Det här är stadskansliet

Helsingfors stadskansli är ett ämbetsverk som lyder under stadsstyrelsen. Vi verkar som allmänt planerings-, berednings- och genomförandeorgan för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsledningen.

Sektorn leds av kanslichef Jukka-Pekka Ujula.

Stadskansliet har sex avdelningar: näringslivsavdelningen, förvaltningsavdelningen, personalavdelningen, strategiavdelningen, ekonomi- och planeringsavdelningen samt kommunikationsavdelningen.

Stadskansliets verksamhetsstadga

Interna revisionen lyder under kanslichefen och leds av internrevisionschefen. Interna revisionen består av oberoende och objektiv bedömnings- och kontroll- samt konsultverksamhet, vars syfte är att producera mervärde för Helsingfors stad och förbättra dess verksamhet.

Stadskansliet innefattar affärsverken, som verkar som egna enheter:

Tjänsteinnehavare: Centralförvaltningen(Länk leder till extern tjänst)

Stadskansliets avdelningar

Ämbetsverket har sex avdelningar: näringslivsavdelningen, förvaltningsavdelningen, personalavdelningen, strategiavdelningen, ekonomi- och planeringsavdelningen samt kommunikationsavdelningen.

Näringslivsavdelningen har hand om stadens näringslivs-, innovations- och konkurrenskraftspolitik, främjandet av företagsamhet samt sysselsättnings- och invandrarfrågor.

Läs mer om näringspolitikens prioriteringar för åren 2022–2025 (på finska)

Avdelningen leds av näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Följ oss

Förvaltningsavdelningen har hand om verksamhetsförutsättningarna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och borgmästarkollegiet, styrningen av förvaltningsförfarandet, ledningen av ärendehantering och dokumentförvaltning, ämbetsverkstjänster, säkerhets- och förberedelseärenden samt juridisk intressebevakning och experttjänster.

Förvaltningsavdelningen har fem enheter. Därutöver innefattar avdelningen även specialmedarbetarteamet och stadssekreterarteamet som lyder direkt under förvaltningsdirektören.

Förvaltningsavdelningen leds av förvaltningsdirektören Kirsi Remes.

Registratorskontoret

Beslutsfattande(Länk leder till extern tjänst)

Rättstjänsten

Rättstjänsten sköter den juridiska intressebevakningen och produktionen av experttjänster för Helsingfors stads organisation.

Rättstjänsten-enheten betjänar inte privatpersoner. Privatpersoner kan be om rättshjälp och juridisk rådgivning av rättshjälpsbyrån. 

Helsingfors rättshjälpsbyrå ligger på Sundholmen på adressen: 
Porkalagatan 13 G 
Telefonnummer: 029 5660 120

Personalavdelningen har hand om personalpolitiken, kompetensledningens och personalplaneringens tillvägagångssätt, arbetshälsan och arbetssäkerheten samt arbetsgivarverksamheten och styrningen av HR-processerna. Avdelningen sköter personalens utvecklingstjänster och förändringsstöd.

För stadens anställda
Helsinkirekry.fi

Strategiavdelningen har hand om stadens strategiska utveckling och koordineringen av strategiskt centrala ärendehelheter och projekt,
styrningen av digitaliseringen och informationsförvaltningen, statistik- och forskningsverksamhet, internationella ärenden samt styrning av säkerhet och beredskap på stadsnivå.

Strategiavdelningen leds av strategidirektör Markus Kühn.

Stadsstrategin

Digitala Helsingfors(Länk leder till extern tjänst)

Hitta digitalt stöd(Länk leder till extern tjänst)
 

Ekonomi- och planeringsavdelningen har hand om bland annat styrningen av stadens ekonomi, verksamhet och koncern samt stadsstrategin och förvaltningsutvecklingen.

Avdelningen leds av finansdirektör Tuula Saxholm.

Stadens ekonomi

Upphandlingar och konkurrensutsättning

Helsingfors stadskoncern
 

Kommunikationsavdelningen har hand om Helsingfors centraliserade kommunikation och koordineringen av hela stadens kommunikation, marknadsföringen, invandringsrådgivningen samt delaktighet och växelverkan. 

Avdelningen leds av kommunikationsdirektör Liisa Kivelä.

Webbplatser