Rakennusvalvonnan ohjeet ja lomakkeet

Tällä sivulla

Ohjeet ja lomakkeet

Aidat ja tonttien rajaaminen (pdf).

Aloittamisoikeus (pdf).

Alueelliset suunnitteluohjeet.

Asuinkerrostalonsuunnittelun lähtökohdat (pdf).

Asunnossa tapahtuva majoitustoiminta (pdf).

Energiatehokkuus korjaamisessa (pdf).

Ennakkoneuvottelu (pdf).

Ennakkoneuvottelu: Rakennuslupaan liitettävät selvitykset ja asiakirjat (pdf).

Erityissuunnitelmat (pdf).

Esittelymateriaali (pdf).

Esteettömyys asuntosuunnittelussa, esteetön rakennus, kuvaliite (pdf).

Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelylaitteiden toimenpidelupa (pdf).

Hulevesien hallinta tonteilla (pdf).

lkkuna- ja ovimuutokset (pdf).

Ikkunakorjaus- ja ikkunamuutoshankkeen menettelytapaohje (pdf).

Ikkunoiden ja ovien korjaus- ja muutoshankkeiden ohjeistus (pdf).

Julkisivujen ja pihojen valaistus (pdf).

Julkisivumaalaukset (pdf).

Julkisivuväritykset ja -värimuutokset, menettelytapaohje (pdf).

Jälleenrakennuskauden (1940-­1960) pientalojen korjaustapaohjeet.

Jätejärjestelyt pihoilla ja jätesuojien rakentaminen (pdf).

Kaivumaiden ja kiviaineksen käsittelyohje (pdf, 3,6 Mt).

Kaupunkikuvallinen lausunto (pdf).

Kesämajat ja siirtolapuutarhat.

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje (pdf, 1,7 Mt).

Kosteudenhallinta (pdf).

Linjasaneerauksen rakennuslupamenettely (pdf).

Maalämpö.

Maan- ja vedenalaisten rakenteiden toteutumatietojen toimitus (pdf).

Mainoslaitteet rakennuksissa ja tonteilla (pdf).

Maisematyöt (pdf).

Märkätilamuutosten rakennuslupa (pdf).

Naapurin kuuleminen ja suostumus, lomake ja ohje (pdf).

Osoite- ja rekisteritietojen ylläpidon ohje suunnittelijoille (pdf)

Parveke- ja terassilasitus (pdf).

Pientalosuunnittelun huomiokohdat, kuvaohje (pdf).

Pientalotyömaan aloituskokous ja valvonta (pdf).

Pihasuunnitelma ja pihan muutostöiden luvanvaraisuus (pdf).

Pohjavesialue (pdf).

Poikkeaminen (pdf).

Puiden kaataminen tonteilta (pdf).

Rakennuspiirustusten mittakaavat ja tiedostomuodot. 

Rakennusrasite (pdf).

Rakennusten purkaminen (pdf).

Ravintola- ja kahvila-alus Helsinkiin (pdf).

Ravintolan tai kahvilan perustaminen (pdf).

Salassa pidettävät tiedot hakemus- ja muissa lupa-asiakirjoissa (pdf).

Savunpoisto rakennuksista (pdf).

Siirtolapuutarhoissa rakentaminen (pdf).

Tekniset laitteet ja järjestelmät julkisivuilla ja vesikatolla (pdf).

Toimenpidelupa (pdf).

Tupakointitilan rakennuslupa (pdf).

Työmaavesiohje (pdf, 1,7 Mt).

Työmaavesien käsittely ja johtaminen – urakoitsijan muistilista (pdf).

Työmaiden edellyttämät luvat, ilmoitukset ja sopimukset, taulukko (pdf).

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet (pdf).

Ulkotarjoilualueet eli terassit (pdf).

Ullakkorakentamista koskevat ohjeet.

Vajat ja muut rakennelmat (pdf).

Viherkertoimen laskentatyökalu (Excel-taulukko).

Viherkerroinmenetelmä: Usein kysytyt kysymykset (pdf). 

Voimajohtoalueilla toimiminen (pdf).

Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet (pdf).

Z-lausunto vähäisille rakennus- ja taloteknisille toimenpiteille (pdf).

Aloittamisoikeus, hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta (pdf).

Aloituskokouksen pöytäkirjamalli (docx).

Aloituskokouksen pöytäkirjamalli, talotekniikka (docx).

Asuinrakennuksen ilmavirtojen mittaus (xls).

Asuinrakennuksen ilmavirtojen mittaus, lomake ja esimerkit laskentataulukon käytöstä (pdf).

Ilmoitus väestönsuojasta (pdf).

Jätevesijärjestelmän suunnitelma (pdf).

Katselmusmuistio (docx).

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoselvitys (docx).

Kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksyminen (pdf).

Maksullista toimenpidettä koskeva tilaus (pdf).

Naapurin kuuleminen ja suostumus, lomake ja ohje (pdf).

Rakennusrasite ja kiinteistöjen yhteisjärjestely hakemus (pdf).

Selvitys kaivu-, rakennus- ja purkujätteen käsittelystä (pdf).

Taloteknisten järjestelmien käyttöönottolomakkeet, TATE01 (xlsx).

Tarkastusasiakirja, korjaus ja muutostyöt (doc).

Tarkastusasiakirja, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaihetarkastusten suorittajat (docx).

Tarkastusasiakirja, rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto (pdf).

Tarkastusasiakirja, talotekniikka (docx).

Toimenpidepyyntö rakennusvalvonta-asiassa (pdf). 

Ullakkoasuntorakennushankkeen tarkastusasiakirjan yhteenveto (pdf).

Viherkerroin laskentatyökalu (xlsm).

Viherkerroinmenetelmä käyttöohje (pdf).

Viherkerroin menetelmä: Usein kysytyt kysymykset (pdf).

Löydät lisää lomakkeita sivulta Rakentamisen Topten-käytännöt. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lue suunnitteluohjeet, rakentamistapamääräykset ja korjaustapaohjeet, joita on tehty vain joillekin kaupunginosille. Löydät myös kesämajoja ja siirtolapuutarhoja sekä vuosina 1940–1960 valmistuneita pientaloja koskevat korjaus- ja rakentamistapaohjeet.

Siirry Alueelliset suunnitteluohjeet -sivulle

Suunnittelijoiden kelpoisuudet ja suunnitelmien tekniset tiedot

Rakennushankkeessa on oltava pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija, sekä useimmiten myös yksi tai useampi erityissuunnittelija. Hankkeen suunnittelijat nimetään Lupapisteessä ja suunnittelijat tallentavat itse Lupapisteeseen tiedot työkokemuksestaan ja koulutuksestaan.

 

Lue kelpoisuusvaatimukset Rakentamisen Topten-käytäntöjen sivulta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hankkeen suunnitelmat ja piirustukset toimitetaan Lupapisteen kautta.

Mittakaavat:

  • Asemapiirros, 1:500

  • Julkisivukuvat, leikkaus- ja pohjapiirustukset, 1:100.

  • Pientalohankkeiden asemapiirros ja pihasuunnitelmat, 1:200

  • Muu täydentävä suunnitelmamateriaali suunnitelman sisällön mukaisesti, esimerkiksi ikkuna- ja muut detaljikuvat, 1:1.

Tarkista, että kaikki lataamasi liitteet ovat pdf-muodossa, oikein päin ja oikeassa mittakaavassa (paperiarkki 1:1, A4-kerrannaisena). 

Lue tarkempi ohje: PDF-tiedoston luonti mustavalkoiseen rakennuspiirustustulostukseen (pdf, 1 Mt)

Toimita erityissuunnitelmat ja allekirjoita ne sähköisesti Lupapisteen kautta. Kun olet varannut esittelyajan ja toimittanut suunnitelmat Lupapisteeseen, ilmoita asiasta alueen tarkastusinsinöörille sähköpostilla. 

Noudata erityissuunnitelmien esitystavassa Ympäristöministeriön ohjetta rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä.

  • Asiakirjoissa tulee olla kansilehti, jossa on vain yksi asianmukaisesti täytetty nimiö, revisiotaulukko ja mahdollinen sijaintikaavio sekä riittävä tila arkistointimerkinnöille.
  • Piirustuksen kuvia, määrittelytekstejä, viittauksia asiakirjoihin tai jakelutaulukkoa ei tule ulottaa kansilehdelle.
  • Nimiön tulee sisältää tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja tämän tutkinnosta sekä piirustuksen sisällöstä.
  • Jos suunnitelmia on yli 10, liitä mukaan myös luettelo piirustuksista.
  • Tiedostojen tulee olla PDF/A-muodossa.