Ostopalvelut ja palveluntuottajat

Jos sinulla on kysyttävää omasta SAS-prosessista, ole ensisijaisesti yhteydessä omaan sosiaalityöntekijääsi.

Tällä sivulla

Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelu

Selvitys, arviointi ja sijoitus (SAS) -palvelussa

 • järjestämme jatkohoitoa erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille
 • arvioimme ja järjestämme asiakkaiden ympärivuorokautista hoivaa
 • vastaamme hoivan ostopalveluista ja yksityisten palvelutuottajien valvonnasta
 • koordinoimme vanhuspalvelujen palvelusetelitoimintaa
 • tuotamme hoitotyön asiantuntijapalveluja vanhuspalvelujen toimintayksiköille.

Jos sinulla on kysyttävää omasta SAS-prosessista, ole ensisijaisesti yhteydessä omaan sosiaalityöntekijääsi.

Kotikuntalakia koskevat tiedustelut:

Keskitetyt asiakasohjauspalvelut

SAS-toiminta
 • Arviointipäällikkö Riina Lilja puh. 09 3105 6219
 • Toimistosihteeri puh. 09 3104 3325
Hoivapaikkakoordinaattorit alueittain
 • Itäinen ja Östersundomin suurpiiri puh. 09 3104 7675
 • Eteläinen ja Keskinen suurpiiri puh. 09 3102 4645
 • Pohjoinen ja koillinen suurpiiri puh. 09 3106 2092
 • Läntinen suurpiiri puh. 09 3106 2094
 • Kaakkoinen suurpiiri puh. 09 310 45898
 • Ruotsinkieliset asiakkaat puh. 09 3106 2093

Hallinto

Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 6. krs, 00530 Helsinki
PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki

 • Arviointitoiminnan johtaja Soili Partanen puh. 09 3106 9984
 • Arviointitoiminnan johtajan sihteeri Kirsi Rosma puh. 09 3106 2406

Ikääntyneiden ostopalvelut

Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikkö kilpailuttaa ja hankkii sosiaalipalveluita helsinkiläisille yksityisiltä palveluntuottajilta. Näitä palveluita ovat 

 • ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • monisairaiden alle 65-vuotiaiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • ikääntyneiden päivätoiminta.

Yksikkö valvoo ja kehittää palveluiden laatua ja ohjaa palveluntuottajia toiminnassaan.

Lue lisää palveluiden laadunvalvonnasta

Yksikkö tekee yhteistyötä omaisten kanssa ja varmistaa, että asumispalveluissa noudatetaan hyviä toimintatapoja.

Lue lisää palveluasumisesta ja ympärivuorokautisesta hoidosta

Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikkö on vastuussa myös palvelusetelien kehittämisestä. Se hyväksyy palveluntuottajat, jotka tarjoavat

 • ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista
 • ikääntyneiden päivätoimintaa
 • kotihoidon palveluita
 • omaishoidon tuen lyhytaikaista hoitoa hoivayksikössä
 • omaishoidon tuen kotiin annettavaa hoitoa

Yksikkö myös valvoo kyseisiä palveluita tarjoavien palvelusetelipalveluntuottajien toimintaa.

Lue lisää Helsingin palveluseteleistä

Helsingissä on laaja ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palvelutuotanto, jota kaupunki täydentää sopimuskaudella 2021–2026 ostamalla arviolta noin 1300–2040 palveluasumisen paikkaa vuosittain.

Palveluasumisen avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on verrattavissa kotona asumiseen, ja hoidossa tulee korostua asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Kodinomaisuus on päivittäistä yhdessäoloa, osallistumista ja merkityksellistä elämää sekä lämmintä ilmapiiriä, jossa asiakas on yhteisön jäsen ja kokee olonsa turvalliseksi. Hoidossa toteutuu asiakkaan, hänen omaistensa ja henkilökunnan välinen yhteistyö, hyvä ammattitaito sekä hoidon jatkuvuus.

Palveluntuottajalta edellytetään sitoutumista asiakasta aktivoivan ja yhteisöllisen palveluasumisen kehittämiseen. Lisäksi palveluntuottajan tulee edistää positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia toiminnassaan yli perustehtävänsä.

Lisätietoja palveluasumisen palveluntuottajille

 • Ostopalvelupäällikkö Kristiina Matikainen puh.09 3104 2207
 • Toimistosihteeri Jaana Laakso puh. 09 3104 3732
 • Erityissuunnittelijat puh. 09 310 33861, 09 310 28798, 09 310 28802, 09 310 33838, 09 310 24221, 09 3105 0132

Postiosoite PL 51777, 00099 Helsingin kaupunki

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat

1.1.2024 voimaan tuleva uusi sote-valvontalaki muuttaa palveluntuottajien lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä. Nykyinen Valveri-rekisteri suljetaan joulukuun aikana, ja 1.1.2024 alkaen yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukset tehdään sähköisesti uudessa Soteri-rekisterissä. Valveri-rekisterin sulkemisen myötä ilmoitusten käsittely siirtyy Helsingin kaupungilta ja hyvinvointialueilta aluehallintovirastoille ja Valviraan.

Lisätietoja palveluntuottajien uudesta Soteri-rekisteristä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Palveluntuottajia pyydetään toimittamaan uudet yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukset 10.11.2023 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Katso kirjaamon yhteystiedot

Eri asiakasryhmien kotipalvelu on ilmoituksenvaraista sosiaalipalvelua, mikä tarkoittaa, että yksityisen kotipalvelun tuottajan täytyy tehdä ilmoitus ennen toimintansa aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä myös silloin, jos toiminta oleellisesti muuttuu tai loppuu.

Kotihoidon tukipalveluita ovat esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Helsingin kaupunki hyväksyy näiden palvelujen palveluntuottajat ja pitää heistä rekisteriä.

Lista yksityisistä kotipalvelun tukipalvelun tuottajista (pdf)

Vammaisten ostopalvelut

Vammaistyön ostopalveluyksikkö seuraa, valvoo, ohjaa ja kehittää vammaistyön ostopalveluja. Teemme yhteistyötä vammaistyön muiden yksiköiden, palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa. Kiinnitämme erityisesti huomiota asiakkaan saaman palvelun laatuun ja vaikuttavuuteen.

Ostopalveluyksikkö organisoi ja toteuttaa asiakaspalvelujen hankintoja hankintalakia noudattaen yhteistyössä kaupungin hankintapalvelujen kanssa. Hankimme palveluja pääsääntöisesti kilpailuttamalla ja palvelusetelimallilla. Kilpailutusten laatukriteerit on määritelty yhteistyössä palvelun käyttäjien, heidän läheistensä ja palveluntuottajien kanssa.

Valvomme Helsingissä sosiaalipalveluja tarjoavien palveluntuottajien toimintaa. Toteutamme laadunvalvontaa kirjallisten dokumenttien avulla sekä käynneillä yksiköihin ennalta sovitusti ja ennalta ilmoittamatta. Muualla sijaitsevissa yksiköissä, joissa on helsinkiläisiä asiakkaita, varmistamme asiakkaiden saaman palvelun yksilöllisten suunnitelmien ja päivittäiskirjausten seurannalla, yksiköihin tehtävillä yhteistyökäynneillä ja sopimusseurannalla. Lisäksi teemme yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa.

Toivomme ensisijaista yhteydenottoa ostopalveluyksikön yhteissähköpostin kautta. Ostopalveluyksikkö käsittelee myös palveluntuottajia koskevat palautteet.

sote.vammaistenostopalvelut@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ostopalvelupäällikkö Minna Eronen

09 310 24859(Linkki aloittaa puhelun)

minna.eronen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vammaistyön ostopalveluyksikkö haastattelee jokaisen palveluntuottajaksi hakevan. Tarkistamme tulevan palveluntuottajan toiminta- ja omavalvontasuunnitelmat ja muut asiaan kuuluvat dokumentit ja annamme tuottajalle tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa. 

Jos palveluntuottajan suunnitelmat ja valmiudet palvelun toteutukseen todetaan riittäviksi, voidaan tuottaja hyväksyä tukipalvelutuottajien rekisteriin. Rekisterissä olevilla on oikeus tuottaa henkilökohtaista apua Helsingin alueella. Rekisterissä olevat voivat myös hakeutua palvelusetelituottajiksi.

Henkilökohtaisen avun tukipalvelutuottajien yhteystietorekisteri (pdf)

Henkilökohtaisen avun tukipalvelutuottajien yhteystietorekisterin rekisteriseloste (pdf)

Kotiin vietävien palveluiden osalta palveluntuottajalistaus löytyy osoitteesta palse.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Palveluntuottajien varautuminen sosiaali-​ ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin

Valtioneuvosto on antanut asetuksen (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)hyvinvointialueiden varautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin. Asetuksen tarkoitus on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä alan toimijoiden valmiutta toimia häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Lue lisää palveluntuottajien varautumisen suunnitteluvelvoitteesta ja Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ohjausvelvollisuudesta

Palvelusetelipalvelun tuottajat

Hae palveluntuottajaksi palse.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)-verkkopalvelussa. Löydät järjestelmästä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan palvelusetelien sääntökirjat ja ohjeet. 

Edellytämme, että kaikki käyttämämme palveluntuottajat kuuluvat Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan.

Ajankohtaisia ohjeita ja tietoja suun terveydenhuollon palvelusetelituottajille