Yhtenäiskoulu

Vår skola ligger i Kottby och omfattar årskurserna 1-9.
Yhtenäiskoulu
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Louhivägen 3, 00610 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 61302, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Janiina Hertto
janiina.hertto@edu.hel.fi

Biträdande rektor
Maria Kuosmanen
maria.kuosmanen@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Pia Nyberg
+358 9 310 82302
pia.nyberg@hel.fi

Rektor
Sari Sola
+358 9 310 82301
sari.sola@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

engelska, franska, svenska
engelska, franska
svenska
spanska, franska, tyska

Intensifierad undervisning

kotitalousLiikunta

Tillgänglig: auditorium och sal

Vår skola ligger i Kottby och omfattar årskurserna 1–9. Från och med årskurs sju har vår skola intensifierad undervisning i huslig ekonomi och gymnastik. Undervisningsspråket i vår skola är finska.

Yhtenäiskoulu har fått det intressanta uppdraget att utveckla Nordiska skolan. I undervisningen betonas nordiskt samarbete, gemensamt lärande och hållbar utveckling. Den första tvåspråkiga undervisningsgruppen i finska–svenska inleder sin verksamhet i augusti 2024. Elever som börjar i första klass hösten 2024 är de första som har möjlighet att anmäla sig till undervisningen. Alla barn i Helsingfors kan söka till skolan, oavsett modersmål eller adress.

Vår skola

Så här sker studerandet och inlärningen i vår skola Utifrån de riksomfattande grunderna för läroplanen har Helsingfors egna kommunspecifika läroplan (Länken leder till en extern tjänst) samt skolspecifika läroplaner utarbetats. Undervisningen på vår skola styrs av skolans läroplan (Länken leder till en extern tjänst). I skolornas läroplan anges målen för skolarbetet, vilka ämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna erbjuds stöd.

Alla årskurser studerar i enlighet med omfattande kompetensmål. I vår skola har en del av de valfria ämnena genomförts som fenomenbaserade inlärningshelheter som kan genomföras av flera lärare. I undervisningsgrupperna kan då finnas elever från olika årskurser. I den gemensamma skolan hämtas undervisningen så nära elevernas vardag

som möjligt: Kottby erbjuder utmärkta möjligheter att lämna klassrummet för att lära sig inlärningsmiljöer av många olika slag.

Årskurserna 1–6 har en egen lärare som undervisar största delen av lektionerna. Ämneslärare undervisar i årskurserna 7–9 och ansvarar delvis också för undervisningen i årskurserna 1–6. Specialläraren, läraren i finska som andraspråk, resursläraren eller skolgångshandledaren kan arbeta tillsammans med den egna läraren. I den gemensamma skolan finns också en regional smågrupp och en smågrupp med stöd. Alla årskurser studerar i fyra perioder under läsåret.

Eleverna får avgiftsfritt läroböcker och annat läromedel som skolan själv väljer. Elektroniska läromedel används som en del av inlärningen. Eleverna i årskurserna 7–9 får bärbara datorer av skolan.

Nordiska skolan inleder sin verksamhet i Yhtenäiskoulu från och med läsåret 2024–2025. Eleverna i Nordiska skolan får hälften av undervisningen på svenska och hälften på finska. Elever som börjar i första klass hösten 2024 var de första som hade möjlighet att anmäla sig till undervisningen. Alla barn i Helsingfors kan söka till skolan, oavsett modersmål eller adress.

Nordiska skolans verksamhet kommer att vara en integrerad del av Yhtenäiskoulus övriga verksamhet. I framtiden kommer hela skolan att särskilt fokusera på de nordiska länderna och nordiskt samarbete.

Yhtenäiskoulu har redan inlett ett samarbete med en skola i Lejre i Danmark och planerar utbytesprogram för såväl lärare som elever. Meningen är att bygga upp nätverk i hela den nordiska skolvärlden. Skolan kommer även att samarbete med Kottby lågstadieskola, Hanaholmens kulturcentrum, Svenska nu och Pohjola-Norden.

Så anmäler du ditt barn till Nordiska skolan

Anmälan till Nordiska skolan görs i januari i e-tjänsten Asti, i samband med den allmänna anmälan till skolan. Du anmäler ditt barn till Nordiska skolan, alltså till omfattande undervisning på två språk på finska–svenska, genom att i e-tjänsten Asti först välja finskspråkig grundläggande utbildning. Därefter ska du anmäla barnet till ”undervisning på två språk, finska–svenska".

Det ordnas inget lämplighetstest. Om antalet barn som anmält sig är större än antalet platser i undervisningsgruppen väljs eleverna genom lottdragning.

Anmälan till skolan

Den 1.8.2024 inleder den Nordiska skolan sin verksamhet i Yhtenäiskoulu. Till Nordiska skolan, alltså undervisning på två språk på finska–svenska, ordnas inget urvalsprov. Alla elever i Helsingfors kan anmäla sig till undervisningen. 

Anmälan till skolan görs i januari 2024. Alla elever som börjar skolan i augusti 2024 får i januari 2024 ett meddelande per post om att läroplikten. Du anmäler ditt barn till skolan elektroniskt, eller genom att besöka skolan. 

Principerna och verksamhetssätten för samarbetet mellan hemmet och skolan anges i varje skolas läroplan. De omfattar bland annat föräldramöten, föräldrakvarter samt kontakt genom det elektroniska systemet Wilma (Länken leder till en extern tjänst).

Skolan och vårdnadshavarna kommer överens om det praktiska samarbetet och verksamhetsformerna. Samarbetet mellan hemmet och skolan är ömsesidigt. I skolorna finns en direktion och även en föräldraförening. Föräldrarna kan lära känna varandra vid de evenemang som skolan ordnar och vid föräldraföreningens evenemang. Föräldraföreningen stöder hela skolans verksamhet. Föreningen finns på Facebook.

Wilma

Via Wilma-systemet (Länken leder till en extern tjänst) får vårdnadshavarna information om barnets undervisning, undervisningsarrangemang och utvärdering samt kan utreda frånvaro. I Wilma får vårdnadshavarna meddelanden från skolan och kan kontakta lärare och rektorn. Även eleverna och studerandena använder Wilma för att följa upp sina egna studier. Vårdnadshavarspecifika Wilma-koder delas ut i början av höstterminen från den skola där barnet har börjat. Lär dig använda Wilma med hjälp av våra YouTube-videor.

Vår skola följer en sex veckors basmeny och vegetarisk meny enligt ett cirkulerande system. Dagligen serveras två alternativa huvudrätter. I måltiden ingår en varmrätt, sallad, råkost eller råbit, måltidsdryck, bröd och bredbart pålägg eller margarin. Se Yhtenäiskouluns lunchlista (Länken leder till en extern tjänst)

Syftet med Yhtenäiskoulus ordningsregler är att främja säkerheten och trivseln i skolgemenskapen i Yhtenäiskoulu.

Yhtenäiskoulun vill särskilt betona följande principer:

· En medlem av skolgemenskapen beter sig vänligt och med respekt.

· Varje medlem i gemenskapen bär ansvar för att skolan är prydlig och arbetsmiljön trivsam.

· Varje medlem i skolan tryggar arbetsron.

· Eleverna och lärarna iakttar gemensamt överenskomna principer för användningen av mobila apparater.

· Konfliktsituationer avgörs i första hand genom fostrande samtal.

· Rasterna tillbringas i skolans rastområde. På rasterna undviks aktiviteter som orsakar skada eller fara.

· Rökning och berusningsmedel är förbjudna i skolan och i dess omedelbara närhet.

· Läraren för bok över elevernas frånvaro. Eleven ger en redogörelse för frånvaron så snabbt som möjligt. Tillstånd till frånvaro av särskilda skäl ska begäras på förhand. Läraren kan bevilja befrielse från skolgången för fem dagar, rektorn beviljar längre ledigheter.

Ordningsreglerna gäller när eleven deltar i skolans verksamhet, under skoltiden och i skolan.

Personalens kontaktuppgifter

Skolsekreterare

Pia Nyberg tfn 09 310 82302, 040 334 8384 (Länken inleder ett samtal) pia.nyberg(at)hel.fi

Kansliet är öppet för eleverna på tisdagar och torsdagar kl. 9–14.30. Skolsekreteraren informeras om ändringar i namn, adress, telefonnummer och folkbokföringsuppgifter. Kansliet behandlar ansökningar av resebiljetter.

Rektor

Sari Sola tfn 09 310 82301, 050 326 4343 (Länken inleder ett samtal) sari.sola(at)hel.fi

Biträdande rektorer

Janiina Hertto tfn 050 554 9452 janiina.hertto(at)edu.hel.fi

Maria Kuosmanen maria.kuosmanen(at)edu.hel.fi

Direktionens ordförande, Sanna Valtonen kontaktuppgifter av rektorn

Eftermiddagsverksamhet Paila Oy tfn 040 660 4340

Platsansvarig, Ameer Al-Jazaeire tfn 044 467 2546 yhtenaiskoulu(at)rtkpalvelu.fi

Skolköket, Päivi Kuosmanen tfn 09 310 82308

Lärarrummet tfn 09 310 8230

Klasslärare

1A och 1B Satu Sankari och Marianne Huhtala
2A och 2B Irina Ylikoski och Nipa Nieminen
3A och 3B Maria Kuosmanen och Annina Komsi
4A och 4B Carolina Puukko och Tuukka Långsjö
5A och 5B Tiia Niskanen och Eetu Tomperi
6A och 6B Marina Yannopoulos och Timo Harju

Specialundervisning

Specialundervisning i allmänna undervisningen:

Maria Hanttu (åk 1–6) tfn 040 6674041
Suvi Haapala (åk 7–9) tfn 040 657 7685

Specialklasser

2-8F Miili Mero tfn 050 3483 596
1-6D Niina Drockila, Katja Salo och Hilma Ukkola tfn 050 403 2550

Klasshandledare i årskurserna 7–9

7A Minna Kunttu
7B Petra Ainali
7C Päivi Nwakile
8A Henna Havu
8B Usko Szeto
9A Ville Turunen
9B Marja Annala-Ntiniozou
9C Sami Sirviö

Ämneslärare i årskurserna 7–9:

Aavatuuli Tuukka, slöjd
Ainali Petra, musik
Annala-Ntiniozou Marja, fysik, kemi, matematik
Fuertes Rober, spanska
Haapala Suvi, bildkonst
Harju Timo, historia, ev.lut religion, ort. religion
Havu Henna, engelska
Hertto Janiina, gymnastik
Hirvonen Timo, slöjd
Kangas Tuovi, finska språket och litteratur, S2
Kunttu Minna, svenska,
Långsjö Tuukka, livsåskådning
Niskanen Tiia, ev.lut religion
Nwakile Päivi, kemi, matematik
Penttonen Soili, ort.religion
Saarelainen Esa, samhällslära
Sirviö Sami, gymnastik, hälsokunskap
Szeto Usko, biologi, geografi
Toivonen Jade, engelska, franska
Turunen Ville, engelska, franska
Viro Maria, huslig ekonomi
Yannopoulos Marina, bildkonst
Ylikoski Irina, handarbete

Skolgångshandledare

Ida Paavoseppä
Anne Korte
Linda Kuosmanen

Studiehandledare

Studiehandledare Anne-Mari Kortelainen
tfn 040 673 0364
anne-mari.kortelainen(at)edu.hel.fi

Hälsovårdare, Hinni Ala-Harja (ons–fre)
tfn 040 560 7190

Psykolog XX

Kurator, Miia Mehto (ti, to och fre förmiddagar)
tfn 040 835 1130 eller 09 310 21230 miia.mehto(at)hel.fi

Plats

Louhivägen 3, 00610 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
  • På rutten finns 1 trappsteg.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns 1 trappsteg.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
  • I lokalen finns en rullstolshiss.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.