Tillstånd för inglasade terrasser

En inglasad terrass är ett täckt rumsliknande utrymme, som kräver ett tillstånd av Helsingfors stad. Dessutom behöver du ett tillstånd av byggnadstillsynen.

På den här sidan

Med en inglasad gatuterrass avses ett inglasat och täckt rumsliknande utrymme i anslutning till en affärslokal som används antingen året runt eller endast på sommaren. Om terrassen ligger på stadens allmänna område ska du ansöka om hyrning av terrassområdet hos Helsingfors stad för att kunna bygga den. Dessutom behöver du ett tillstånd av byggnadstillsynen.

En inglasad gatuterrass ska planeras och byggas på gatuutrymmets villkor. Behandlingsprocessen för inglasade terrasser avviker från processen för öppna terrasser och inglasade terrasser kräver alltid ett separat bygglov eller åtgärdstillstånd av byggnadstillsynsverket.

Fyll i ansökan för att hyra en inglasad terrass

Ansök om hyrning av ett terrassområde genom att fylla i den elektroniska blanketten i stadens e-tjänster eller genom att fylla i en separat blankett. Du kan identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-autentisering med antingen mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Ytterligare upplysningar

Om du inte kan fylla i den elektroniska blanketten, fyll i PDF-blanketten och skicka den jämte bilagor till adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Du kan kontrollera de bilagor som behövs för ansökan på förteckningen över bilagor.

Uträtta ärenden på webben

Fyll i ansökan för att hyra ett inglasat terrassområde

Kräver identifiering.

Bilagor till ansökan

Skicka alla listade bilagor i PDF-format. Vi kan inte behandla din ansökan utan bilagor.

En plan över placeringen av terrassen i skalan 1/500 på kartunderlaget. Du kan hämta kartunderlaget från Karttjänsten(Länk leder till extern tjänst).

En planritning av terrassen i skalan 1/50 eller 1/100. Markera terrassens mått (längd och bredd), placering av möblerna, passager och ingångarna samt bredden på det fotgängarområde som hålls fritt på planritningen. Terrassområdet får uppta högst hälften av fotgängarområdets bredd.

Observera att det fria utrymmet på gatuområdet alltid ska vara minst 150 cm brett och 220 cm högt.

Observera att fotgängarcentrumområdet (pdf, 5Mt, på finska) har separata anvisningar för placering av terrasser och att Centralgatan (pdf på finska) har en egen dimensionering.

Fastighetsägarens (vanligtvis bostadsaktiebolagets) samtycke till att det allmänna området framför affärslokalen får användas för uteservering. För att skaffa samtycket kan du använda exempelvis blanketten Fastighetsägarens samtycke (pdf på finska).

Handelsregisterutdrag för det företag som ansöker om tillstånd. Du får utdraget från Patent- och registerstyrelsen(Länk leder till extern tjänst). Utdraget får vara högst tre månader gammalt.

Fotografier av gatuområdet och fasaden framför vilken terrassen ska placeras.

Fotografier eller teckningar av de möbler och konstruktioner som ska placeras på terrassen.

Om ett ombud ansöker om tillstånd på den egentliga sökandes vägnar, behöver du också en fullmakt för ombudet.

Byggnadstillsynens tillstånd för terrass

Du kan ansöka om ett tillstånd av byggnadstillsynen i tjänsten lupapiste.fi. För att ansöka om tillstånd behöver du arkiveringsbara ritningar som har gjorts av en kompetent planerare. Av ritningarna ska entydigt framgå byggplatsen och åtgärden. Lämna in plan- och fasadritningar (1:100) som visar eventuella fasta möbler, tak, väggar och dylika. Bifoga vid behov också närmare ritningar av konstruktionerna, kopplingen till de omgivande konstruktionerna samt de material och färger som används.

Bifoga terrassområdets hyresavtal, dvs. utredningen om besittningsrätt, till ansökan. Byggnadstillsynen behöver dessutom samma bilagor som du skickar till staden när du ansöker om tillstånd för att hyra terrassområdet. Byggnadstillsynen tar ut en avgift enligt den gällande byggnadstillsynstaxan för behandlingen av tillståndet.

Gå till tjänsten lupapiste.fi(Länk leder till extern tjänst)

När behöver du ett tillstånd av byggnadstillsynen?

Du behöver ett tillstånd av byggnadstillsynen om terrassen eller dess konstruktioner

 • fästs på marken eller på byggnaden i anslutning till terrassen.
 • täcks med ett tak, skärmtak, en markis eller motsvarande.
 • omfattar fasta väggar.
 • på grund av ytans lutning byggs på en plattform där fallhöjden på något ställe är över 50 cm.
 • omfattar en serveringsplats som är större än 250 x 150 x 220 cm.
 • omfattar skjul eller motsvarande slutna eller halvslutna konstruktioner inom vilka kunderna vistas.
 • omfattar en toalett, scen eller någon annan motsvarande konstruktion.
 • innehåller reklam som är större än 60 x 60 cm på terrassens alla väggar eller andra försäljnings- eller reklamanläggningar.
 • Så kallade mathyddor som liknar växthus och är försedda med fönsterrutor av plast eller glas jämställs med inglasade terrasser och behöver därför ett tillstånd av byggnadstillsynen. Mathyddor får användas på utomhusterrasser endast under sommarterrassperioden 1.4–31.10.

Du behöver inte ett tillstånd av byggnadstillsynen för

 • parasoll och markiser som inte fästs på marken
 • raka markistak med öppna sidor som är fästa på fasaden
 • liten utrustning som innehåller restaurangens namn eller sedvanliga prisuppgifter och öppettider.