens bruttoinkomst.

Om familjen får vårdtillägget, utbetalas till familjen ett extra Helsingforstillägg om 60 euro. Helsingforstillägget betalas för småbarnspedagogik på heltid, vilket innebär att tiden i småbarnspedagogik enligt vårdavtalet är över 25 timmar per vecka.

Privatvårdsstöd Vårdpenning Vårdtillägg* Helsingfors-tillägg** Stöd sammanlagt
Vårdare som anställs i hemmet,

barn under 3 år
192,28 0-265,85 500 692,28-1018,13
Vårdare som anställs i hemmet,

barn över 3 år
192,28 0-265,85 160 352,28-678,13

* Vårdtillägget fastställs enligt familjens inkomster. Om familjen får vårdtillägg betalas ett extra Helsingforstillägg på 60 euro åt familjen.

** Helsingforstillägget betalas ut om barnet får småbarnspedagogisk heldagsvård, det vill säga om vårdtiden är över 25 timmar i veckan. 

Processen för att anställa en vårdare och ansöka om stöd beskrivs nedan.

Val av vårdare och arbetsavtal

Familjen söker och väljer ut en vårdare. Vårdaren ska ha fyllt 18 år och ha avlagt minst grundskolan. Vårdaren kan inte vara en au pair eller en person som bor i samma hushåll med familjen.

Familjen tecknar ett arbetsavtal med vårdaren. Av arbetsavtalet ska följande framgå:

 • arbetsgivare (familjen) och arbetstagare (vårdaren)
 • arbetsuppgifterna
 • den dagliga arbetstiden
 • barn som vårdas (antal, ålder/åldrar)
 • plats där arbetet utförs, adress
 • lön och utbetalningsdag
 • arbetsavtalets längd
 • arbetsavtalets uppsägningstid
 • semester.

Intervju med vårdaren

För att vårdaren ska godkännas måste man innan anställningen börjar boka en tid för en intervju med vårdaren. Du kan boka intervjutiden per e-post med Jenni Tirronen, chef för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken: jenni.tirronen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)eller per telefon 09 310 73014.

Vårdaren ska ta med sig följande till intervjun:

 • identitetsbevis
 • kopia av arbetsavtalet
 • FPA:s blankett WH2(Länk leder till extern tjänst) (öppnas i nytt fönster)”Utredning Stöd för privat vård av barn Dagvårdsproducent”. Blanketten ska vara ifylld. Om vårdaren anställs tillsammans med en annan familj, ska båda familjerna fylla i blanketten.

Att ansöka om stödet

Efter intervjun skickar vi WH2-blanketten och en kopia av arbetsavtalet till FPA för familjens räkning. Efter intervjun ska familjen fylla i och lämna in en ansökan om privatvårdsstöd till FPA med blanketten WH1 ”Ansökan Stöd för hemvård av barn Stöd för privat vård av barn”. Blanketten finns tillgänglig på FPA:s webbplats(Länk leder till extern tjänst).

Besluten om privatvårdsstöd fattas av FPA. FPA skickar beslutet för kännedom till familjen och vårdaren.

Familjen är skyldig att ge vårdaren en introduktion och handledning. Som arbetsgivare har familjen också skyldighet att begära att vårdaren visar upp ett straffregisterutdrag (lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn, 504/2002). Vårdaren kan beställa straffregisterutdraget vid Rättsregistercentralen via e-post på adressen oikeusrekisterikeskus@om.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) (öppnas i nytt fönster).

Dessutom ska familjen betala arbetsgivarkostnaderna för små arbetsgivare. Mer information om detta finns på webbplatserna palkka.fi(Länk leder till extern tjänst)