Kurator- och psykologtjänster

Alla våra skolor har en kurator och psykolog, vilka ger stöd och hjälp i olika problematiska och svåra situationer. Alla vuxna i skolan har i uppgift att ta hand om elevernas välbefinnande.

Förutom lärare finns det även andra vuxna i skolan som man kan få hjälp och stöd av, om man har problem med skolgången eller kompisrelationer, eller om man känner sig nere. 

Elevvårdens yrkespersonal, kuratorer och psykologer, hjälper i olika slags problematiska och svåra situationer. Det är bra att kontakta dem innan eventuella problem hinner bli väldigt stora. 

Man behöver inte vara rädd eller spänd för att träffa en kurator och en psykolog. De finns i skolan för eleverna. Elevens ärenden sköts alltid konfidentiellt tillsammans med eleven och vårdnadshavarna på överenskommet sätt.

Kontaktuppgifterna för den enskilda kuratorn och psykologen i varje skola finns på skolornas webbplatser. Du kan kontakta kuratorerna och psykologerna genom Wilma eller per telefon. 

Till elevvårdens yrkespersonal hör även skolhälsovårdare och läkare. Läs mer om skolhälsovården på social- och hälsovårdstjänsternas webbsida.

Kuratorn och psykologen kan samarbeta antingen med en enskild elev eller grupp för att lösa utmaningar. 

På elevvårdens webbplats Jelppii.fi (webbplatsen är på finska) hittar du mer information om skolans psykolog- och kuratorstjänster samt om hur barnet eller den unga kan hjälpa sig själv och andra aktörer som erbjuder hjälp och stöd.

Som stöd för elevernas välbefinnande finns experter inom olika branscher

I skolorna finns en multiprofessionell elevvårdsgrupp som arbetar för att främja det gemensamma välmåendet och säkerheten. Gruppen kan bestå av en rektor, skolhälsovårdare och -läkare, skolkurator, skolpsykolog, speciallärare och studiehandledare samt vid behov klasslärare eller klassföreståndare. Till stöd för en enskild elev kan man dessutom samla ihop en multiprofessionell expertgrupp med behövliga sakkunniga som samarbetar med elev och vårdnadshavare.