Köptjänster och serviceproducenter

På den här sidan

Köpta tjänster för äldre

Enheten för köpta tjänster för äldre konkurrensutsätter och köper in socialtjänster till Helsingforsborna från privata serviceproducenter. Exempel på sådana tjänster:

  • serviceboende med dygnetruntomsorg för äldre
  • serviceboende med dygnetruntomsorg för multisjuka personer under 65 år
  • dagverksamhet för äldre

Enheten samarbetar med anhöriga och ser till att god praxis följs inom boendetjänsterna.

Läs mer om tjänsternas kvalitetskontroll

Enheten samarbetar med anhöriga och ser till att god praxis följs inom boendetjänsterna.

Läs mer om serviceboende och dygnetruntvård

Enheten för köpta tjänster för äldre har även ansvar för utvecklandet av servicesedlarna. Enheten godkänner serviceproducenter som erbjuder

  • serviceboende med dygnetruntomsorg för äldre
  • dagverksamhet för äldre
  • hemvårdens tjänster
  • kortvarig vård i vårdenheter inom stödet för närståendevård
  • vård i hemmet inom stödet för närståendevård.

Enheten övervakar även verksamheten hos producenter av servicesedelservice som erbjuder dessa tjänster.

Läs mer om Helsingfors servicesedlar

I Helsingfors finns en omfattande serviceproduktion av dygnetruntomsorg för äldre, som staden kompletterar genom att årligen köpa in uppskattningsvis 1 300–2 040 serviceboendeplatser under avtalsperioden 2021–2026.

Med serviceboende stöder och främjar man klientens välbefinnande, säkerhet och goda livskvalitet.

Serviceboende med dygnetruntomsorg kan jämföras med boende i hemmet och i vården framhävs klientens självständighet, individualitet, värdighet och integritet. Det hemlika boendet innebär daglig samvaro, deltagande och ett meningsfullt liv samt en varm atmosfär, där klienten är en del av gemenskapen och känner sig trygg. I vården förverkligas samarbete mellan klienten, hens anhöriga och personalen, god yrkeskunskap samt kontinuitet i vården.

Serviceproducenten ska förbinda sig till att utveckla ett serviceboende som aktiverar klienterna och har gemenskapsanda. Utöver sin basuppgift ska serviceproducenten dessutom främja positiva samhälleliga effekter i sin verksamhet.

Mer information för serviceboendets serviceproducenter

Producenter av privata socialtjänster

Den nya lagen om tillsyn över social- och hälsovården som träder i kraft vid ingången av 2024 innebär en serviceproducenternas tillstånds- och registreringspraxis. Registret Valveri avslutas i december och från och med 1.1.2024 anmäler man privat socialservice elektroniskt i det nya Soteri-registret. I och med nedläggningen av Valveri överförs behandlingen av anmälningar från Helsingfors stad och välfärdsområdena till regionförvaltningsverken och Valvira.

Läs mer om  Registret för serviceproducenter Soteri(Länk leder till extern tjänst) 

Vi ber serviceproducenterna att senast 10.11.2023 nyanmäla privat socialservice till Helsingfors stads registratorskontor.

Se registratorskontorets kontaktuppgifter

Hemservice för olika klientgrupper är anmälningspliktig socialtjänst, vilket innebär att en privat hemserviceproducent måste göra en anmälan innan hen startar sin verksamhet. Man ska även göra en anmälan om verksamheten ändras väsentligt eller avslutas.

Hemtjänstens stödtjänster är exempelvis måltids-, klädvårds-, städnings-, bad- och ledsagartjänster, samt tjänster som främjar socialt umgänge.

Helsingfors stad godkänner serviceproducenter av dessa tjänster och håller register över dem.

Ohje kotihoidon tukipalveluiden tuottajaksi hakeutumiseksi (pdf, Anvisningar för ansökan om att bli producent av hemvårdens stödtjänster)

Tjänsteproducenternas beredskap för störningssituationer inom social- och hälsovården

Statsrådet har utfärdat en förordning (Länk leder till extern tjänst)om välfärdsområdenas beredskap för störningssituationer inom social- och hälsovården. Förordningen syftar till att förbättra beredskapen vid social- och hälsovården samt aktörerna inom branschen i störningssituationer och undantagsförhållanden.

Läs mer om tjänsteproducenternas skyldighet att planera för beredskap och den tillhörande styrningsskyldigheten som Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor har

Producenter av servicesedelservice

Ansök om att bli serviceproducent på webbtjänsten palse.fi(Länk leder till extern tjänst)I systemet hittar du regelboken och anvisningarna för Helsingfors social- och hälsovårdssektors servicesedlar.

Vi kräver att alla tjänsteproducenter som vi använder är anslutna till Suomen Tilaajavastuu Oy:s program Pålitlig Partner.

Aktuella anvisningar och information för producenter av servicesedelservice inom munhälsovård (på finska)