Koncernstyrning och rapportering

Stadens ägarpolitik är så öppen och aktiv som möjligt. Dess syfte är att ansluta sammanslutningar som ingår i koncernen till en del av stadens strategiska ledning och verksamhet samt säkerställa att de uppsatta målen uppfylls effektivt.

Ägarstyrning

Via ägarstyrningen medverkar staden som ägare eller medlem i bolagets och den övriga sammanslutningens förvaltning och verksamhet.

Ägandet är inte stadens grunduppgift, utan den ska stöda och betjäna anordnandet av tjänster, stadens ekonomi eller stadens samhälleliga mål i övrigt.

Utgångspunkter för stadens ägarpolitik

  • förvaltningsstadgan,
  • stadsstrategin,
  • koncerndirektivet och god förvaltningssed,
  • dottersammanslutningarnas ägarstrategier samt
  • övriga beslut som gäller ägarpolitiken.

Den centrala frågan då ägarstrategiernas riktlinjer dras upp är huruvida man ska bevara stadens ägande oförändrat eller avser ändra det. Därutöver fastställer man bland annat sammanslutningens syfte och uppgift, sammanslutningens betydelse för staden samt sammanslutningens tillhörande i gruppen av dottersammanslutningar som verkar på marknadsvillkor eller övriga dottersammanslutningar.

Läs mer om koncerndirektiv (pdf)

God förvaltnings- och ledningspraxis godkänd koncernsektionen

 

Dottersammanslutningarnas ägarstrategier

I dottersammanslutningarnas ägarstrategier drar man upp riktlinjer avseende ägande, strategiska avsikter och styre. 

Ägarstrategiernas tidsperspektiv varierar mellan fem till sju år. De uppdateras per stadsstrategiperiod eller vid behov, till exempel på grund av betydande ändringar i verksamhetsmiljön.

Läs mer om ägarstrategierna