Vårdnadshavare

Wilma

Kommunikationen med grupphandledaren sköts bäst via programmet Wilma eller per e-post. Alla vårdnadshavare får användarkoder till Wilma tillsammans med instruktioner. 

Föräldramöten

I början av läsåret kallas vårdnadshavarna till föräldramöten där de får ta del av aktuell information för respektive årskurs. Vid behov ordnar vi också andra föräldramöten under läsåret.

Datum för föräldramöten läsåret 2023 — 2024

  • 17.8  Årskurs 1
  • 24.8 Årskurs 3
  • 9.11 Årskurs 2

Information för vårdnadshavare

Lov och arbetstider — observera att också fredagen den 22.12.2023 är ledig i Tölö gymnasium. Dagen inarbetas lördagen den 9.12.

Studentexamen

Handledning

Stödtrappan(Länk leder till extern tjänst)

Föreningen Hem och Skola i Tölö jobbar för att stöda skolans verksamhet på olika sätt. Föreningens hemsida(Länk leder till extern tjänst)

Stöd för studerande - kontaktuppgifter till studerandevårdspersonalen

Direktionen och protokoll

Gymnasiets direktion består av representanter för föräldrar, personal och myndiga studerande. Minderåriga representanter för studerandena kan ha närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga. 

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet. 

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en studerande vid gymnasiet för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft och besluta huruvida en studerande vid gymnasiet som är part i en förundersökning och misstänkt för brott har rätt att delta i undervisningen.

Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade. Neda hittar du de fyra senaste protokollen. Äldre och de officiella protokollen finns i skolan. 

Direktions­ledamöterna

9 § Mötets öppnande och konstaterande av laglighet, beslutfördhet och godkännande av föredragningslistan

Ordförande öppnade mötet kl. 16:34 och konstaterade att mötet var lagligen sammankallat och beslutfört.  Direktionen godkände föredragningslistan.

10 § Val av protokolljusterare

BESLUT: Direktionen utsåg Marco Keto och Sini Liesjärvi till protokolljusterare.

11 § Beviljande av närvarorätt på mötet

Studerandekåren hade ingen representant på mötet.

12 § Anmälningsärenden

FÖREDRAGNING: Rektor och biträdande rektor redogjorde för aktuella ärenden: antagna studerande, höstens studentskrivningar, personalläget, undervisningsarrangemangen, läsårets teman: välmående, likabehandling, kodknäckaren och bedömning

BESLUT: Antecknades för kännedom.

13 § Verksamhetsplanen för läsåret 2023 - 2024

FÖREDRAGNING: Verksamhetsplanen hade sänts till direktionens medlemmar på förhand.

BESLUT: Direktionen godkände verksamhetsplanen i den form den presenterades.

14 § Förslag till lov- och arbetstider läsåret 2024 - 2025

FÖREDRAGNING: Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska gymnasierna läsåret 2024 - 2025.


Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 8.8.2024 (tor.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).
På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.


Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 1.1.2025 (ons.).
På våren inleds arbetet 2.1.2025 (tor.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2024 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Direktionen ska höra studerandekåren och dennas åsikt ska framgå av direktionens utlåtande. I mån av möjlighet ska direktionen också höra personalen.

Både studerande och personalen har besvarat en enkät gällande de två förslagen.

92 % av de studerande (54 svar) och 81 % av personalen (21 svar) valde alternativ 1.

En lärare föreslog att skolstarten skulle vara ännu tidigare på hösten, för att man skulle ha en veckas påsklov istället.

BESLUT: En stor majoritet av lärare och studerande vid Tölö gymnasium understödde Alternativ 1, varför också direktionen förordar detta alternativ.

15 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

16 § Mötet avslutades kl. 17.37 

Tähän pöytäkirjan teksti

Pöytäkirjan teksti

Pöytkirjan teksti