Delta och påverka för barn och unga

Helsingfors stad har bundit sig till att arbeta för att varje barn och ungdom ska uppleva delaktighet och tro på sina möjligheter att påverka, samt för att barns och ungdomars röst ska höras på ett mångsidigt sätt i staden. 

Främja barns och ungdomars delaktighet och påverkan i Helsingfors

I Helsingfors övar barn och ungdomar på att delta och påverka på många olika sätt på stadsnivå. I barns och ungdomars vardag syns delaktighet bland annat i att man övar diskussions- och förhandlingsfärdigheter, lyssnar, tror på sin egen förmåga att agera, undersöker och utreder saker samt övar att styra det egna lärandet.

I skolorna, läroanstalterna och på fritiden övar man påverkan genom elev- och studentföreningsverksamhet, styrelsearbete, direktioner, den deltagande budgeteringens processer samt genom olika enkäter, omröstningar och respons. Eleverna uppmuntras att bilda egna grupper där de kan lära sig att påverka och främja saker som är viktiga för dem. 

De får lära sig om påverkan i närmiljön och området i samarbete med områdets aktörer, via olika inlärningsprojekt, på praktik och inom fritidssysselsättningar. Eleverna uppmuntras att använda sig av hela staden som sin inlärningsmiljö och lära sig mer om olika samarbetsaktörer över daghems-, skol- och stadsgränser.

Vi önskar att föräldrarna deltar i verksamheten och planeringen av barnens småbarnspedagogik tillsammans med personalen.

Föräldrarna kan bilda föräldrakommittéer som stöder och kompletterar småbarnspedagogiken. Föräldrakommittén väljer en ordförande och en kassör bland föräldrarna till barnen som deltar i småbarnspedagogiken.

Föräldrarna eller föräldrakommittén kan utan avgift använda enhetens lokaler för att ordna tillställningar som stöder småbarnspedagogiken. Om tillställningen ordnas utanför enhetens verksamhetstider har föräldrarna ansvaret för barnen.

Föräldrarna eller föräldrakommittén finansierar sin egen verksamhet och bokföringen ska ordnas så att alla föräldrar har tillgång till den. Småbarnspedagogerna får enligt stadens anvisningar inte delta i insamling eller omhänderhavande av kommitténs tillgångar.

Målet med samarbetet mellan hemmet och skolan är att stödja elevens hälsosamma tillväxt och förutsättningar för inlärning samt hela skolgemenskapens välbefinnande. Ett lyckat samarbete bygger på en öppen, jämlik och förtroendefull växelverkan. Principerna och verksamhetssätten för samarbetet mellan hemmet och skolan anges i varje skolas läroplan. Skolan och vårdnadshavarna kommer tillsammans överens om det praktiska samarbetet och genomförandet. Samarbetet mellan hemmet och skolan är ömsesidigt. Det är vårdnadshavarna som i första hand ansvarar för barnets fostran och läroplikt. Skolans uppgift är att stödja elevens uppväxt och inlärning som medlem i skolgemenskapen.

Föräldrarna kan bekanta sig med varandra på de tillställningar som skolan arrangerar eller på de evenemang som arrangeras av klasskommittéer som grundats av föräldrarna. De flesta skolor har också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet. Varje skola har en direktion där det ingår föräldrarepresentanter som utsetts av föräldrarna samt en elevrepresentant.

Direktionerna leder och utvecklar skolornas verksamhet. Grundskolornas och gymnasiernas direktioner består av representanter för föräldrar, elever och personal. De nuvarande direktionernas mandatperiod är 2021–2025.

Om inget annat är föreskrivet eller har förordnats om befogenheterna, har skolornas och gymnasiernas direktioner följande uppgifter:

  • godkänner årligen en plan som baseras på skolans och gymnasiets läroplan frånsett årliga arbetstider
  • godkänner ordningsregler eller ger andra ordningsregler som tillämpas i skolan eller gymnasiet
  • reglerar grundskole- eller gymnasieelever i högst en månad och beslutar att regleringen kan genomföras innan beslutet har vunnit laga kraft, samt beslutar om gymnasieelevers rätt att delta i undervisningen, om de utreds för ett brott.