Hoppa till huvudinnehåll

Köptjänster och serviceproducenter

På den här sidan

Köpta tjänster för äldre

Enheten för köpta tjänster för äldre konkurrensutsätter och köper in socialtjänster till Helsingforsborna från privata serviceproducenter. Exempel på sådana tjänster:

  • serviceboende med dygnetruntomsorg för äldre
  • serviceboende med dygnetruntomsorg för multisjuka personer under 65 år
  • dagverksamhet för äldre

Enheten samarbetar med anhöriga och ser till att god praxis följs inom boendetjänsterna.

Läs mer om tjänsternas kvalitetskontroll

Enheten samarbetar med anhöriga och ser till att god praxis följs inom boendetjänsterna.

Läs mer om serviceboende och dygnetruntvård

Enheten för köpta tjänster för äldre har även ansvar för utvecklandet av servicesedlarna. Enheten godkänner serviceproducenter som erbjuder

  • serviceboende med dygnetruntomsorg för äldre
  • dagverksamhet för äldre
  • hemvårdens tjänster
  • kortvarig vård i vårdenheter inom stödet för närståendevård
  • vård i hemmet inom stödet för närståendevård.

Enheten övervakar även verksamheten hos producenter av servicesedelservice som erbjuder dessa tjänster.

Läs mer om Helsingfors servicesedlar

I Helsingfors finns en omfattande serviceproduktion av dygnetruntomsorg för äldre, som staden kompletterar genom att årligen köpa in uppskattningsvis 1 300–2 040 serviceboendeplatser under avtalsperioden 2021–2026.

Med serviceboende stöder och främjar man klientens välbefinnande, säkerhet och goda livskvalitet.

Serviceboende med dygnetruntomsorg kan jämföras med boende i hemmet och i vården framhävs klientens självständighet, individualitet, värdighet och integritet. Det hemlika boendet innebär daglig samvaro, deltagande och ett meningsfullt liv samt en varm atmosfär, där klienten är en del av gemenskapen och känner sig trygg. I vården förverkligas samarbete mellan klienten, hens anhöriga och personalen, god yrkeskunskap samt kontinuitet i vården.

Serviceproducenten ska förbinda sig till att utveckla ett serviceboende som aktiverar klienterna och har gemenskapsanda. Utöver sin basuppgift ska serviceproducenten dessutom främja positiva samhälleliga effekter i sin verksamhet.

Mer information för serviceboendets serviceproducenter

Privata producenter av socialtjänster

För att få producera socialtjänster ska privata serviceproducenter finnas i det nationella registret för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster. Registrering sker genom att man antingen ansöker om tillstånd eller gör en anmälan.

Hemservice för olika klientgrupper är anmälningspliktig socialtjänst, vilket innebär att en privat hemserviceproducent måste göra en anmälan innan hen startar sin verksamhet. Man ska även göra en anmälan om verksamheten ändras väsentligt eller avslutas.

Anmälan behandlas per klientgrupp hos de aktörer som ansvarar för de tjänster för vilka producenten har anmält att hen producerar hemservice. Om hemserviceklienterna är äldre, bereds anmälan i Helsingfors i sjukhus-, rehabiliterings och omsorgstjänsternas SAS-tjänst.

Läs mer om behandlingen av hemserviceanmälningar i Helsingfors (pdf, på finska)

Hemtjänstens stödtjänster är exempelvis måltids-, klädvårds-, städnings-, bad- och ledsagartjänster, samt tjänster som främjar socialt umgänge.

Helsingfors stad godkänner serviceproducenter av dessa tjänster och håller register över dem.

Ohje kotihoidon tukipalveluiden tuottajaksi hakeutumiseksi (pdf, Anvisningar för ansökan om att bli producent av hemvårdens stödtjänster)

Producenter av servicesedelservice

Ansök om att bli serviceproducent på webbtjänsten palse.fi I systemet hittar du regelboken och anvisningarna för Helsingfors social- och hälsovårdssektors servicesedlar.

Vi kräver att alla tjänsteproducenter som vi använder är anslutna till Suomen Tilaajavastuu Oy:s program Pålitlig Partner.

Aktuella anvisningar och information för producenter av servicesedelservice inom munhälsovård (på finska)