Sakkunnig på delaktighet hos personer med funktionsnedsättning i Helsingfors

Vår sakkunniga stöder förverkligandet av delaktighet, likabehandling, jämlikhet och grundläggande rättigheter hos personer med funktionsnedsättning och långtidssjuka i Helsingfors.

Vår sakkunniga på delaktighet hos personer med funktionsnedsättning i Helsingfors främjar förutsättningarna för personer som har nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga på grund av långvarig sjukdom eller skada att leva och agera tillsammans med andra som likställda stadsbor.

Vår sakkunniga behandlar inte ärenden som gäller individuella personer med funktionsnedsättning, till exempel ansökningar, anmärkningar eller klagomål. I dessa ärenden kan du kontakta exempelvis funktionshinderservicens rådgivningen eller social- och patientombudsmannen.

Den sakkunniga på delaktighet hos personer med funktionsnedsättning i Helsingfors har till uppgift att:

- fungera som sakkunnig och kontaktperson mellan olika sektorer

- fungera som sakkunnig och utbildare i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning

- vara sekreterare för handikapprådet och fungera som en länk mellan stadens olika aktörer och funktionshinderorganisationer.

Kontaktuppgifter:
Tiina Lappalainen, sakkunnig, tfn 09 3103 6086, tiina.lappalainen@hel.fi.
Enheten för delaktighet vid Helsingfors stadskansli