Sosiaalinen vastuu

Tältä sivulta löydät tietoa sosiaalisen vastuullisuuden eri osa-alueesta. Sivulla on myös Sosiaalisen vastuullisuuden kompassi, jonka avulla voit tarkastella ja kehittää sosiaalisen vastuullisuuden toteutumista tapahtumassasi.

Sosiaalisen vastuullisuuden kompassi tapahtumajärjestäjälle

Tutustu sosiaalisen vastuullisuuden kompassiin (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Tapahtumilta odotetaan sosiaalista vastuullisuutta

Olemme tehneet työkalun, jonka avulla voit tarkastella oman tapahtumasi sosiaalista vastuullisuutta ja kehittää sitä. Työkalu sisältää eritasoisia toimenpiteitä, joita voit hyödyntää ja kehittää omassa tapahtumassasi.

Sosiaalisen vastuullisuuden huomioiminen on tärkeää sekä asiakkaille että henkilökunnalle ja kumppaneille ja tarkoituksena on varmistaa kaikille hyvä ja turvallinen tapahtumakokemus. Samalla sosiaaliseen vastuullisuuteen investoiminen rakentaa myös tapahtuman kilpailuetua ja brändiä.

Dokumentin käyttö

Voit tulostaa kompassin, tai ladata täytettävän pdf-dokumentin ja täyttää sitä laitteellasi. Jokaisen osion lopussa on myös avoin alue, johon voit kirjata tapahtumalle tärkeitä tavoitteita, huomioon otettavia asioita ja kehitysideoita.

Löydät kompassissa olevat sisällöt myös tekstimuodossa alta.

Huomioi ennen tapahtumaa

 • Tapahtumaan on tehty sosiaalisen vastuullisuuden suunnitelma saavutettavuuden, esteettömyyden, yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja turvallisuuden huomioimiselle.
 • Organisaatiolle on tehty tasa-arvosuunnitelma ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan.
 • Suunnitelmat sisältävät ainakin seuraavat näkökulmat: 
  •    kävijöitä kunnioittavien ja huomioivien asiakaskohtaamisten ohjeistus 
  •    henkilökunnan työhyvinvointi
  •    paikallisyhteisön ja alueen asukkaiden huomioiminen
  •    tilojen ja reittien esteettömyys
  •    turvallisuuden ja turvallisen tilan kokemus
  •    ohjelmatarjonta
  •    viestintä ja markkinointi
 • Suunnitelma on muodostettu osallistaen mahdollisuuksien mukaan henkilökuntaa, kävijöitä, lähialueen asukkaita ja esimerkiksi saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoita.
   

 • Tapahtumalle on nimetty vastuuhenkilö tai -henkilöitä liittyen sosiaaliseen vastuullisuuteen. 
 • Eri ammattiryhmien palkkaamisessa ja vapaaehtoisten valinnassa on huomioitu moninaisuus.
 • Kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet työssä kehittymiseen.
 • Organisaatio noudattaa työnantajana lakia, kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti ja takaa hyvät työolosuhteet.
 • Tapahtumajärjestäjä huolehtii riittävästä perehdytyksestä sekä työterveydestä ja turvallisuudesta.
 • Tapahtumajärjestäjiä kannustetaan työllistämään nuoria, vanhempia, opiskelijoita ja vaikeasti työllistyviä henkilöitä ja tai sellaisia ihmisryhmiä, jotka ovat aliedustettuina esimerkiksi järjestöissä tai tapahtumissa.

 • Henkilökunta (mukaan lukien kumppanitoimijat, ravintolahenkilökunta ja turvahenkilöt) on koulutettu ja sitoutunut pitämään huolta kaikille turvallisesta tilasta ja tunnelmasta sekä huomioimaan kävijöiden monenlaiset tarpeet. Henkilökunta tietää miten kohdataan eri ikäisiä, sukupuolia, vähemmistöjä, kulttuureita ja kieliryhmiä edustavia kävijöitä huomaavaisesti ja kunnioittavasti.
 • Henkilökunta on koulutettu opastamaan liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä.

 • Tapahtuman suunnittelussa on varmistettu, että tilat, tapahtumapaikat ja reitit ovat esteettömiä ja turvallisia.
 • Pyörätuolia käyttäville suunnitellaan saavutettavat ja korotetut paikat, joissa on tilaa myös seuralaisille ja saattajille. Suositeltavaa on myös latauspiste sähköpyörätuolille sekä induktiosilmukka kuulovammaisille.
 • Esteettömyyden varmistamiseksi tehdään yhteistyötä esimerkiksi vammaisjärjestöjen tai aiheen muiden asiantuntijoiden kanssa.
   

 • Tapahtumaan on tehty turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, jossa huomioidaan myös toimimisesteiset henkilöt, kuten näkö- ja kuulovammaiset ja varmistetaan esteettömät poistumisreitit. (Tähän tulossa pelastussuunnitelma-linkki)
 • Tapahtumaan on luotu Code of Conduct tai Turvallisen tilan ohjeistus, joka ohjeistaa sekä henkilökuntaa, esiintyjiä että kävijöitä toimimaan kunnioittaen muita.
 • Kaikki työntekijät ja tapahtumakävijät tietävät miten ja missä huoliaan voi tuoda turvallisesti ja matalalla kynnyksellä esille.
   

 • Viestintä ja markkinointi tuo esille tapahtuman sitoutumisen sosiaaliseen vastuullisuuteen ja kertoo kävijöille ja kumppaneille jo ennen tapahtumaa, miten saavutettavuus, esteettömyys, yhdenvertaisuus, moninaisuus ja turvallisuus on huomioitu tapahtumassa.
 • Viestinnän ja opastuksen suunnittelussa huomioidaan selkokielisyys, monikielisyys sekä kuulo- ja näkövammaiset kävijät. Tiedotuksessa käytetään monipuolisesti eri kanavia.
 • Viestintämateriaalista löytyy yhteystiedot henkilölle, jolta voi kysyä lisätietoja tapahtuman saavutettavuudesta ja sosiaalisesta vastuullisuudesta.

 • Ohjelmatarjonnassa pyritään huomioimaan ja edistämään moninaisuutta, mikä lisää samalla tapahtuman kiinnostavuutta monenlaisten kävijäryhmien keskuudessa.
 • Ohjelmatarjonnassa tehdään aktiivisesti työtä sen eteen, että vältetään esimerkiksi vähemmistöihin liittyvien ennakkoluulojen ja stereotypioiden vahvistamista.
 • Ohjelmatarjonnan suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä erilaisten väestöryhmien, kuten kulttuuri- ja kielivähemmistöjen, vammaisryhmien ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kanssa.
 • Sukupuolinäkökulma ja normitietoisuus on otettu huomioon kaikessa toiminnassa. Esimerkiksi esiintyjät tai puhujat ovat tasapuolisesti eri sukupuolien, sukupuoli-identiteetin ja ihmisryhmien edustajia. Sukupuolittunutta kielenkäyttöä vältetään: esimerkiksi ”Hyvät naiset ja herrat” sijaan toivotetaan mieluummin ”Hyvä juhlaväki”.

 • Asiakaspalvelussa osataan vastata tapahtuman esteettömyyttä ja vastuullisuutta koskeviin kysymyksiin.
 • Tapahtumassa pyritään tarjoamaan taloudellisesti heikommassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuksia osallistua, esimerkiksi porrastetun lippuhinnoittelun avulla tai tarjoamalla vapaalippuja. 
 • Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden avustajien ja tulkkien sisäänpääsy on aina maksuton.
 • Lipunmyynnin saavutettavuus on huomioitu ja tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja, kuten puhelinmyynti, verkkomyynti ja esteettömät fyysiset myyntipisteet.

Tapahtuman aikana

 • Tapahtuma-alueelle voi saapua monin eri tavoin kuten julkisella liikenteellä, taksilla, henkilöautolla ja polkupyörällä. Tapahtuma-alueen sisäänkäynnin lähellä on mahdollisuuksien mukaan esteettömiä, asianmukaisin tunnuksin varustettuja ja maksuttomia autopaikkoja. Reitti autopaikoilta tapahtuma-alueelle on esteetön.
 • Tapahtuma-alueella ja ympäristössä sijaitsevat opasteet, kalusteet ja rakenteet on sijoitettu esteettömän reitin sivuun siten, että kompastumis-, törmäys- ja putoamisvaara on estetty.
 • Info-piste, lipunmyynti, ravintoloiden kalusteet, kuten pöydät jne. on suunniteltu esteettömyys huomioiden. 
 • Sekä henkilöstölle että kävijöille on tarjolla sukupuolineutraaleja ja esteettömiä WC-tiloja sekä pukuhuoneita.
 • Seisomakatsomoissa on tarjolla pyörätuolia tai rollaattoria käyttäville asiakkaille tarkoitettu, luiskalla varustettu katsomokoroke ja katsomoissa esteettömiä pyörätuolipaikkoja. Paikoilla on hyvä olla latauspiste sähköpyörätuolille. Myös näkö- ja kuulovammaisille on varattu katsomon edestä tilaa sekä induktiosilmukka. Saavutettavilla paikoilla tulisi olla tarjolla paikkoja myös saattajille, seuralaisille ja opas- ja avustajakoirille. Opas- ja avustajakoirat tarvitsevat hiljaisen valvotun tilan, jos tilaa ei ole esteettömän katsomopaikan kohdalla. 
 • Tapahtuma-alueella on varattu myös hiljaista ja aistiärsykkeetöntä tilaa.
   

 • Turvallisuussuunnitelmassa varmistetaan esteettömät reitit ja huomioidaan myös toimimisesteiset henkilöt, kuten näkö- ja kuulovammaiset. Tarjolla on induktiosilmukoita, turvallisuustiedotteet on tekstitetty ja kuulutusten lisäksi käytössä on infonäyttöjä.
 • Tapahtuman aikana reagoidaan mahdollisesti tapahtuviin turvallisen tilan ohjeistuksen tai Code of Conductin rikkomisiin.

 • Tapahtumassa on mahdollisuuksien mukaan ajankohtia tai ohjelmasisältöjä, joihin on maksuton pääsy kaikille.
 • Ohjelmiston esityksissä kovasta äänentasosta, vilkkuvista valoista, savusta tai voimakkaista tuoksuista kerrotaan etukäteen.
 • Teatteriesityksissä, konserteissa, elokuvissa tai muissa esityksissä on tarjolla mahdollisuuksien mukaan kirjoitustulkkausta, tulkkausta viittomakielelle, kuvailutulkkausta ja kielensisäistä tekstitystä. 

 • Viestintä ja opastus on monikanavaista,  selkokielistä, monikielistä ja toteutettu huomioiden visuaalinen ja auditiivinen saavutettavuus, eli näkö- ja kuulovammaisten henkilöiden tarpeet.
 • Opasteissa suositellaan hyödynnettäväksi symbolikuvia, ja ne ovat helposti luettavissa niin seisoma- kuin istumakorkeudelta.
 • Kuulutusten sisällöt ovat mahdollisuuksien mukaan tarjolla myös tekstinä esimerkiksi näytöillä. Kuulutuksissa käytetään eri kieliä.
 • Viestinnässä ja opastuksessa tuodaan esille esteettömät ja saavutettavat tilat ja reitit, kuten WC-tilat, katsomopaikat ja kulkureitit.
 • Viestinnässä kehotetaan sekä henkilöstöä, esiintyjiä että kävijöitä toimimaan muita huomioivalla tavalla sekä kerrotaan tapahtuman sosiaalisesta vastuullisuudesta, saavutettavuudesta ja turvallisuudesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Viestinnässä ja tapahtumapaikalla nostetaan aktiivisesti esiin, että jokainen on tervetullut, ja että syrjintää, häirintää ja rasismia ei sallita.

 • Asiakaspalvelussa osataan vastata esteettömyyttä ja vastuullisuutta koskeviin kysymyksiin.
 • Henkilökunta on tietoinen tapahtuma-alueen ja -tilojen esteettömyysratkaisuista sekä tapahtuman saavutettavuutta edistävistä palveluista ja osaa kertoa niistä.
 • Henkilökunta on tietoinen katsomossa mahdollisesti olevasta induktiosilmukasta tai muusta vastaavasta kuulon apuvälineestä siten, että osaa tarvittaessa tarjota asiakkaalle kuuloympäristön kannalta parhaiten toimivan paikan.
 • Ravintoloiden ja kahviloiden ruokalistoissa selkeät juomiin ja erityisruokavalioihin liittyvät merkinnät.
 • Ravintoloissa ja kahviloissa on tarjolla monipuolisesti erilaisia ruokavaihtoehtoja, myös kasvisvaihtoehtoja. Laktoosi- ja maitoallergikot sekä keliaakikot huomioidaan.

Tapahtuman jälkeen

 • Vapaaehtoisia kiitetään heidän ajastaan ja panostuksestaan. 
 • Työtodistukset lähetetään ajallaan henkilökunnalle. Parhaimmillaan edistetään sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten työllistymistä jatkossa tapahtuma-alalle, esimerkiksi verkostoitumisen, suositusten ja kontaktien avulla.
 • Datan käytön ja yksityisyyden suojaa koskevia säädöksiä noudatetaan niin tapahtumakävijöiden, työntekijöiden kuin kumppaneidenkin suhteen myös tapahtuman jälkeen.

 • Tapahtuman osallistujilta, kumppaneilta, alueen asukkailta sekä työntekijöiltä kerätään palautetta järjestelyiden sujuvuudesta ja vaikutuksista. Palautetta kannattaa kerätä osittain jo tapahtuman aikana.
 • Vastuullisuuden suunnitelmien ja mahdollisten seurannan alla olevien tavoitteiden toteutumista tapahtuman aikana mitataan ja arvioidaan eri menetelmin.

 • Kerätyn palautteen pohjalta luodaan yhteenveto, joka käydään läpi vastuuhenkilöiden kanssa. Yhteenvedosta käyvät ilmi niin onnistumiset kuin kehityskohdatkin sekä toimenpide-ehdotukset kehityskohtiin. Kehityskohtia lähdetään ratkaisemaan hyvissä ajoin ennen seuraavaa tapahtumaa ja hyödyntäen asiakkaiden, henkilökunnan ja kumppaneiden näkemyksiä.
 • Opit, toimenpide-ehdotukset ja hyväksi todetut käytännöt jaetaan muiden tapahtumien ja kaupungin kanssa, jotta kyseiset asiat voidaan ottaa jatkossa paremmin huomioon.

Tutustu sosiaalisen vastuullisuuden avainsanoihin

“Miten luodaan sellainen tapahtuma, toimintakulttuuri tai työympäristö, johon kaikki voivat osallistua ja jossa jokainen saa kukoistaa omana itsenään?”

Inkluusiolla tarkoitetaan osallisuutta ja mukaan kuulumista. Inklusiivisessa toiminnassa huomioidaan ihmisten monimuotoisuus; ketään ei syrjitä, marginalisoida tai suljeta pois. Inklusiivinen, eli kaikki mukaan ottava, tapahtuma mahdollistaa jokaiselle osallistujille kokemuksen siitä, että häntä arvostetaan, hänen tarpeensa huomioidaan ja että jokainen on arvostettu osa yhteisöä (esim. työyhteisö tai tapahtuma).

Inklusiivisessa toiminnassa elämykset ja palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, kielestä, kulttuurista, fyysisistä ominaisuuksista, erityistarpeista tai sosio-ekonomisesta asemasta huolimatta.

“Miten varmistetaan, että jokainen asiakas ja työntekijä tulee kohdelluksi ja huomioiduksi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti?”
 

Tasa-arvolla tarkoitetaan naisten, miesten sekä muiden sukupuoli-identiteettien ja - ilmaisujen yhtäläisiä oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan sekä toteuttaa itseään vapaana stereotypioista ja yhteiskunnan asettamista ennakko-oletuksista.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän ominaisuuksistaan, lähtökohdistaan ja taustastaan ja kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti.

“Miten monimuotoisuus huomioidaan tapahtumassa, esimerkiksi työntekijöiden
rekrytoinnissa ja esiintyjien valinnassa?"

Monimuotoisuuden käsite ei rajoitu pelkästään sukupuoleen, ihonväriin tai etniseen taustaan. Onkin tärkeää huomioida myös erilaiset ikäryhmät, uskonnolliset taustat, ihmisten fyysiset ja henkiset erityistarpeet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (HLBTIQ+) ja esimerkiksi erilaiset koulutustaustat. 

Moninaisuus on vahvuus ja voimavara niin organisaation toiminnalle ja osaamiselle kuin myös asiakasryhmien kasvattamiselle.

“Miten varmistetaan, että tapahtuma on kaikille saavutettava, ja jokainen pääsee
nauttimaan kokemuksesta parhaalla mahdollisella tavalla?”

Saavutettavuus kattaa niin sosiaalisen, fyysisen, taloudellisen kuin digitaalisenkin esteettömyyden.

Voit tarkastella saavutettavuutta eri näkökulmista: asenteellinen saavutettavuus, saavutettavuus eri aistien avulla, tiedollinen saavutettavuus, tiedotuksen saavutettavuus, kulttuurinen saavutettavuus, taloudellinen saavutettavuus ja päätöksenteon saavutettavuus.

“Miten tapahtumaympäristön esteettömyyttä suunnitellaan ja ylläpidetään?”

Esteettömyys on ihmisten moninaisuuden huomioimista rakennetun ympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja kunnossapidossa. Esteettömät ympäristöt yhdessä saavutettavien palvelujen, käytettävien välineiden ja ymmärrettävän tiedon kanssa mahdollistavat yhdenvertaisen osallisuuden toteutumisen.

Helsingin kaupunki edellyttää, että kaikilla on mahdollisuus osallistua tapahtumiin mahdollisimman esteettömästi.

"Miten edesautetaan sitä, että jokaisella on turvallinen olo ja miten toimitaan, kun jotain yllättävää tai ikävää tapahtuu?"

“Helsingissä turvallisuus tarkoittaa aina turvallisuutta kaikille tapahtumissa kävijöille ja niiden parissa työskenteleville.” (Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma).

Turvallisuuden tunne syntyy luottamuksesta siihen, että omasta ja muiden terveydestä ja
hyvinvoinnista ei tingitä. Tapahtumiin pyritään luomaan turvallinen tila ja tunnelma niin
asiakkaille kuin työntekijöillekin. Turvallisella tilalla tarkoitetaan muun muassa syrjinnästä,
rasismisista, seksismistä, ahdistelusta ja kehokommentoinnista vapaata tilaa.