Småbarnspedagogik inom familjedagvården

Familjedagvård är en form av småbarnspedagogik. Familjedagvård passar i synnerhet för småbarn och barn i lekåldern.

I familjedagvården får barnet möjlighet till personlig utveckling i en liten grupp i en hemlik miljö. Inom familjedagvården lär sig barnet vardagsfärdigheter genom lek på ett mångsidigt sätt under den egna vårdarens handledning. Småbarnspedagogiken genomförs i enlighet med Helsingfors stads plan för småbarnspedagogik, enhetens verksamhetsplan och gruppens pedagogiska plan. Familjevårdarens chef är en daghemsföreståndare eller familjedagvårdsledare.

Inlärningsmiljön innefattar hela staden, så barnen har en möjlighet att lära känna sin hemstad Helsingfors och dess tjänster. De dagliga rutinerna kan omformas flexibelt enligt barnens idéer och vårdarens specialkompetens.

Familjedagvård i vårdarens hem

Familjedagvårdare som tar hand om barn i sitt eget hem är anställd hos Helsingfors stad.
Gruppen får bestå av högst fyra barn. Dessutom kan man även placera ett förskolebarn eller en skolelev i gruppen på eftermiddagarna.

Vårdaren och vårdnadshavarna kommer överens om vårdtiden separat för varje barn beroende på vårdnadshavarens arbetstider, studier eller andra behov. Familjedagvårdaren arbetar i regel 8-9 timmar per dag och i genomsnitt 40 timmar i veckan.

När vårdaren inte arbetar ordnas reservvård för barnet på ett daghem, ett gruppfamiljedaghem eller i en annan familjevårdares grupp.

Gruppfamiljedagvård

Inom gruppfamiljedagvården arbetar två familjedagvårdare i stadens lokaler. Gruppen får bestå av högst åtta barn. Dessutom kan man även placera två förskolebarn eller skolelever i gruppen på eftermiddagarna.

Gruppfamiljedaghemmen har öppet i 9 timmar mellan klockan 7.00 och 17.00. Mer information om öppettider får du från verksamhetsställets uppgifter, småbarnspedagogikens servicehandledning eller chefen för familjedagvården.

Trefamiljsdagvård

Inom trefamiljsdagvården arbetar en familjedagvårdare hemma hos familjerna. Verksamheten sker i regel veckovis hemma hos de olika familjerna, vilket innebär att vårdformen kräver flexibilitet och bra samarbete. Familjerna turas om att laga mat och får ersättning för det. Trefamiljsdagvårdens grupp består av fyra barn under skolåldern. Dessutom kan man även placera ett förskolebarn eller en skolelev i gruppen på eftermiddagarna. Gruppen bildas av barn från 1-4 familjer.

Barn i trefamiljsdagvård är försäkrade under vårddagen. Stadens försäkring täcker inte skador på föremål.

Mer information om trefamiljsdagvård och vårdplatser får du från småbarnspedagogikens servicehandledning eller chefen för familjedagvården.

Fyll i blankett

Du kan ansöka om plats i trefamiljsdagsvård med pappersblankett

För ansökan till familjedagvård och daghem används samma ansökan om småbarnspedagogik i e-tjänsten Asti

Uträtta ärenden på webben

Fyll i ansökan i e-tjänsten Asti

Kräver identifiering.