Förlängd läroplikt

Barnet har rätt till förlängd läroplikt om det inte är möjligt för hen att nå de fastställda målen för den grundläggande utbildningen på nio år, på grund av grav funktionsnedsättning eller svår sjukdom.

Vid förlängd läroplikt fattas det även ett beslut om särskilt stöd för barnet. De båda besluten fattas av chefen för småbarnspedagogiken.

Beslutet om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten börjar, alltså innan barnet fyller sex år. Vårdnadshavaren bestämmer om barnet ska delta i förskoleundervisningen redan som femåring, det vill säga innan läroplikten börjar (vårdnadshavarens ansökan).

Förskoleundervisning kan pågå i 1–2 år och den ordnas på daghemmet. Barnet övergår till skolan när han eller hon börjar i första klass. Vid behov kan inledningen av barnets skolgång skjutas upp med ett år

Mer information får du från barnets daghem och av den ambulerande specialläraren inom småbarnspedagogiken i området.