Att ansöka om heldygnsomsorg

Om din funktionsförmåga och hälsa försämras så att du inte klarar dig hemma med hjälp av till exempel hemvård eller andra tjänster som ordnas i hemmet kan du ansöka om en plats med heldygnsomsorg.

På den här sidan

Grunderna för beviljande av heldygnsomsorg och -boende

Grunderna för att bevilja heldygnsomsorg och -boende är desamma för alla stadsbor. Beslutet grundar sig alltid på en individuell och integrerad bedömning av servicebehovet. Vi använder RAI (Resident Assessment Instrument) för utvärdering av hälsotillstånd och funktionsförmåga samt den vårdande läkarens utlåtande som grund för bedömningen. Grunderna för att beviljas heldygnsomsorg och boende är:

 • klienten behöver mycket hjälp med vardagliga aktiviteter, t.ex. påklädning, tvätt och medicinering och har ett stort eller mycket stort servicebehov
 • funktionsförmågan är klart nedsatt av fysiska, psykiska eller kognitiva orsaker, och personen behöver vård och omsorg dygnet runt
 • säkerheten har äventyrats upprepade gånger på grund av exempelvis rymning, tillbud eller misshandel
 • klienten har återkommande perioder av akut intervall- och sjukhusvård i samband med ett kontinuerligt vårdbehov
 • klienten har somatiska eller psykiska symtom som är svåra att behandla, såsom allvarlig undernäring, ångest, depression eller allvarlig vanföreställning, intensiv vårdförnekelse eller beteende som allvarligt stör omgivningen
 • närståendevårdaren kan inte stöttas med hjälp av tjänster som bidrar till att kunna bo hemma.

I Helsingfors ordnas heldygnsomsorg både som serviceboende och som långvarigt anstaltsboende. Långvarig vård vid anstalt kan endast erbjudas personer med medicinska grunder för denna typ av vård eller då anstaltsvården i övrigt är motiverad med tanke på personens värdiga liv och trygga vård.

Ansökningsskeden

 1. Vi bedömer din situation

  Tillsammans med dig och dina anhöriga reder vi ut om vi kan göra något för att stödja dig att bo hemma.

  Vi kartlägger tillsammans ditt behov av vård och omsorg, din hälsa och funktionsförmåga samt de tjänster som du redan har till ditt förfogande och eventuella extra tjänster. Detta kallas omfattande bedömning av servicebehovet.

 2. Ansökningen inleds

  Om det vid bedömningen av servicebehovet framgår att du behöver en plats med heldygnsomsorg börjar vi söka en plats tillsammans med dig. En anhörig kan inte vara sökande.

  Även hemvårdsteamet som tar hand om dig kan ansöka om serviceboende med heldygnsomsorg om de oroar sig för hur du klarar dig hemma.

  Klienthandledningens medarbetare träffar dig och vid behov dina anhöriga hemma hos dig, så att de får en uppfattning om din situation. Medarbetaren samlar in kompletterande utlåtanden av en läkare och teamet som tar hand om dig.

  Vi behöver även uppgifter om dina inkomster och din förmögenhet för ARA-utredningen som görs för alla sökande.

 3. Vi behandlar din ansökan

  På basis av bedömningen av servicebehovet beslutar vi vilken stödform som passar dig bäst.

  Vi behandlar klienternas egna ansökningar även om det vid bedömningen av servicebehovet har konstaterats att kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg inte uppfylls.

 4. Du får ett beslut på din ansökan

  Du får ett skriftligt beslut på din ansökan.

  Det är möjligt att du kan fortsätta att bo självständigt med hjälp av rehabilitering eller genom att effektivisera eller utöka tjänsterna som ordnas i ditt hem.

  Om du får ett positivt beslut om serviceboende med heldygnsomsorg inleds processen för att ordna en plats. Vi utreder dina önskemål om vårdenhetens läge och beaktar dem, så vitt möjligt.

  Du får en vårdplats inom tre månader efter beslutet.