Stöd för lärande

Varje elev får det stöd som hen behöver för att kunna studera och lära sig. Det finns många olika slags former av stöd. Vi strävar efter att så många elever som möjligt ska få det stöd som de behöver i sin närskola.

På den här sidan

Stödåtgärder för lärande och skolgång kan exempelvis vara  

  • mångsidiga och varierande uppgifter 
  • stödundervisning 
  • studier i flexibla undervisningsgrupper 
  • specialundervisning 
  • olika slags hjälpmedel och skolgångshandledare. 

Olika slags stödformer kan också användas samtidigt som komplement till varandra. Vi bedömer barns och ungas lärande, skolgång och stödåtgärder som behövs individuellt, i samarbete med elevens vårdnadshavare. Stödformerna väljs alltid ut baserat på behoven.

Vad är trestegsstödet?

Stödåtgärderna för lärande delas in i allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Detta kallas för trestegsstödet.

Det allmänna stödet innebär främjande av alla elevers lärande och välbefinnande. Det är avsett för alla elever som behöver stöd då och då. Eleven får allmänt stöd direkt när behovet av stöd visar sig.   

En vanlig form av allmänt stöd är stödundervisning. Den är avsedd för elever som tillfälligt hamnat efter i sina studier eller som av andra orsaker behöver kortvarigt stöd för sitt lärande. Alla elever i skolan har rätt att få stödundervisning vid behov. 

Intensifierat stöd ges till elever som behöver regelbundet stöd för sitt lärande eller skolgång, eller som behöver flera stödformer samtidigt. Det intensifierade stödet baserar sig på en pedagogisk bedömning. Skolan utarbetar en plan för lärande för de elever som får intensifierat stöd.

Elever kan få särskilt stöd om behovet av stöd är märkbart och långvarigt eller om det finns ett behov av att individualisera målen i vissa läroämnen. Särskilt stöd kräver en multiprofessionell bedömning, som omfattar en pedagogisk utredning och vid behov även expertutlåtanden. Skolan ordnar ett diskussionsmöte för eleven och vårdnadshavarna innan man fattar beslut om särskilt stöd. 
 
Behovet av särskilt stöd bedöms regelbundet. Beslutet om särskilt stöd är tidsbegränsat och kontrolleras inför årskurs ett, i slutet av årskurs två och under årskurs sex, innan eleven börjar i årskurs sju. Därutöver ska behovet av särskilt stöd alltid bedömas när elevens behov av stöd ändras.  

För eleven upprättas en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP), där man beskriver de stödåtgärder som underlättar elevens lärande och skolgång. Särskilt stöd ordnas i den egna närskolan i samband med allmän undervisning eller i en specialklass i den egna närskolan eller i en annan skola, till exempel i en specialskola. 

Stöd i den egna närskolan eller i en specialklass?

Hos oss i Helsingfors stad får så många elever som möjligt det stöd som de behöver i sin närskola. Denna princip kallas inkluderande skola. Undervisningen planeras så att den passar alla och så att varje elev får det stöd hen behöver.  

Om elevens närskola inte kan erbjuda specialundervisning som passar hens behov av särskilt stöd, kan hen studera i en specialklass i en annan skola. Se mer information nedan. 

I specialklasser studerar man i grupper på 6–10 elever. Läraren är en specialklasslärare och vanligtvis finns det även en eller flera skolgångshandledare i klassen. I specialklassen kan eleverna studera på samma årskurs eller så kan klassen bestå av elever från flera årskurser. 

Vi ordnar specialklassundervisning på olika håll i Helsingfors.  

Specialklasserna har placerats runtom i staden så att specialklasstödet kan erbjudas nära elevens hem. På så sätt kan så många elever som möjligt studera i sin närskola eller i en skola nära hemmet.

Om närskolan inte erbjuder den typ av specialklass som eleven behöver, ordnar vi undervisning för eleven i en annan skola, till exempel i en specialskola.

Var kan jag få mer information om stöd för lärande?

Om du har frågor om ditt barns inlärning eller skolgång ber vi dig i första hand kontakta ditt barns lärare eller skolans rektor.  

Vid behov kan du också vända dig till den pedagoiskt sakkunniga eller specialplaneraren i ditt område, se kontaktuppgifter nedan. 

Svenskspråkiga skolor

Pedagogisk sakkunnig
Agneta Eklund, tfn 09 310 84031

Finskspråkiga skolor

Specialplanerare enligt stordistrikt

Du kan kontrollera till vilket stordistrikt ditt barn hör på sidan med de finska grundskolornas områdesvis.

Södra stordistriktet (område 1) och Mellersta stordistriktet (område 3):
Ville Palkeinen, tfn 09 310 71926

Sydöstra stordistriktet (område 6) och Nordsjö (område 7):
Tiina Kaasinen, tfn 09 310 71827

Nordöstra stordisktriktet (område 5):
Anni Nurmilahti, tfn 09 310 80197

Norra stordistriktet (område 4) och Västra stordistriktet (område 2):
Anne Mehtonen, tfn 09 310 71853

Östra stordistriktet inklusive Östersundoms stordistrikt (område 7):
Anna-Maria Hotari, tfn 09 310 83038

E-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Den pedagogiskt sakkunniga och specialplanerarna ansvarar för planeringen och utvecklingen av stöd för lärande och skolgång i sitt område tillsammans med skolornas undervisningspersonal. 

Den pedagogiskt sakkunniga och specialplanerarrna deltar i den gemensamma diskussionen om stöd för lärande samt är med vid planeringen av stödåtgärder för eleverna tillsammans med skolornas personal, vårdnadshavarna och nätverken. Hen bereder även en del av besluten om särskilt stöd. 

 

 

Hjälpmedel och skolgångshandledare

Varje elev ska ha möjlighet att studera och lära sig. Eleven har rätt till att avgiftsfritt få sådana hjälpmedel samt tolknings- och skolgångshandledaretjänster som hen behöver för att delta i undervisningen. Tillsammans med vårdnadshavarna bedömer vi vad elevens behov av tjänster och hjälpmedel är, samt hur de ska användas.

Ditt barns lärare eller skolans rektor kan ge dig mer information om hur du ansöker om stödtjänster eller hjälpmedel.

Sjukhusundervisning 

Om en grundskoleelev är patient på ett sjukhus har hen rätt till sjukhusundervisning. Sjukhusundervisning på svenska ordnas av Zacharias Topeliusskolan. Sjukhusundervisning på finska ordnas av Sophie Mannerheimin koulu. 

Sjukhusets vårdpersonal, vårdnadshavarna och sjukhusskolans personal beslutar tillsammans om när undervisningen kan börja.