Presentation av sektorn

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar möjligheter till välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap för helsingforsare i olika åldrar. Kultur- och fritidssektorn har fyra servicehelheter, som är servicehelheterna för bibliotek, kultur, idrott och ungdomar, samt sektors förvaltning. 

Läs mer om kultur- och fritidssektorn

Sektorchef för kultur- och fritidssektorn är Juha Ahonen

Sektorn lyder under kultur- och fritidsnämnden. Nämndens ordförande är biträdande borgmästare Paavo Arhinmäki

Kultur- och fritidssektorn omfattar fyra servicehelheter – bibliotek, idrott, kultur och ungdomar – samt sektorns förvaltning. Läs mer om servicehelheterna och sektorns förvaltning nedan.

Det här är Helsingfors stadsbibliotek:

 • 38 bibliotek
 • två bokbussar
 • hem- och servicebibliotek

På stadsbiblioteket arbetar 450 personer. Tjänsten leds av ställföretränande chefen för bibliotekstjänsterna Saara Ihamäki.

Biblioteket har fyra enheter:

 • Områdesbibliotekstjänsterna, som består av 37 bibliotek i olika stadsdelar. Tjänsten leds av Lotta Muurinen (ställföretränande).
 • Centrumbiblioteket Ode, som är det största och nyaste biblioteket och ligger på en central plats vid Tölöviken. Ode leds av Anna-Maria Soininvaara.
 • Enheten Biblioteksnätverkets gemensamma tjänster är en stödenhet som ansvarar för stadsbibliotekets samlingspolitik och materialanskaffning samt materiallogistik. I samarbete med nationella utvecklingstjänsterna stöder enheten det flerspråkiga bibliotekets verksamhet som finns på biblioteket i Böle. 
 • Enheten Riksomfattande utvecklingstjänster producerar och utvecklar i samarbete med de andra biblioteken nätverks-, kommunikations- och andra tjänster för alla allmänna bibliotek i Finland. Därutöver främjar enheten internationell verksamhet samt samarbetet mellan biblioteken.

Helsingfors bibliotek är en den av biblioteksnätverket Helmet

Helsingfors stadsbibliotek har ett nära samarbete med stadsbiblioteken i Esbo, Grankulla och Vanda. Tillsammans bildar de biblioteket Helmet(Länk leder till extern tjänst). Namnet Helmet kommer från orden ”Helsinki Metropolitan Area Library”. Biblioteken har bland annat ett gemensamt bibliotekskort och en samling på cirka tre miljoner verk, som du kan låna för att läsa, titta och lyssna på över kommungränserna.
 

Servicehelheten för idrottstjänster ansvarar för stadens idrottspolitik, ordnande av motion och idrott, samt för idrottsplatserna och campingområdet. Tjänsten leds av idrottsdirektör Tarja Loikkanen

Idrottstjänsterna erbjuder 

 • 800 idrottsplatser
 • 4 000 båtplatser
 • 5 000 hektar friluftsområden
 • 150 utomhusgym
 • motionskurser för alla åldrar

Servicehelheten har fyra tjänster: 

Tjänsten motionsaktivering har hand om motionshandledning, stöd för medborgar- och föreningsverksamhet samt evenemang. Tjänstens centrala kunder och målgrupper är de som motionerar lite eller inte alls samt specialgrupper. Tjänsten omfattar ledda motionstjänster samt uppgifter med anknytning till stöd för medborgar- och föreningsverksamhet samt evenemang. Tjänsten leds av Tuuli Salospohja.

Tjänstens enheter består av:

 • Enheten för idrottsfrämjande ansvarar för idrottsplanering, idrottsprojekt, motionstjänster som produceras tillsammans med samarbetspartner, personalmotion och expertis inom idrottsbranschen.
 • Enheten för riktade idrottstjänster ansvarar för idrottshandledningstjänster, idrottsrådgivning samt produktion av idrotts- och motionsevenemang för olika målgrupper. Tjänsterna produceras områdesvis i västra, norra och östra teamen.
 • Enheten för partnerskap ansvarar för bokningsverksamheten för idrottsplatser och båtplatser samt bokning av skolornas idrottslokaler för fritidsbruk. Dessutom ansvarar enheten för idrottsanläggningar, stödjande av medborgar- och föreningsverksamhet samt koordinering av evenemang.

Tjänsten Idrottsanläggningar har hand om skötseln av idrottsplatser inomhus och utomhus samt deras tjänster. Tjänsterna är riktade i synnerhet till idrotts- och motionsföreningar samt motions- och tävlingsidrottare, men även till motionärer. Tjänsterna produceras i östra, västra och norra områdesenheten. Tjänsten leds av Petteri Huurre.

Friluftstjänsterna har hand om skötsel och service av frilufts- och campingområden, friluftsrutter och näridrottsplatser samt havsnära tjänster. Centrala kunder är de som rör sig på eget initiativ, motionärer, vardags- och nyttomotionärer samt friluftsmänniskor. Tjänsten leds av Stefan Fröberg.

Tjänstens enheter består av:

 • Enheten för näridrott ansvarar för näridrottsplatser, utomhusmotionsplatser, friluftsrutter, skidspår, badstränder, vinterbadplatser, frilufts- och campingområden.
 • Enheten för havstjänster ansvarar för båtliv, båttrafik, utflyktsöarna och fiske.
 • Underhållsenheten ansvarar för stödåtgärder för underhåll av idrottsplatser, fastighetsteknik, transporter och service av utrustning.

Kulturservicehelheten ansvarar för stadens kulturpolitik samt kultur-, orkester-, musei- och konstmuseiverksamhet. Dessutom ansvarar servicehelheten för de nationella och regionala specialuppgifter som tillhör enheten. Mari Männistö är kulturdirektör.

Kulturservicehelheten har fem tjänster: 

 • Stadsmuseet har hand om stadens museitjänster och kulturhistoriska samling samt värnandet av kulturmiljön. Stadsmuseets direktör är Reetta Heiskanen.

Stadsmuseet har fem verksamhetsställen. De består av stadsmuseet på Alexandersgatan 16, Villa Hagasund, Sprutmästarens gård, Arbetarbostadsmuseet och Spåramuseet. 

 • Tjänsten kulturcentrum ansvarar för att produktionen av konst- och kulturtjänster samt konstfostranstjänster för stadsborna i kulturcentren. Kulturcentertjänsten leds av Paiju Tyrväinen

Kulturcenter: Gamlasgården, Malms kulturhus, Savoyteatern, Stoa och Nordhuset. Dessutom producerar kulturcentertjänsten också kulturtjänster i Månsasgården.

 • Helsingfors stadsorkester bedriver symfoniorkesterverksamhet och producerar tjänster inom klassisk musik. Aleksi Malmberg är intendent vid stadsorkestern. 
 • Tjänsten främjande av kulturer har hand om kultur- och konstfostranstjänster som kompletterar stadens kulturutbud och bereder konst- och kulturunderstöd samt tillstånd avseende grundutbildning i konst. Tjänsten leds av Veikko Kunnas.

I tjänsten ingår också två kulturcenter: Annegården och Caisa.
 

Servicehelheten

 • producerar kulturtjänster och fritidssysselsättningar tillsammans med ungdomar
 • främjar ungdomars samhälleliga deltagande
 • erbjuder ungdomar stöd och rådgivning
 • tar hand om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Tjänsten leds av ungdomsdirektör Mikko Vatka. Servicehelheten har cirka 360 arbetstagare, av vilka den största delen är ungdomsledare. Verksamheten drivs i över 70 lokaler runtom i Helsingfors. Verksamhetens huvudsakliga målgrupp är ungdomar i åldern 10–18 år.
Ungdomsarbetet utförs på ungdomsgårdarna, i andra lokaler och inom olika projekt. Därutöver stöder servicehelheten bland annat ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper med understöd. 

Servicehelhetens tjänster och enheter: 

 • Östra ungdomsarbetet har hand om ungdomsarbetet i stadens östra och sydöstra delar samt stödjandet av ungdomsorganisationer och ungdomsverksamhet. Tjänsten leds av Katri Kairimo.
 • Västra ungdomsarbetet sköter ungdomsarbetet i stadens södra och västra delar samt det svenskspråkiga ungdomsarbetet. Tjänsten leds av Tiina Hörkkö.
 •  Norra ungdomsarbetet har hand om ungdomsarbetet i stadens norra och nordöstra delar samt det digitala ungdomsarbetets nationella utveckling. Tjänsten leds av Heidi Hållman.

Förvaltningen sköter sektorns förvaltnings- och stödtjänster. Förvaltningen har fem tjänster: förvaltningstjänster, personaltjänster, utvecklings- och digitaliseringstjänster, ekonomi- och planeringstjänster samt kommunikations- och marknadsföringstjänster. 

Förvaltningsdirektör är Kirsti Laine-Hendolin.

Chefer för tjänsterna: 

Förvaltningstjänster 

Förvaltningschef Pia Uljas 

Personaltjänster

Personalchef Eeva Oinonen.

Ekonomi- och planeringstjänster

Ekonomi- och planeringschef Mika Malmberg

Utvecklings- och digitaliseringstjänster

Utvecklings- och digitaliseringschef Jussi Vehviläinen 

Kommunikations- och marknadsföringstjänster

Kommunikations- och marknadsföringschef Essi Eranka