Presentation av social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Från och med den 1 januari 2023 har sektorn fyra servicehelheter; familje- och socialtjänster, sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, hälsovårds- och missbrukartjänster samt räddningsväsendet. En gemensam förvaltning betjänar servicehelheterna.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn (sotepe) har som uppgift att skapa välfärd, hälsa och säkerhet åt helsingforsarna. Vi uppmuntrar stadsborna till att ta ansvar för sin egen och sina närståendes hälsa och välbefinnande. Samtidigt ger vi alla invånare den hjälp de behöver.

Läs mer om social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Daniel Sazonov är social-, hälsovårds- och räddningssektorns biträdande borgmästare. Han är ordförande i social-, hälsovårds- och räddningsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.

Vår verksamhet styrs och övervakas av social-, hälsovårds- och räddningsnämnden. Nämnden har två sektioner, en för individärenden och en för räddningsväsendet.

Sektorchef är Juha Jolkkonen.

Servicehelheter

Sektorn har fyra servicehelheter samt en förvaltning som betjänar dem.

Familje- och socialtjänsterna har hand om social- och hälsovårdstjänsterna för barnfamiljer, skol- och studenthälsovården samt hälsorådgivningen för unga som varken studerar eller deltar i arbetslivet.

Avdelningen tillhandahåller också tjänster inom vuxensocialarbetet och tjänster för personer med funktionsnedsättning, beviljar utkomststöd samt har hand om ekonomi- och skuldrådgivning, stöd för sysselsättning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och tjänster för invandrare.

Direktör för familje- och socialtjänster är Maarit Sulavuori, tfn 09 310 62401 och ledningens assistent tfn 09 310 62402

Egenkontrollplaner (på finska)

Hälsovårds- och missbrukartjänsterna har hand om den öppna sjukvården inom primärvården och hälsorådgivningen för vuxna på hälsostationerna, den inremedicinska poliklinikverksamheten, jouren samt munhälsovården.

Avdelningen tillhandahåller också mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna samt tjänster inom den psykiatriska specialsjukvården.

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster är Leena Turpeinen, tfn 09 310 52481 och ledningens assistent tfn 09 310 52690.

Egenkontrollplaner (på finska)

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna har hand om hemvård, social- och närarbete bland äldre samt stöd för närståendevård, servicecentralverksamhet, dagverksamhet och kortvarig vård för äldre samt intensifierat serviceboende och anstaltsvård för äldre och multisjuka.

Avdelningen sköter även kortvarig och rehabiliterande sjukhusvård, rehabiliteringspolikliniktjänster inom fysiatri, geriatri och neurologi samt fysioterapi-, ergoterapi- och talterapitjänster och rehabilitering av veteraner.

Direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster är Seija Meripaasi, tfn 09 310 52482 och ledningens assistent tfn 09 310 42618.

Egenkontrollplaner (på finska)

Vi erbjuder trygghet och hjälper i  nöden. Vi betjänar den finska huvudstadens funktioner samt dess invånare och besökare  genom att bedöma stadens olycksrisker, förebygga olyckor och minimera konsekvenserna av olyckor och nödsituationer för människor, infrastruktur och miljö. Dessutom ger vi instruktioner om beredskap  på egen hand i olika nödsituationer och exceptionella situationer. Våra tjänster omfattar förebyggande av olyckor, räddningsinsatser, prehospital akutvård samt civilskydd och beredskap.

Chef för Helsingfors räddningsverk är räddningskommendör Jani Pitkänen, tfn 09 310 30000
Ledningens assistent tfn. på 09 310 30001

Förvaltningshelheten leds av förvaltningsdirektör Tiina Mäki, tfn 09 310 52483 och ledningens assistent tfn 09 310 43591.

Bedömningen av konsekvenserna för hälsa och välbefinnande är ett verktyg för beslutsfattande och dess beredning. Det används för att strukturera synpunkter på effekterna av ett beslut. Förhandsuppskattningen

  1. lyfter fram beslutens konsekvenser för hälsa och välbefinnande
  2. väcker diskussion om beslutens inverkan
  3. förbättrar den hälsomässiga jämlikheten bland befolkningen
  4. lyfter fram det allmänna intresset
  5. gör beslut mer transparenta

Förhandsuppskattningen av konsekvenserna för hälsa och välbefinnande är en del av den normala beredningsprocessen inom alla sektorer och baseras på lagstiftningen.

Hur bedöms konsekvenserna?

I Helsingfors framhäver man främjandet av hälsa och välbefinnande inom stadens hela verksamhet. Vid bedömningen använder man sig av anvisningarna ”Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä” (Bedömning av konsekvenserna för hälsa och välbefinnande):

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä (pdf)

I bakgrunden för anvisningarna finns en omfattande uppfattning om hälsa och välbefinnande. Inom Helsingfors stad har man i bedömningen velat betona konsekvenserna för i synnerhet skillnader i hälsa och välbefinnande, barn, ungdomar och barnfamiljer samt kön eller jämlikhet.

Varifrån får jag mer information och vägledning?

Mer information och vägledning om bedömning av konsekvenser för hälsa och välbefinnande fås av Tarja Saarinen vid social- och hälsovårdssektorntarja.saarinen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

 

Social rapportering är en del av det strukturella socialarbetet. Med strukturellt socialarbete strävar man efter att påverka kommuninvånarnas livsmiljö samt samhällets och tjänsternas strukturer. Med hjälp av social rapportering producerar man information med anknytning till socialt välbefinnande och sociala problem och förmedlar den som stöd för ledning och beslutsfattande samt planering och utveckling av tjänster.

Du kan läsa om social rapportering som producerats inom social- och hälsovårdssektorn på webbplatsen julkaisut.hel.fi.

Läs mer om sociala rapporter på webbplatsen julkaisut.hel.fi (Länk leder till extern tjänst)