Undervisning på två språk

Undervisning på två språk ordnas enbart i finskspråkiga skolor. Elever kan börja i undervisning på två språk i årskurs 1 eller 7. Helsingfors stad erbjuder tvåspråkig grundläggande utbildning på svenska, engelska, spanska, kinesiska, nordsamiska, ryska och estniska.

Vad är undervisning på två språk?

Helsingfors stad erbjuder grundläggande utbildning på två språk på svenska, engelska, spanska, kinesiska, nordsamiska, ryska och estniska. Undervisningsspråken i tvåspråkig undervisning är finska och något av dessa språk. 25–50 % av undervisningen är på målspråket och resten på finska. Varje skola fastställer själv i sin läroplan i vilken utsträckning undervisningen ges på det andra språket.

Undervisning på två språk utvecklar elevens förmåga att förstå målspråket, läs- och skrivfärdigheterna samt de muntliga språkliga färdigheterna. Den utvecklar också det allmänna intresset och beredskapen för språkstudier. Precis som grundläggande utbildning i allmänhet utvecklar grundläggande utbildning på två språk elevens färdigheter i alla läroämnen i enlighet med åldern.

Hur får man en plats i undervisning på två språk?

Ansökningstiden är i januari

Ansökningstiden till undervisning på två språk i årskurs 1 är öppen 8.–28.1.2024, då även andra barn som ska börja i årskurs 1 anmäler sig till den grundläggande utbildningen.

Du anmäler ditt barn till skolan elektroniskt i e-tjänsten Asti. Du kan också anmäla barnet genom att onsdagen den 24.1.2024 kl. 8–10 besöka den skola barnet i första hand söker till.

Den elektroniska ansökningsformuläret publiceras på denna sidan när anmälan öppnar i januari.

Lämplighetstest ordnas 1.2.2024. I undantagsfall är det möjligt att skriva om testet 8.2.2024.

Skolorna kan ordna informationstillfällen 13.11.2023–15.1.2024. Mer information finns på skolornas egna webbsidor.

Beslutet om elevantagning skickas hem till familjen per post 8.3.2024 

Ansökningsanvisningar

Barnet måste avlägga inträdesprovet med godkänt resultat för att få en plats. Man ansöker till årskurs 1 i tvåspråkig undervisning genom att anmäla sig till inträdesprovet med det elektroniska ansökningsformuläret eller med pappersblankett under ansökningstiden. 

En länk till ansökningsformuläret kommer att finnas på den här sidan när ansökningstiden 2024 börjar.

Om du inte har finländska nätbankskoder eller av någon annan orsak inte kan ansöka elektroniskt, fyll i anmälningsformuläret i PDF-format (som läggs upp på den här sidan närmare ansökningstiden), skriv ut det och lämna in det inom ansökningstiden till den skola som är ditt första val.

Om barnet ansöker till tvåspråkig, engelskspråkig eller intensifierad undervisning, behöver vårdnadshavaren inte göra någonting i Asti-systemet.

Observera att du med samma formulär även kan ansöka till intensifierad undervisning i musik och undervisning på engelska. Ett barn kan ansöka till sammanlagt fem olika skol- och intensifieringsalternativ. Alternativen anges på blanketten i prioritetsordning. I antagningen av elever behandlas den sökandes alternativ i den ordning som vårdnadshavaren angett, och om barnet antas till sitt första alternativ erbjuds inte platser i de övriga alternativen. Valen är bindande efter anmälningstiden, och om barnet antas till undervisningen förbinder sig vårdnadshavaren till att ta emot en plats i den undervisning som erbjuds.

 

Förutsättningar för ansökan till tvåspråkig grundläggande utbildning i årskurs 1

 • Sökande till klass med undervisning på finska och engelska: färdigheter för studier i tvåspråkig undervisning (inträdesprovet mäter den sökandes allmänna språkliga färdigheter och avläggs på det språk den sökande väljer, antingen finska eller engelska)
 • Övriga språkkombinationer: färdigheter som motsvarar elevens ålder i båda undervisningsspråken
 • Ett barn som ansöker till årskurs 1 behöver inte kunna läsa eller skriva.

Inträdesprov

Inträdesproven ordnas i början av februari, när ansökningstiden löpt ut. Provdatumen för 2024 meddelas i slutet av 2023.

Skolan kallar de barn som är behöriga att söka till inträdesprovet per post eller e-post.

Ett barn som ansöker till årskurs 1 behöver inte kunna läsa eller skriva när han eller hon deltar i inträdesprovet. I inträdesprovet utvärderas barnets språkkunskaper, och barnet behöver inte förbereda sig för det.

Om barnet går i årskurs 6 i en skola i Helsingfors

Anmälnings- och ansökningstiden till undervisning på två språk i årskurs sju är 20.11–3.12.2023.

Du anmäler ditt barn till undervisningen elektroniskt i Wilma.

Lämplighetstest ordnas 22.1.2024. I undantagsfall är det möjligt att ta om testet 3.1.2024.

Skolorna kan ordna informationstillfällen 1–18.11.2023. Mer information finns på skolornas egna webbsidor.

Beslutet om elevantagning skickas hem till familjen per post 22.3.2024.

Om du är från en annan ort: ansök med pappersblankett

Om du är en sökande från en annan ort och ditt barn inte är inskriven i någon skola i Helsingfors, kan du ansöka till tvåspråkig undervisning i årskurs 7 med en pappersblankett.

Du kan ansöka till fem olika skolor eller undervisningsformer. Du kan alltså även ansöka till engelskspråkig undervisning och olika alternativ för intensifierad undervisning med samma ansökningsformulär.

PDF-formulär: Ansökan till engelskspråkig undervisning: Formuläret läggs upp på den här sidan när ansökningstiden börjar.

Anmäl ditt barn till undervisning på två språk på finska–svenska i januari, i samband med att den allmänna anmälan till skolan är öppen. Läs mer om anmälan till skolan.

Det ordnas inget språkprov till undervisning på finska och svenska. Om det finns fler anmälda elever än platser väljs eleverna ut genom lottning.

Om en elev flyttar till Helsingfors under den grundläggande utbildningen och tidigare har studerat i tvåspråkig undervisning på finska och engelska någon annanstans i Finland, kan eleven ansöka till tvåspråkig undervisning på finska och engelska om kriterierna för ansökan uppfylls.

 • Eleven bor i Helsingfors (Man kan skicka in en ansökan innan man flyttar till Helsingfors, men för att få en skolplats krävs att elevens adress är i Helsingfors enligt befolkningsdatasystemet.)
 • Eleven måste ha ett verkligt behov av en skolplats. Eleven får alltså inte ännu ha en skolplats i Helsingfors.
 • Eleven har studerat i omfattande tvåspråkig undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning någon annanstans i Finland. Obs! Vi ber alla sökande om intyg över tidigare studier i tvåspråkig grundläggande utbildning. Vid behov kontrollerar vi uppgifterna med elevens tidigare skola. Det räcker inte med att eleven har studerat målspråket som ett läroämne.
 • Eleven har enligt inträdesprovet tillräckliga färdigheter för att delta i omfattande tvåspråkig undervisning på finska och engelska.

Så här ansöker du till tvåspråkig undervisning på finska och engelska mitt under året

 1. Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret

  Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret nedan. Bifoga ett färskt intyg eller studieprestationsutdrag över studier i tvåspråkig grundläggande utbildning till ansökan. 

  Vi ber alla sökande om intyg över tidigare studier i tvåspråkig grundläggande utbildning. Vid behov kontrollerar vi uppgifterna med elevens tidigare skola. Det räcker inte med att eleven har studerat målspråket som ett läroämne.

  Elektroniskt ansökningsformulär: kontinuerlig ansökan till undervisning på två språk (på engelska)(Länk leder till extern tjänst)

  Om du inte kan fylla i det elektroniska formuläret kan du fylla i och underteckna pdf-blanketten nedan och lämna in det till sektorn för fostran och utbildning.

  Pdf-blankett: kontinuerlig ansökan till undervisning på två språk (på finska)

 2. Vänta på att bli kontaktad och få en inbjudan till språkprovet

  Utbildningskoordinatorn kontaktar dig inom två veckor efter att du fyllt i ansökningsformuläret. Under skolloven, exempelvis i juni och juli, kan det ta längre tid innan du blir kontaktad. Utbildningskoordinatorn ger anvisningar för deltagandet i språkprovet. Om ovan nämnda kriterier uppfylls får du en kallelse från skolan till ett språkprov där språkkunskaperna testas. 

 3. Ta barnet till språkprovet

  Skolan kontaktar dig för att avtala om en dag och en plats för provet. Observera att skolorna inte testar elever under sommarlovet i juni och juli.

 4. Vänta på resultatet av språkprovet och antagningsbeslutet

  Läroanstalterna fattar beslut utifrån resultatet av språkprovet så snart som möjligt efter provet. Om du får ett positivt beslut tar skolan kontakt för att berätta när skolan börjar. Skolplatsen ska tas emot genast. Vi önskar dig lycka och framgång på lärstigen!

Vilka skolor erbjuder tvåspråkig undervisning?

Årskurs 1–6

Årskurs 7–9

Årskurs 1 från och med läsåret 2024–2025

Årskurs 1–9

Årskurs 1–5

 • Pasilan peruskoulu. Den tvåspråkiga undervisningen inleddes år 2018. Läsåret 2023–2024 erbjuds den i årskurs 1–6.

Årskurs 1–9

Årskurs 1–9