Musik

Tölö gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Finland med särskild uppgift inom musik.

Varje musikstuderande på specialiseringslinjen avlägger minst 24 studiepoäng i musik, varav 14 (Mus 1-7) är obligatoriska. Ett av de obligatoriska studieavsnitten (två studiepoäng) är ett slutarbete. De övriga tio studiepoängen inom musik är valbara. Resten av de minst 150 studiepoängen du behöver för att få gymnasiets avgångsbetyg utgörs av nationella och skolvisa gymnasiekurser.

Mål för undervisningen i musik

Undervisningen på musiklinjen fokuserar på arbete i grupp, men vi stöder också din utveckling i ditt huvudinstrument. Vi uppmuntrar dig till ett mångsidigt musicerande både i och utanför skolan och förhåller oss positivt till samarbete med andra. Det är naturligt att våra studerande bidrar och är med och utformar skolans musikverksamhet.

Studieavsnitt

 1. Stämsång och spel i grupp  
 2. Projektarbete där förutom sång och spel också drama och rörelse kan ingå.
 3. Repertoar som anknyter till en folklig, muntlig musiktradition
 4. Repertoar som anknyter till musikaler
 5. Repertoar som anknyter till jazzmusik
 6. Förberedelse av en helkvällskonster
 7. Slutarbete. Ett självständigt utfört arbete i grupp eller individuellt som kan utmynna i en konsert, en inspelning, ett kompositionsarbete el. dyl. under det sista studieåret.

 • Popsång
 • Bandspel
 • Salsaband
 • Djembespel
 • Livemixning
 • Flerspårsinspelning
 • Kör
 • Vokalensemble
 • Fritt ackompanjemang
 • Musikteaterprojekt
 • Eget projektarbete
 • Kurser vid musikläroinrättningar
 • Musikläger
 • Konsertkurs