Stöd för studerande

I gymnasiet främjar vi ditt lärande och välbefinnande på många olika sätt. Grupphandledaren och ämneslärarna stöder dig. Dessutom får du stöd av studiehandledare, speciallärare, kuratorn, skolpsykologen och vår hälsovårdare. De har alla en viktig uppgift i att vägleda studerande genom gymnasiestudierna. Även stöd och uppmuntran från studiekamrater är en viktig resurs i gymnasieelevens vardag.

När du mår bra, har du lättare att lära dig. Alla som jobbar i gymnasiet har som uppgift att stödja och främja ditt välbefinnande, och här har studerandevåreden en egen roll. Studerandevården betjänar enskilda studerande och gymnasiegruppen.

Stöd för planeringen av din framtid

Studierna i gymnasiet är friare än i grundskolan. I gymnasiet har du ändå mera ansvar för dina studier. I gymnasiet gör du val kopplade till din framtid redan i början av dina studier. Vi planerar din framtid tillsammans och gymnasiegemenskapen stöder i att göra val och genomföra dina studier.

I början av dina studier gör du upp en studieplan som du uppdaterar tillsammans med din studiehandledare under hela studietiden.

Det finns stöd och hjälp att få

I gymnasiet får du stöd för lärande och specialundervisning när du behöver det. Du kan till exempel få stödundervisning av ämneslärare eller mer handledning i lärandet. 

Specialläraren vägleder dig i att stärka dina inlärningsfärdigheter och övervinna problem i lärandet, samt hjälper dig med studieteknik. Specialläraren hjälper dig även med att ansöka om eventuella specialarrangemang för att avlägga studentexamen. 

Många slags tjänster

Du kan söka stöd för livshantering, sociala relationer och välbefinnande hos psykologen och kuratorn vid ditt gymnasium. Gymnasierna erbjuder även hälsovårds- och läkartjänster.

Vid Tölö gymnasiums vuxenlinje kan du få stöd av speciallärare och studiehandledare.

Vi hjälper dig

Grupphandledning

När man inleder sina gymnasiestudier får man en grupphandledare som man samarbetar med under hela studietiden. Grupphandledaren följer upp de individuella studieresultaten både via Wilma och under utvecklingssamtal. Grupphandledaren följer också upp närvaron i kurserna och förklarar med hjälp av vårdnadshavarna eventuell frånvaro.

I Tölö gymnasium träffas basgruppen regelbundet i grupprummet för att diskutera aktuella frågor. Närvaron på grupphandledningen är obligatorisk och en förutsättning för fungerande kommunikation mellan lärarkåren och gruppen.

Grupphandledaren är också den person som upprätthåller dialogen med hemmet och träffar vårdnadshavarna under föräldramötena. Anhållan om frånvaro och utredning av frånvaro sköts via grupphandledaren som lättast nås via Wilma eller e-post.

Problem med studierna

Många studerande drabbas under gymnasietiden av en tillfällig nedgång i studiemotivation och därmed ofta av försämrade studieresultat. Om den studerande själv, föräldrar eller lärare upplever att studierna inte ger väntade resultat kontaktas grupphandledaren.  Då kan grupphandledaren sammankalla en grupp behöriga lärare som tillsammans kartlägger problemen, utarbetar en studieplan och följer upp hur planen följs. Planen som innefattar studieteknik och läxläsningstider delas med vårdnadshavaren via Wilma.

Studiehandledarnas kontaktuppgifter

Exempel på frågor du kan komma och tala med kuratorn om:

 • den ekonomiska utkomsten
 • mobbning
 • förändringar i livet
 • förändringar eller konflikter i familjen, såsom föräldrarnas skilsmässa, gräl eller missbruk av rusmedel hemma
 • frånvaro eller andra problem med skolgången
 • kompisrelationer och sällskapande
 • reflektion över den egna sexuella identiteten eller könsidentiteten

Kurators kontaktuppgifter

Exempel på saker som man kan tala om med en psykolog: 

 • depression, ångest eller andra psykiska problem
 • problem med känslolivet, såsom nervositet eller rädslor av olika slag
 • svårigheter med studierna
 • självdestruktiva tankar

Psykologens kontaktuppgifter

Specialläraren stöder och hjälper de studerande med utmaningar och problem som har med studier och inlärning att göra. Det kan t.ex. handla om svårigheter med att komma igång med en uppgift, att lägga upp ett schema för att slutföra uppgifter och hjälp med olika studietekniker. 

Du kan boka en individuell tid till specielläraren.   

I början av läsåret träffar specielläraren alla nya basgrupper och informerar om speciallärarens stöd och gör också en kartläggning gällande läs- och skrivsvårigheter.

Vid behov och ifall det finns belägg för det kan en studerande ansöka om specialarrangemang för studentproven. Specialläraren hjälper den studerande att planera och ansöka om dessa specialarrangemang. De vanligaste grunderna för ansökan om specialarrangemang handlar om dyslexi, en långvarig sjukdom eller en skada som påverkar provtillfället. Det är på den studerandes eget ansvar att ta kontakt med specialläraren i god tid för att kunna ha möjlighet att få specialarrangemang beviljade. Mera information om specialarrangemangen får du av specialläraren, rektorn och studentexamensnämndens webbsida. 

Speciallärarens kontaktuppgifter

I hälsovårdarens uppgifter ingår att följa upp de studerandes uppväxt och utveckling samt att följa upp och främja de studerandes studieförmåga. I arbetsuppgifterna ingår också hälsorådgivning, preventiv- och sexualrådgivning, främjande av fysisk och psykisk hälsa samt förebyggande av missbruk av rusmedel.

Den studerande får i regel sjukvård på hälsostationen i sitt bostadsområde. Svensk service ges på hälsostationerna i Munksnäs, Kvarnbäcken samt Femkanten. I samband med en av hälsovårdaren utförd hälsoundersökning bedöms den studerandes hälsotillstånd med tanke på studierna. Dessutom får den studerande information om hälso- och studerandevårdens tjänster. Tillsammans med den studerande utreds följande: hälsotillstånd, livssituation, livsföring, sociala nätverk och hur studierna framskrider som en del av hens välbefinnande som helhet.

Hälsovårdares kontaktuppgifter