Oppimisen tuki

Jokaiselle oppilaalle järjestetään hänen tarvitsemansa tuki, jotta hän voi opiskella ja oppia. Jokaisen oppilaan tarpeet ovat yksilöllisiä, joten tuen muotojakin on erilaisia. Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussaan.

Tällä sivulla

Tukitoimia oppimiseen ja koulunkäyntiin voivat olla esimerkiksi 

  • monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät
  • tukiopetus
  • opiskelu joustavissa opetusryhmissä
  • erityisopetus
  • erilaiset apuvälineet ja avustajat.

Erilaisia tukimuotoja voidaan käyttää myös samanaikaisesti ja toisiaan täydentävinä. Arvioimme lapsen ja nuoren oppimista, koulunkäyntiä ja tarvittavia tukitoimia yksilöllisesti, yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. Tukimuodot valikoituvat aina tarpeiden pohjalta.

Mitä tarkoittaa kolmiportainen tuki?

Oppimisen tukitoimet jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tätä kutsutaan kolmiportaiseksi tueksi.

Yleinen tuki on kaikkien oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä. Se on tarkoitettu kaikille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea silloin tällöin. Oppilas saa yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Yksi tyypillinen yleisen tuen muoto on tukiopetus. Se on tarkoitettu oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissa tai muutoin tarvitsee oppimisessa lyhytaikaista tukea. Kaikilla koulun oppilailla on oikeus saada tarvittaessa tukiopetusta. 

Tehostettua tukea saa oppilas, joka tarvitsee oppimisessa tai koulunkäynnissä säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon. Tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Oppilas voi saada erityistä tukea, kun tuen tarve on huomattava ja pitkäaikainen tai kun on tarve yksilöllistää opiskelua joissakin oppiaineissa. Erityinen tuki edellyttää moniammatillista arviointia, johon kuuluu pedagoginen selvitys ja tarvittaessa asiantuntijalausunnot. Koulu järjestää oppilaalle ja huoltajalle kuulemistilaisuuden ennen erityisen tuen päätöksentekoa.

Erityisen tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja se tarkistetaan toisen vuosiluokan lopussa ja kuudennen luokan aikana, ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä. Tämän lisäksi erityisen tuen tarvetta on arvioitava aina, kun oppilaan tuen tarve muuttuu. 

Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa kuvataan oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä auttavat tukitoimet. Erityinen tuki järjestetään omassa lähikoulussa muun opetuksen yhteydessä, erityisluokassa tai erityiskoulussa. 

Tuki omassa lähikoulussa vai erityisluokalla?

Meillä Helsingissä mahdollisimman moni oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussaan. Tätä periaatetta kutsutaan inklusiiviseksi kouluksi. Opetus suunnitellaan lähtökohtaisesti kaikille sopivaksi ja tarvittava tuki tuodaan oppilaan luo.

Jos oppilaan lähikoulussa ei ole tarjolla hänelle soveltuvaa erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta, hän voi opiskella erityisluokalla. Katso lisätietoa erityisluokista alta.

Erityisluokilla opiskellaan 6-10 oppilaan ryhmässä. Opettajana on erityisluokanopettaja, ja yleensä luokassa on myös yksi tai useampi koulunkäyntiavustaja. Erityisluokassa oppilaat voivat opiskella samalla vuosiluokalla tai luokka voi muodostua useamman vuosiluokan oppilaasta.

Järjestämme erityisluokkaopetusta eri puolilla Helsinkiä. Erityisluokkia on sijoitettu niihin kouluihin, joiden alueella erityistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Näin mahdollisimman moni oppilas voi opiskella omassa lähikoulussaan. 

Jos lähikoulussa ei ole tarjolla oppilaalle sopivaa luokkamuotoista erityisopetusta, järjestämme oppilaan opetuksen jossain toisessa koulussa. Sopiva koulupaikka harkitaan oppilaskohtaisesti yhteistyössä huoltajan ja monialaisen verkoston kanssa.

Mistä voin kysyä lisätietoja oppimisen tuen palveluista?

Jos sinulla on kysyttävää oman lapsesi oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä asioista, ota ensisijaisesti yhteyttä lapsesi opettajaan tai koulun rehtoriin. 

Tarvittaessa voit myös kääntyä oman alueesi erityissuunnittelijan puoleen, katso yhteystiedot alta.

Suomenkieliset koulut

Voit tarkistaa, mihin alueeseen lapsenne koulu kuuluu: Suomenkielisten peruskoulujen aluejako

Alueelliset erityissuunnittelijat

Eteläinen suurpiiri (Alue 1) ja Keskinen suurpiiri (Alue 3):
Anni Helotie, puh. 09 310 71926

Kaakkoinen suurpiiri (Alue 6) ja Vuosaari (Alue 7):
Tiina Kaasinen, puh. 09 310 71827

Koillinen suurpiiri (Alue 5):
Anni Nurmilahti, puh. 09 310 80197

Pohjoinen suurpiiri (Alue 4) ja Läntinen suurpiiri (Alue 2):
Anne Mehtonen, puh. 09 310 71853

Itäinen suurpiiri: Manner-Itä (Alue 7):
Anna-Maria Hotari, puh. 09 310 83038

Ruotsinkieliset koulut

Pedagoginen asiantuntija 
Agneta Eklund, puh. 09 310 84031

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hel.fi.

Erityissuunnittelijat ja pedagoginen asiantuntija vastaavat oman alueensa oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelusta ja kehittämisestä yhdessä koulujen opetushenkilöstön kanssa. Erityissuunnittelija/pedagoginen asiantuntija osallistuu yhteiseen keskusteluun oppimisen tuen asioissa sekä on mukana oppilaan tukitoimien suunnittelussa koulujen henkilöstön, huoltajien ja verkostojen kanssa. Hän myös valmistelee erityisen tuen päätöksiä. 

Apuvälineet ja avustajapalvelut

Kaikilla oppilailla tulee olla mahdollisuus opiskella ja oppia. Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellaiset apuvälineet ja tulkitsemis- ja avustajapalvelut, joita hän tarvitsee osallistuakseen opetukseen. Arvioimme yhdessä huoltajien kanssa palvelujen ja apuvälineiden tarvetta ja käyttöä.

Saat lisätietoja tukipalvelun tai apuvälineen hakemisesta lapsesi opettajalta tai koulun rehtorilta. 

Sairaalaopetus

Peruskoulun oppilaalla on oikeus saada opetusta sairaalakoulussa silloin, kun hän on potilaana sairaalassa. Helsingissä suomenkielistä sairaalaopetusta järjestää Sophie Mannerheimin koulu ja ruotsinkielistä Zacharias Topeliusskolan.

Opetuksen aloittamisesta päätetään yhteistyössä sairaalan hoitohenkilökunnan, huoltajan ja sairaalakoulun henkilöstön kanssa.