Studerandes stödnätverk

Studerandevården består framför allt av förebyggande arbete.

Med den gemensamma studerandevården menas läroanstaltens verksamhetskultur och åtgärder som exempelvis främjar lärande och välbefinnande för hela läroanstalten.

Individuell studerandevård erbjuds av psykologer, kuratorer, hälsovårdare, läkare samt psykiatriska sjukskötare.

På läroanstalterna finns det även många andra yrkespersoner som stödjer studerande. Utgångspunkten för stödet är att möjliggöra god inlärning för varje studerande. 

Som studerande kan du höra av dig direkt till de flesta av studerandevårdens tjänster. Studerandevårdens personal hjälper också dig att hitta rätt stöd. 

På bilden nedan ser du det nätverk som finns till för att stödja dig. Klicka på aktörerna på bilden (Thinglink)(Länk leder till extern tjänst)för att läsa mer om stödet de erbjuder.

Den studerandes stödnätverk. Under bilden finns det mer information om tjänsterna. Bild: Frankly Partners Oy Bild: Frankly Partners Oy
Den studerandes stödnätverk. Under bilden finns det mer information om tjänsterna. Bild: Frankly Partners Oy Bild: Frankly Partners Oy

Studerandevårdens mångprofessionella nätverk erbjuder stöd för lärande, hjälper med utmaningar i vardagen och problem med hälsan. Studerandevården hjälper även studerande med ångest eller som mår dåligt. Studerande kan få hjälp med akuta situationer eller mer planerat och långsiktigt stöd – beroende på vad behovet är.

Stöd vid den egna läroanstalten

Den gemensamma studerandevården stödjer hela läroanstalten och är den primära formen av studerandevård. Alla i läroanstalten arbetar med den gemensamma studerandevården, exempelvis studerandevårdens personal, lärare, studerande och studiehandledare. Ungdomsarbetarna och motionscoacherna, som finns på många läroanstalter, arbetar också med den gemensamma studerandevården.

Den gemensamma studerandevården främjar de studerandes lärande och välbefinnande samt god interaktion och delaktighet i gemenskapen. Åtgärderna kan riktas till alla i gemenskapen eller till specifika grupper. I arbetet ingår även att se till att läroanstalten också kan fungera i händelse av problem eller kriser.

Stödet från den studerandes närmsta krets, till exempel familjen, är också viktigt för att stötta den unga.

Du kan alltid ta kontakt med en lärare eller med någon annan vuxen, om något oroar dig eller stör ditt lärande – oavsett om du kan beskriva det eller inte.  

Alla som arbetar vid läroanstalten är skyldiga att främja välbefinnandet hos dig, övriga studerande och hela läroanstaltsgemenskapen samt samarbetet med vårdnadshavarna. I synnerhet rektorn och lärarna har det primära ansvaret för gemenskapens välbefinnande.  Eftersom läraren på nära håll följer med den studerandes individuella lärande och välbefinnande har hen en viktig roll i att i ett tidigt skede identifiera den studerandes behov av stöd och att ordna stödet.

Kuratorn arbetar med att främja studerandes välbefinnande och hitta positiva lösningar som stöder studerandes vardag och utveckling. Kuratorn kartlägger den studerandes situation och arbetar med att tillsammans med studerande hitta lösningar som ökar studerandes resurser att klara av sin vardag.

Kuratorn arbetar med frågor som berör skolgång, studier och inlärningsmiljö, den studerandes välbefinnande och ork, familje- och hemsituation, hobbyer och fritid ekonomi- och boendesituation.

Dessutom ingår i arbetsuppgifterna konsultation, främjande av skolgemenskapens välbefinnande och samarbete med undervisningspersonalen, hem och olika intressentgrupper.

Exempel på frågor du kan komma och tala med kuratorn om:

 • Svårigheter med skolgången eller frånvaroproblematik
 • Psykiskt illamående så som ångest, nedstämdhet, stress och trötthet
 • Förändringar i livet
 • Kriser
 • Konflikt i familjen eller i hemmet
 • Missbruk- och rusmedelsproblematik
 • Sociala relationer
 • Oro för en annan persons välmående
 • Reflektion över den egna sexuella identiteten eller könsidentiteten
 • Diskriminering eller mobbning
 • Personlig ekonomi och boende

Vid behov har den studerande rätt till ett personligt samtal med antingen en psykolog eller kurator senast den sjunde arbetsdagen på läroanstalten efter det att den studerande har begärt detta. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges samma eller nästa arbetsdag.

Kontaktuppgifter finns på din läroanstalts webbsidor.

Helsingfors stads gymnasier > Kontakt. 

Yrkesinstitutet Stadin AO, psykologer och kuratorer(Länk leder till extern tjänst)

I en psykologs uppgifter ingår arbete som främjar psykisk hälsa och välbefinnande, lärande och studier samt förebyggande arbete. Psykologens arbete på individ- och klientnivå går ut på utredning och bedömning av frågor som rör den studerandes utveckling, lärande och studier. Det kan till exempel handla om psykologisk bedömning av den studerande jämte åtgärder, individuellt stöd och handledning i problem med emotionell utveckling, social interaktion eller lärande. I arbetsbeskrivningen ingår också konsultation, att främja skolgemenskapens välbefinnande och samarbeta med undervisningspersonalen, hem och olika intressentgrupper.

Exempel på saker som man kan tala om med en psykolog: 

 • depression, ångest eller andra psykiska problem
 • problem med känslolivet, såsom nervositet eller rädslor av olika slag
 • svårigheter med studierna
 • självdestruktiva tankar

Vid behov har den studerande rätt till ett personligt samtal med antingen en psykolog eller kurator senast den sjunde arbetsdagen på läroanstalten efter det att den studerande har begärt detta. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges samma eller nästa arbetsdag. Kontaktuppgifter finns på din läroanstalts webbsidor.

Helsingfors stads gymnasier > Kontakt. 

Yrkesinstitutet Stadin AO, psykologer och kuratorer(Länk leder till extern tjänst)

I hälsovårdarens uppgifter ingår att följa upp de studerandes uppväxt och utveckling samt att följa upp och främja de studerandes studieförmåga. I arbetsuppgifterna ingår också hälsorådgivning, preventiv- och sexualrådgivning, främjande av fysisk och psykisk hälsa samt förebyggande av missbruk av rusmedel.

Den studerande får i regel sjukvård på hälsostationen i sitt bostadsområde. Svensk service ges på hälsostationerna i Munksnäs, Kvarnbäcken samt Femkanten. I samband med en av hälsovårdaren utförd hälsoundersökning bedöms den studerandes hälsotillstånd med tanke på studierna. Dessutom får den studerande information om hälso- och studerandevårdens tjänster. Tillsammans med den studerande utreds följande: hälsotillstånd, livssituation, livsföring, sociala nätverk och hur studierna framskrider som en del av hens välbefinnande som helhet.

Om situationen kräver det kan man komma till hälsovårdarens mottagning utan tidsbokning. Kontaktuppgifter finns på din läroanstalts webbsidor.

Helsingfors stads gymnasier > Kontakt

Yrkesinstitutet Stadin AO hälsovårdare(Länk leder till extern tjänst) (på finska)

Din läroanstalts hälsovårdare hänvisar dig vid behov till en läkare. Hälsovårdarens kontaktuppgifter finns på läroanstaltens webbsidor.

Läkaren samarbetar tätt med hälsovårdaren. I sjukvården prioriteras psykiska problem och problem som påverkar studieförmågan. Vid behov hänvisas du till en hälsovårdscentral.

Förhandshälsogranskningar inför uppbåd utförs på läroanstalterna. Om ett annat förfaringssätt kommer man överens från fall till fall med vårdnadshavaren, den läkare som ansvarar för vården, studerandevården och läroanstaltens företrädare.

För att få specialkost fyller den studerande i en särskild blankett och för blanketten till läroanstaltens kök/matsal.

En psykiatrisk sjukskötare är expert på psykisk hälsa, missbruk och beroende. Sjukskötaren stöder den studerandes psykiska hälsa, funktions- och studieförmåga samt livskompetens. Den psykiatriska sjukskötaren gör en bedömning av vårdbehovet, ger vård och hänvisar vid behov till fortsatt vård. 

Du kan i regel söka dig till en psykiatrisk sjukskötare via hälsovårdarens mottagning. Hälsovårdarens kontaktuppgifter finns på din läroanstalts webbsidor.

Helsingfors stads gymnasier 

Yrkesinstitutet Stadin AO kontakt information(Länk leder till extern tjänst) (på finska)

En sektorsövergripande expertgrupp kan vara nödvändig för att utreda den studerandes stödbehov och ordna stöd för studerandevård. En enskild studerandes sektorsövergripande studerandevård förverkligas från fall till fall i en expertgrupp som sammanställs enligt situationen och behovet. De studerande och vårdnadshavarna är aktivt delaktiga i det individuella studerandevårdsarbetet.

Expertgruppen behöver samtycke från den studerande och hens vårdnadshavare.

Webbportalen Aula fungerar som startsida på de studerandes datorer. I Aula hittar du till exempel information om din egen studerandevård.

I Aula finns också länkar till de viktigaste tjänster som används dagligen på läroanstalten, till exempel lärmiljöer. Dessutom finns det länkar till läroanstaltens hemsida, stadens bibliotekstjänster, lunchmatlistan och stadens tjänster för barn och unga för snabb åtkomst.

Stöd som erbjuds av andra aktörer

Ungdomsstationen(Länk leder till extern tjänst) hjälper ungdomar i åldern 13–23 år som lider av medelsvår psykisk ohälsa. Vi tar hand om ungdomar som lider exempelvis av utdragen depression eller ångestsyndrom. Du blir klient hos oss med en remiss, som du får från studerandevården, hälsostationen eller Mieppi.

Hälsostationerna tillhandahåller primärvårdstjänster för helsingforsarna. Det innebär att hälsostationerna är de ställen där stadsinvånarna primärt får hälso- och sjukvård. Från dem kan patienten vid behov hänvisas till fortsatta undersökningar och vård. Patienten får vård av ett arbetspar bestående av en läkare och en sjukskötare. Hälsostationen kan också ge tillgång till en fysioterapeut och en psykiatrisk sjukskötare. Patienten hänvisas vid behov till en psykiatrisk sjukskötare efter att en hälsovårdare eller en läkare har bedömt att det finns behov av sådan vård.

Svensk service ges på hälsostationerna i Munksnäs, Kvarnbäcken samt Femkanten.

Du hittar din närmaste hälsostation här.

Oroar du dig för hur du mår? Har du bekymmer eller vill du tala om din livssituation? Välkommen till Mieppi. Lågtröskelservicestället för psykisk ohälsa Mieppi ger samtalsstöd för att främja den psykiska hälsan. Mieppis tjänster är kostnadsfria och vi betjänar alla över 13 år. Du kan kontakta oss också om du oroar dig för en närstående. Mieppi har verksamhetsställen i Haga, Böle, Fiskehamnen och Kvarnbäcken. Du kan uträtta ärenden på vilket som helst av Mieppis verksamhetsställen oavsett var du bor.

Vid Mieppi arbetar yrkesutbildade personer inom mentalvården och du kan få samtalshjälp antingen på ett personligt möte eller på distans. Den stöttande samtalshjälpen är konfidentiell och vi träffas 1–5 gånger. Om du har något annat modersmål än finska eller svenska, kan vi anlita en tolk. Mieppis tjänster är kostnadsfria för dig. Observera att du inte kan få recept eller sjukintyg från Mieppi.

Mieppis verksamhetsställen och kontaktinformation.

Den specialiserade sjukvården ordnas huvudsakligen på sjukhusen och deras polikliniker. I den ingår undersökningar och vård inom olika specialområden. Tillgång till specialiserad sjukvård fås enligt vissa kriterier och i allmänhet krävs en remiss från hälsostationen eller studerandevården. 

Ungdomsverkstaden Sveps jobbar för unga som är 16–28 år och som för tillfället varken går i skola eller arbetar. Om du officiellt är studerande, men i praktiken inte längre studerar kan du också få hjälp med dina framtidsplaner.

Sveps målsättning är att förbättra svenskspråkiga ungas möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet, att förbättra de ungas välmående samt motarbeta utanförskap. Sveps hjälper unga i ärenden som gäller sysselsättning, studier, gruppverksamhet, arbetsprövning och arbete. Det kan också handla om frågor kring ekonomi, boende, socialt och psykiskt välmående samt rehabilitering – det som är aktuellt för den unga. Sveps står vid den ungas sida längs med hela processen och erbjuder stöd och handledning så länge det finns behov. 

Samtliga tjänster är avgiftsfria och det krävs inga remisser eller utlåtande för att ta del av verksamheten. 

Sveps kontaktinformation(Länk leder till extern tjänst)

Missbrukstjänsten för ungdomar Pysäkki (Länk leder till extern tjänst)betjänar unga Helsingforsbor i åldern 13–23 år som har allvarliga missbruks- och beroendeproblem. Du kan komma till Pysäkki utan tidsbokning mån.–fre. kl. 9–15. Om du vill kan du ta med en stödperson. Du kan få samtalshjälp, rådgivning och vägledning även anonymt. Du behöver inte vara nykter för att komma till tjänsten. Du kan också få stöd vid Pysäkki om du är orolig över en närståendes rusmedelsbruk.

Om du behöver akut hjälp, ring 112, kontakta hälsovården vid din läroinrättning, en hälsostation eller jouren.

Berghälls familjecenter erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer under samma tak. Centret erbjuder följande tjänster för svenskspråkiga barnfamiljer i hela Helsingfors:

 • Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Socialhandledning för barnfamiljer
 • Talterapi
 • Rådgivningsbyråns psykologtjänster
 • Uppfostrings- och familjerådgivning
 • Funktionshinderservice för barn och vuxna
 • Barnskydd

Svenskspråkiga rådgivningsbyråtjänster erbjuds av Berghälls familjecenter, Östergatans familjecenter, Nordsjö familjecenter samt Femkantens och Munksnäs rådgivningsbyråer.

Funktionshinderservice

Alla svenskspråkiga klienter får sina tjänster inom funktionshinderservicen på Berghälls familjecenter. 

Berghälls familjecenter

Du kan alltid kontakta barnskyddet, även anonymt, om du är orolig för välbefinnandet hos ditt eget barn eller ett barn i din närmaste krets, till exempel när något av följande förekommer i familjen:

 • problem med vården och uppfostran av ett barn/en ung person
 • våld
 • rusmedelsanvändning som försvårar familjens liv
 • andra kriser
 • behov av handledning och rådgivning

Även du som barn kan själv ta kontakt. 

Barnskyddet har till uppgift att trygga barnens rättigheter och att stödja föräldrar och andra vårdnadshavare i uppfostringsuppgiften. I första hand strävar man efter att ge barn och unga möjlighet till att växa upp och utvecklas i sitt eget hem.

En barnskyddsanmälan kan göras per telefon eller brev, samt i klientportalen Maisa. Anmälningar behandlas inom 7 vardagar. Om det finns ett uppenbart behov av stöd, utreder socialarbetaren hjälpbehovet mer noggrant. En utredning av hjälpbehovet görs inom tre månader. Så länge behovet av barnskydd utreds är familjen inte klient hos barnskyddet.
De svenskspråkiga invånarna i hela Helsingfors betjänas av enheten i Berghäll.
Kontaktuppgifter:

 • Mån–fre kl. 8.15–16 tfn 09 3106 2040
 • Efter tjänstetid tfn 0206 96006

Bedömning av servicebehov och stöd

Socialt arbete erbjuder stöd för alla slags livssituationer. Arbetet utförs med enskilda klienter, familjer och gemenskaper. Socialt arbete hjälper dig med till exempel problem med arbete, boende, familjeliv, ekonomisk förvaltning och olika livskriser. Socialarbetarna försöker stödja genom rådgivning och handledning. Tillsammans med socialarbetarna kartläggs din livssituation och utifrån det övervägs behovet av tjänster och stöd. Socialt arbete för unga är avsett för ungdomar i 16–29 års ålder och ordnas på Haga serviceställe för socialt arbete och socialhandledning.

Det finns en stor mängd information, verktyg och kamratstödstjänster på internet som syftar till att stödja elevernas välbefinnande. Här är några exempel som du kan ta en titt på.

Ärligt Talat(Länk leder till extern tjänst) - Ärligt talat är en gratis stödchatt för dig som är finlandssvensk och 13-29 år. Här kan du chatta anonymt med professionella handledare eller psykolog om det som du behöver prata om just nu. Vi för inte vidare det du berättar för oss, om du inte själv vill det. Du är helt anonym! Chatten är öppen varje vecka: måndagar till fredagar kl. 9-12 och 19-22.

Sekasin-Chatt(Länk leder till extern tjänst) - Sekasin är en riksomfattande stödtjänst riktad till svenskspråkiga 12–29-åringar. Här kan du tala om vad som helst du grubblar på anonymt och i förtroende. Vi bryr oss om dig och vill höra hur du mår och vad du har på tankarna. Sekasin är öppen måndag till fredag klockan 15–19.

Mielenterveystalo.fi(Länk leder till extern tjänst) (psykporten.fi) – Få tillgång till tillförlitlig hjälp för psykiskt välbefinnande inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du hittar mycket information om olika teman och webbplatsen innehåller också egenvårdsprogram.

Droglänken(Länk leder till extern tjänst) ger information och stöd vid missbruk och beroende. Droglänken ger tillgång en omfattande databank och dessutom till test, självhjälpsinnehåll, kamratstöd och en rådgivningstjänst. Tjänsten är avsedd för missbrukare av rusmedel, spelare, närstående och alla som är intresserade av beroendefrågor.

Nuortennetti(Länk leder till extern tjänst) är en webbplats som riktar sig till unga. De unga har deltagit i att skapa webbplatsen. På webbplatsen finns bland annat information om sexualitet och dejting, medieanvändning, psykisk hälsa, mobbning och rusmedel. Nuortennetti erbjuder stöd, aktiviteter, information och diskussioner.

Hyvä kysymys(Länk leder till extern tjänst) är en nättjänst som stödjer och uppmuntrar människor att hitta lösningar på bekymmersamma situationer i livet. Tjänsten är gratis och avsedd för oss alla.

Nollinjen(Länk leder till extern tjänst) hjälper kvinnor som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld, alla som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation, närstående till personer som blivit utsatta för våld. Nollinjens chattjänst är öppen på vardagar kl. 9-15. Chattfönstret öppnas på sidan om jourhavande är ledig. 

Pojkarnas telefon(Länk leder till extern tjänst) har en chatt som betjänar på svenska på onsdagar kl. 13–16.00.

Brottsofferjouren(Länk leder till extern tjänst) (RIKU) ger stöd och praktiska råd till brottsoffer, deras närstående och vittnen i brottmål. Du kan kontakta RIKU per telefon, på nätet eller ansikte mot ansikte.

Luckans chatt- och telefonkalender. (Länk leder till extern tjänst) Behöver du samtalsstöd? Här hittar du dem som håller öppet idag!

 • Barn- och ungdomstelefonen(Länk leder till extern tjänst) – I telefonen och i nätbrevstjänsten svarar frivilliga över 25-åriga vuxna som har tystnadsplikt och som är intresserade av att lyssna på just det du vill berätta. Vi bryr oss om hur du mår! Barn- och ungdomstelefonen betjänar på numret 0800 96 116 måndag och tisdagar kl. 14—17 samt onsdagar och torsdagar kl. 14–20
 • Mieli rf-kristelefonen(Länk leder till extern tjänst)– Kristelefonen hjälper till exempel när ditt liv just har förändrats och du mår dåligt, du har varit med om en uppskakande händelse, du upplever att du inte ensam klarar av rädslan, oron eller sorgen, du har självdestruktiva tankar eller du är orolig för en närstående. Svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112. Telefonjouren är öppen mån. och ons. kl. 16–20 samt tis., tors. och fre. kl. 9–13. Kristelefonen hjälper också på arabiska(Länk leder till extern tjänst)ukrainska(Länk leder till extern tjänst)ryska(Länk leder till extern tjänst)engelska(Länk leder till extern tjänst) och finska(Länk leder till extern tjänst).
 • Pojkarnas telefon – Hos Pojkarnas telefon svarar alltid en vuxen man som är väl insatt i frågor som berör pojkar och unga män. Vi erbjuder någon som lyssnar på dig och som du kan prata med samt nyttig information i alla slags problem och situationer. Telefonjouren betjänar på svenska tisdagar 15.30–18 och torsdagar 13-15.30 på numret 0800 94884
 • Nollinjen(Länk leder till extern tjänst) vid våld i nära relationer och våld mot kvinnor. På tfn 080 005 005 får du hjälp dygnet runt. En chattjänst finns på webbplatsen.
 • Krisjouren ger akut krishjälp i plötsliga kriser, till exempel då en anhörig avlider plötsligt, i våldssituationer, i allvarliga olyckor eller sjukdomsfall och vid eldsvåda. Akut krishjälp är kortvarig hjälp: 1–5 klientmöten, krishjälp per telefon samt bedömning och ordnande av fortsatt hjälp. Tfn 09 3104 4222 varje dag dygnet runt.

Man kan kontakta polisen om man vill göra en polisanmälan, få information eller ge ett tips.

Nödnumret 112 ringer man i brådskande nödsituationer, där liv, egendom eller omgivningen är hotad. På polisens webbplats(Länk leder till extern tjänst) finns också många nyttiga råd om tryggt beteende på nätet och instruktioner i händelse av mobbning eller trakasserier på nätet.

Ankarverksamhet(Länk leder till extern tjänst) är ett mångprofessionellt samarbete som stödjer barns och ungas välbefinnande och förebygger brott. Verksamheten syftar också till att förebygga radikalisering till våldsbejakande extremism. Arbetet utförs i team bestående av experter från polisen, socialförvaltningen, hälso- och sjukvården och ungdomsväsendet. Ankarverksamheten kan hjälpa till exempel i situationer där en ung person börjar begå brott eller använda droger. Verksamheten kan också hjälpa en ung person i en svår livssituation: den unga har kanske upplevt våld i nära relationer eller familjen. Ankarverksamheten i Helsingfors nås på tfn 050 440 2113 kl. 8–16.