Ympäristölupa ja ilmoitukset

Toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, tarvitaan lupa.

Tällä sivulla

Toiminnan laajuudesta ja sen vaikutuksista riippuu, tarvitsetko toiminnalle ympäristöluvan vai riittääkö ilmoitus tai toiminnan rekisteröinti. Ennen hakemuksen lähettämistä ole yhteydessä Helsingin ympäristöpalveluihin ja selvitä, minkälaisia lupia toimintasi tarvitsee.

Ympäristölupa

Tarvitset toiminnalle ympäristöluvan, jos toiminta voi aiheuttaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi ammattimainen jätteenkäsittely ja monet elintarviketeollisuuslaitokset. Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot on lueteltu ympäristönsuojelulaissa (527/2014).

Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä muun muassa toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvanvaraisen toiminnan saa pääsääntöisesti aloittaa vasta, kun lupa on lainvoimainen.

Helsingissä ympäristöluvat myöntää toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen Etelä-Suomen aluehallintovirasto tai Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Ympäristöpalvelut valmistelee lupa-asian ympäristö- ja lupajaoston käsittelyyn.

Perimme hakemuksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Asioi verkossa

Hae ympäristölupaa Helsingin ympäristöpalveluilta

Vaatii tunnistautumisen.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely

Tietyt toiminnot, jotka aiheuttavat vähäisiä ympäristövaikutuksia, eivät vaadi ympäristölupaa, vaan sinun tulee tehdä tällaisesta toiminnasta ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus. Ilmoitusta edellyttävät toiminnot on lueteltu ympäristönsuojelulaissa (527/2014).

Ilmoitus tulee tehdä 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Päätöksessä voimme antaa toimintaa koskevia määräyksiä.

Lähetä ilmoitus Helsingin ympäristöpalveluille Lupapiste-palvelun kautta.

Perimme ilmoituksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Asioi verkossa

Tee ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus

Vaatii tunnistautumisen.

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Polttonesteiden jakeluasemat, asfalttiasemat, pienet polttolaitokset, kemialliset pesulat, tietyt orgaanisia liuottimia käyttävät laitokset ja betoniasemat on vapautettu ympäristölupamenettelystä, jos ne täyttävät kyseiselle toiminnalle asetuksissa määritetyt vaatimukset. Ympäristöluvan hakemisen sijaan sinun tulee tehdä ilmoitus toiminnan rekisteröimiseksi. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 90 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Voit aloittaa toiminnan, kun olet saanut tiedon, että toiminta on rekisteröity.

Lähetä rekisteröinti-ilmoitus Helsingin ympäristöpalveluille Lupapiste-palvelun kautta.

Perimme ilmoituksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Asioi verkossa

Tee ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Vaatii tunnistautumisen.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräämisestä

Jätteen ammattimaisesta keräämisestä on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. Selvitä ennen ilmoituksen lähettämistä Helsingin ympäristöpalveluilta, edellyttääkö toiminta ympäristölupaa.

Lähetä ilmoitus ympäristöpalveluihin Lupapiste-palvelun kautta.

Perimme ilmoituksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Asioi verkossa

Ilmoita jätteen ammattimaisesta keräämisestä

Vaatii tunnistautumisen.

Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma

Huvivenesataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollosta. Jätehuoltosuunnitelma on päivitettävä viiden vuoden välein tai sataman toiminnan muuttuessa merkittävästi.

Lähetä jätehuoltosuunnitelma hyväksyttäväksi Helsingin ympäristöpalveluille Lupapiste-palvelun kautta.

Perimme ilmoituksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Asioi verkossa

Lähetä huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma hyväksyttäväksi

Vaatii tunnistautumisen.

Lupa maastossa tai vesialueella järjestettävien harjoitusten ja kilpailujen toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen

Tarvitset luvan maastossa tai vesialueella järjestettävien harjoitusten ja kilpailujen toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen. Hae lupaa Helsingin ympäristöpalveluilta Lupapiste-palvelun kautta.

Perimme hakemuksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Asioi verkossa

Hae lupaa harjoitusten tai kilpailujen järjestämiseen

Vaatii tunnistautumisen.

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Toiminnasta, jonka tarkoituksena on kokeilla esimerkiksi ympäristölupaa edellyttävässä toiminnassa uutta raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä, tulee tehdä ilmoitus Helsingin ympäristöpalveluille.

Lähetä ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Lupapiste-palvelun kautta.

Perimme ilmoituksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Asioi verkossa

Tee ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Vaatii tunnistautumisen.

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Tee ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta, jos esimerkiksi onnettomuuden, tuotantohäiriön tai rakennelman tai laitteen purkamisen takia syntyy päästöjä tai jätettä, josta voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Sinun tulee tehdä ilmoitus myös silloin, jos jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tarvitaan tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa.

Lähetä ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta Helsingin ympäristöpalveluille Lupapiste-palvelun kautta.

Perimme ilmoituksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Asioi verkossa

Tee ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Vaatii tunnistautumisen.

Ilmoitus karjanlannan aumaamisesta

Karjanlannan aumaamisesta tulee ilmoittaa Helsingin ympäristöpalveluille vähintään 14 vuorokautta etukäteen. Auman sijoituspaikan, koon, rakenteen ja aumauksen keston tulee täyttää niin sanotun nitraattiasetuksen vaatimukset. Aumaus ei voi korvata lantalaa pysyvänä ratkaisuna.

Ilmoita aumaamisesta Lupapiste-palvelun kautta.

Perimme ilmoituksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Linkit

Asioi verkossa

Ilmoita karjanlannan aumaamisesta

Vaatii tunnistautumisen.

Ilmoitus lannan levittämiskiellosta poikkeamisesta

Lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

Ilmoita poikkeamisesta Lupapiste-palvelun kautta.

Perimme ilmoituksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Asioi verkossa

Ilmoita lannan levittämisestä poikkeustilanteessa

Vaatii tunnistautumisen.

Lupa maa-aineisten ottamiseen

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Kotitarveotostakin tulee tehdä ilmoitus, jos aiot ottaa maa-aineksia yli 500 kuutiota.

Lähetä ilmoitus maa-ainesten ottamisesta Helsingin ympäristöpalveluille Lupapiste-palvelun kautta.

Perimme hakemuksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Asioi verkossa

Hae lupaa tai tee ilmoitus maa-ainesten ottamisesta

Vaatii tunnistautumisen.

Käsittelyajat, maksut ja yhteystiedot

Lainvoimaisen ympäristöluvan ja ilmoituspäätöksen saaminen kestää vähintään kolme kuukautta ja keskimäärin tätä pitempään, koska

  • lupahakemuksesta on julkisesta kuulutettava 30 päivää
  • päätösesityksen valmistelu ja käsittely ympäristö- ja lupajaostossa kestävät vähintään 30 päivää
  • valitusaika päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle on 30 päivää.

Muiden hakemusten, ilmoitusten ja suunnitelmien käsittelyaikaan vaikuttavat asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavat täydennykset sekä ympäristövalvonnan työtilanne.

Perimme ympäristölupahakemuksen, ilmoitusten ja suunnitelmien käsittelystä maksun, joka koostuu laitoksen tai toiminnan laajuuteen perustuvasta kiinteästä perusmaksusta ja menettelyn laajuuteen perustuvasta käsittelymaksusta.

Ympäristösuojeluviranomaisen taksa (pdf, ei saavutettava)

Jos sinulla on kysyttävää ympäristöluvasta tai toimintaasi liittyvistä ympäristöilmoituksista, voit olla yhteydessä Helsingin ympäristöpalveluiden ympäristövalvontaan: kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Saat yhteyden ympäristötarkastajiin puhelimitse soittamalla