Työelämäpainotteinen opetus

Työelämäpainotteista opetusta ovat joustava perusopetus JOPO, jota järjestämme viidessä peruskoulussamme, sekä työelämäpainotteinen perusopetus TEPPO, jota voi opiskella joissakin suomenkielisissä kouluissamme valinnaisaineena.

Työelämäpainotteisessa opetuksessa oppilas pääsee tutustumaan työelämään laajemmin kuin perusopetuksessa yleensä. Työpaikoilla tapahtuva tutustuminen ja toiminta auttaa oppilasta hahmottamaan, mihin perusopetuksessa opittuja asioita tarvitaan. Samalla hän pääsee näyttämään osaamistaan ympäristössä, joka poikkeaa perinteisestä luokkaopetuksesta.

Työelämäpainotteisessa opetuksessa oppilaan työelämätaidot kasvavat, hän oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja saa suuntaa omiin jatko-opintoihinsa.

Joustava perusopetus eli JOPO 

JOPO on pienryhmämuotoista toimintaa, jossa työssäoppiminen on tärkeä osa opiskelua. Se on tarkoitettu 7.–9.-luokkalaisille nuorille, joilla toiminnallinen ja työpainotteinen opiskelu voi ennalta ehkäistä koulumotivaation heikkenemistä ja koulusta putoamista.  

JOPOn tavoitteena on kehittää elämänhallintataitoja ja opiskeluvalmiuksia sekä tukea peruskoulun loppuun suorittamista. Lisäksi yksilöllisen tuen avulla edistetään toisen asteen koulutukseen siirtymistä ja varmistetaan jatko-opiskelupaikan saaminen. Hakijalla on oltava peruskoulua jäljellä vähintään yksi vuosi. 

JOPO suomenkielisessä perusopetuksessa 

Suomenkielisiä JOPO-ryhmiä on näissä kouluissamme: Haagan peruskoulu, Käpylän peruskoulu, Porolahden peruskoulu ja Vuoniityn peruskoulu. 

Oppilaat osallistuvat 4–6 työssäoppimisjaksoon vuodessa. Yhteensä työssäoppimista on 60–80 päivää. Opiskeluun kuuluu myös opintokäyntejä, retkiä ja leirikouluja.  

Oppilaat opiskelevat 10 oppilaan pienryhmässä. Ryhmän kokoa voidaan lukuvuoden aikana kasvattaa tarvittaessa 12 oppilaaseen. Opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja, joka tekee yhteistyötä nuoriso-ohjaajan kanssa. Nuoriso-ohjaajalla on keskeinen rooli oppilaan työelämään ohjauksessa joustavan perusopetuksen toiminnan aikana. 

JOPO-ryhmään hakeudutaan pääsääntöisesti kevätlukukaudella, huhtikuun puoleen väliin mennessä. Vapaille paikoille voidaan ottaa oppilaita muinakin aikoina.

Suomenkielisten koulujen JOPO-ryhmiin haetaan Wilmassa. Täytä hakulomake, joka löytyy Wilmasta kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”. Hakemukseen voi lisätä liitteitä, esimerkiksi todistuksia TET-jaksoista tai muusta työkokemuksesta.

Lisätietoa hakeutumisesta ja aikatauluista saatte oppilaan omasta koulusta.

JOPO ruotsinkielisessä perusopetuksessa  

JOPO-opetus järjestetään lähiopetuksena koulussa ja ohjattuina opintoina työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä.  

Oppilaat opiskelevat 10 oppilaan pienryhmässä. Ryhmän kokoa voidaan lukuvuoden aikana kasvattaa tarvittaessa 12 oppilaaseen. Opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja, joka tekee yhteistyötä koulunkäynninohjaajan  kanssa.  

Ruotsinkielinen JOPO-ryhmä eli flex-ryhmä on Grundskolan Norsenissa. 

JOPOon hakeudutaan pääsääntöisesti kevätlukukaudella, maaliskuussa, mutta vapaille paikoille voidaan ottaa oppilaita muinakin aikoina. Hakija täyttää hakulomakkeen, jonka liitteeksi tarvitaan koulun kirjoittama suositus. Hakemus palautetaan omalle koululle. 

Avaa lomake: Hakemus joustavan perusopetuksen luokalle
Ansökan till flexibel grundläggande utbildning

Hakija ja huoltaja kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa keskustellaan mm. oppilaan motivoituneisuudesta ja siitä, miten oppilas hyötyisi toiminnallista työtavoista sekä työelämäpainotteisesta opiskelusta. Oppilasvalinnat tehdään hakemusten, suositusten ja haastattelujen perusteella. Oppilaalle osoitetaan myös lähin tarkoituksenmukainen koulupaikka.

Mikäli oppilas myöhemmin siirtyy pois JOPO-luokalta, hän palaa lähtökohtaisesti omaan lähikouluunsa.

Työelämäpainotteinen perusopetus eli TEPPO

Työelämäpainotteisessa perusopetuksessa TEPPOssa oppilas opiskelee työelämätaitoja sekä koululla että työelämäjaksoilla työpaikoilla. Osallistuakseen TEPPO-opetukseen oppilaan ei tarvitse vaihtaa koulua tai luokkaa.

TEPPOa järjestetään valinnaisaineena. Sitä järjestetään vain osassa suomenkielisistä kouluistamme. Mikäli koulussa järjestetään TEPPO-toimintaa, siihen voivat hakea kaikki koulun 7.–9. luokkien oppilaat.  Lisätietoja TEPPOon hakemisesta saa koulun opinto-ohjaajalta. 

TEPPOon kuuluu lukuvuodessa 4–6 työelämäjaksoa, joista kukin on viikon pituinen. Koulun TEPPO-ohjaaja auttaa oppilaita työssäoppimispaikkojen etsimisessä ja vierailee työpaikoilla oppilaiden ollessa työelämäjaksolla.

 

Lue uutinen TEPPO-opetuksesta: 

Työelämäpainotteinen opetus vahvistaa oppilaan toimijuutta