Offentligt meddelande till de grupper som eventuellt blivit offer för dataintrånget vid fostrans- och utbildningssektorn

Dataintrånget kom till stadens kännedom den 30 april 2024.

En utredning i ärendet inleddes genast. Staden vidtog olika skyddsåtgärder och kontaktade dataskyddsombudsmannen, polisen och Transport- och kommunikationsverkets (Traficoms) Cybersäkerhetscenter.

Som staden meddelade den 2 maj 2024 har den som gjort dataintrånget fått tillgång till elevers, studerandes och anställdas användarnamn och e-postadresser. Noggrannare utredningar har visat att den som gjort dataintrånget har fått tillgång till alla stadens anställdas användarnamn och e-postadresser samt personbeteckningar och adressuppgifter till elever, studerande, vårdnadshavare och personal vid fostrans- och utbildningssektorn. Gärningsmannen har dessutom fått tillgång till material på en del av sektorns nätverksenheter.

I praktiken innebär detta att förövaren kan ha fått tillgång till personbeteckningar och adressuppgifter till elever, studerande, vårdnadshavare, personal och skötare i arbetsavtalsförhållande vid fostrans- och utbildningssektorn samt de barn skötarna sköter om och deras familjer. Exempel på sådant är information om klientavgifter inom småbarnpedagogiken och avgiftsgrunderna, känslig information om barnens situation, såsom elev- och studerandevårdens begäranden om information eller information om behov av särskilt stöd, läkarutlåtanden om orsaker för att avbryta läroplikten gällande studerande på andra stadiet samt information om sjukfrånvaro som gäller personalen inom fostrans- och utbildningssektorn. 

Vi kan inte utesluta att den som gjort intrånget också har fått tillgång till information som gäller personer som har spärrmarkering.

Intrånget i fostrans- och utbildningssektorns datanät gjordes via distansförbindelseservern. ”Vi känner inte till att gärningsmannen skulle ha fått tillgång till de andra sektorernas system eller information. Staden har ändå trappat upp kontrollen i alla sina datanät.

Alla dokument eller personer som drabbats av dataintrånget kan inte nödvändigtvis identifieras, så vem som helst som är kund till fostrans- och utbildningssektorn kan ha drabbats. Kunder till fostrans- och utbildningssektorn är exempelvis;

  • elever och studerande som studerar eller har studerat vid stadens grundskolor eller skolor på andra stadiet samt deras vårdnadshavare.
  • barn som deltag i småbarnspedagogik som Helsingfors stad ordnar och deras vårdnadshavare, studerande vid Helsingfors arbetarinstitut och kunder till stadens studerandevård.
  • exempelvis personer som har varit kunder hos skolkuratorer eller skolpsykologer.